Rezonance pokaždé jinak

Patč B.

Potřeby: Dvojice elektricky vodivých kyvadel na vodivých závěsech, piezoelektrický zapalovač plynu s kulovým konduktorem, van de Graafův generátor, vodiče, dvojice kyvadel tvořená zavěšenými tyčovými magnety, stativ (obr. 1, 2 a 3), souprava mechanických deformačních oscilátorů (obr. 4), reproduktor, generátor funkcí, mechanické deformační kyvadlo s miskovitou zátěží, hliníková fólie tloušťky 0, 1 mm o rozměrech 35x45 cm (tzv. kovolist), opěrky pro ruce (obr. 6 a 7)

Rezonance elektricky nabitého kyvadla

Uspořádání pokusu je na obr. 1. Kyvadlo nabijeme kladně van de Graafovým generátorem. Proměnnou budící sílu vytváříme piezoelektrickým zapalovačem s kladně nabitým konduktorem o frekvenci vlastních tlumených kmitů kyvadla. Amplituda jeho kmitů postupně narůstá do jisté maximální hodnoty, závislé na tlumení. Kyvadlo jako rezonátor vykonává vynucené kmity.

Patč B.: Rezonance pokaždé jinak - image002.jpg

Obr. 1

Elektricky nabitá kyvadla jako vázané oscilátory

Sestavení pokusu ukazuje obr. 2. Jedno z kyvadel rozkmitáme ve společné rovině obou nebo kolmo k ní (dále jen: rozkmitáme „podél“, resp. „napříč“). Pokud jsou kyvadla nenabitá, uplatní se pouze málo těsná mechanická vazba přes stativ a tlaková při pohybu kyvadel vzduchem. Jejich účinky jsou zanedbatelné a přenos energie mezi kyvadly není patrný. Po nabití obou kyvadel buď souhlasnými nebo opačnými náboji vznikne v elektrických polích silová vazba dostatečně těsná a kyvadla demonstrují rázy. Fázový posun mezi kyvadly je v uvedených případech nabití navzájem opačný, neboť vazba je vyvolána silami odpudivými nebo přitažlivými.

Patč B.: Rezonance pokaždé jinak - image004.jpg

Obr. 2

Vázaná kyvadla s magnetickou vazbou

S dvojicí kyvadel provedeme podle obr. 3 pokusy obdobné jako v bodě 2.

Dále zavěsíme kyvadla do vzdálenosti asi 30 cm, jedno rozkmitáme podél a sledujeme frekvenci rázů. Po přiblížení kyvadel se vlivem těsnější vazby frekvence rázů nápadně zvýší. Zavěsíme-li obě kyvadla na jeden háček, stane se vazba natolik těsnou, že se téměř všechna energie předá během jednoho kmitu a děj připomíná „měkkou“ srážku těles. Obdobně provedeme s kmity napříč.

Patč B.: Rezonance pokaždé jinak - image006.jpg

Obr. 3

Kyvadla zavěsíme ve vzdálenosti asi 10 cm. Jedno rozkmitáme napříč a sledujeme frekvenci rázů. Po jeho rozkmitání podél je frekvence rázů několikanásobně vyšší. Jsou-li obě kyvadla současně rozkmitána podél nebo napříč se stejnou amplitudou a se stejnou nebo opačnou fází, k předávání energie nedochází. Podržíme-li na okamžik jedno z kyvadel v amplitudě, energie se začne předávat, nikoliv však všechna.

Popis soupravy deformačních kyvadel s magnetickou vazbou (viz obr. 4):

• čtyři na dolním konci vetknuté oscilátory. Jsou zhotoveny z duralových tyčinek (Ø 4 mm, délka 45 cm), které jsou na horním volném konci opatřeny válcovými feritovými magnetkami (Ø 12 mm, délka 12 mm) s podélným otvorem k jejich upevnění. Kruhový průřez tyčinek zajišťuje stejnou frekvenci vlastních kmitů v kterékoliv ze svislých rovin;

• vhodné přívažky pro změny frekvence jednoho z oscilátorů připojitelné nad magnetku;

• stabilní stativ, připevnitelný ke stolu;

• přímá a kruhová opěrka k omezení zpětného vlivu rezonátoru na oscilátor.

Vázané deformační oscilátory s magnetickou vazbou

Do stativu upevníme dva oscilátory se stejnými přívažky a demonstrujeme pokusy obdobné jako v bodě 3, tentokrát s vyššími frekvencemi (viz obr. 4).

Patč B.: Rezonance pokaždé jinak - image010.jpg

Obr. 4

Model uzlu a jeho okolí u podélného a příčného stojatého vlnění

Ve stativu jsou upevněny ve stejných vzdálenostech tři stejné oscilátory. Oba krajní rozkmitáme podélně nebo příčně se stejnou amplitudou a opačnými fázemi. Prostřední oscilátor, který nekmitá, představuje uzel. Krajní oscilátory, modelující okolí uzlu, zaujímají v každém okamžiku postavení středově souměrné podle prostředního a jejich silový účinek na něj se ruší.

Rezonance oscilátoru při poměru frekvencí 1:1 až 1:4

Do stativu upevníme dva oscilátory se stejnou vlastní frekvencí. Jeden rozkmitáme podél a rukou jej dotujeme energií, aby vykonával netlumené kmity. Druhý se postupně rozkmitá a je rezonátorem v poměru frekvencí 1:1. Přívažky na oscilátoru vyměňujeme postupně tak, abychom dosáhli poměru frekvencí 1:2, 1:3 a 1:4 (viz obr. 4).

Vše opakujeme při rozkmitávání oscilátoru napříč. Pro omezení zpětného vlivu rezonátoru instalujeme do stativu přímou opěrku. Chování rezonátoru ve všech případech znázorňuje obr. 5.

Patč B.: Rezonance pokaždé jinak - image012.jpg

Obr. 5

Do stativu upevníme opět oscilátor a rezonátor pro poměr 1:2. Oscilátor opatříme kruhovou opěrkou. Pak jej roztočíme s kruhovou frekvencí odpovídající vlastním kmitům rezonátoru. Protože kruhový pohyb můžeme rozložit na dvojici navzájem kolmých kmitů se stejnou amplitudou a fázovým posunem đ/2, vyvolávají obě složky současně u rezonátoru kmity podél, je nárůst jeho amplitudy velmi rychlý.

Závěrem lze konstatovat, že kmitá-li oscilátor napříč a poměr frekvencí je jedna ku malému sudému číslu, kmitá rezonátor podél, tedy kolmo k oscilátoru (obr. 5 f) a h)). V ostatních případech kmitá rezonátor ve stejné (obr. 5 a), b), c), d)) nebo rovnoběžné (obr. 5 e) a g)) rovině s oscilátorem.

Poznámky:

• oscilátor s přívažky je vždy mírně podladěn, neboť jeho frekvence se silovým působením ruky zvyšuje na hodnotu v požadovaném poměru;

• časově nepřesný vliv ruky na oscilátor vyvolává u rezonátoru pohyb po elipse.

Rezonance mechanického deformačního oscilátoru s tlakovou vazbou

Uspořádání pokusu je na obr. 6. Oscilátor nastavíme jeho délkou na libovolnou frekvenci vlastních kmitů a kmity reproduktoru naladíme na stejnou harmonickou frekvenci. Oscilátor se rozkmitá s amplitudou asi 5 mm. Pokus opakujeme s jinou frekvencí. Kmity rezonátoru jsou dobře patrné při frekvencích v rozmezí 1–30 Hz.

Patč B.: Rezonance pokaždé jinak - image014.jpg

Obr. 6

Rezonance pružné hliníkové fólie s reproduktorem v poměru 2:1

Sestavení pokusu je patrné z obr. 7. Generátor nastavíme na harmonickou frekvenci asi 400 Hz. Fólii nad reproduktorem držíme rukama položenýma na opěrkách a deformací v ohybu a tahem měníme její frekvenci, až dosáhneme nejprve rezonance v poměru 1:1 a dále rezonance v poměru 2:1, kdy uslyšíme tón o oktávu nižší.

Patč B.: Rezonance pokaždé jinak - image016.jpg

Obr. 7

Poznámka:

Během ladění se ozývají i jiné možné harmonické frekvence, odpovídající okamžitým vlastnostem fólie.