Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Příspěvky

Jako příspěvky do konference uvítáme nejen (již tradiční) zajímavé pokusy, ale například i samostatné práce žáků, videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky a další příklady, jak výuku fyziky oživit a učinit z ní zajímavý předmět.

Příspěvky do konference mohou mít tyto formy

 • Vystoupení
 • Poster (plakát)
 • Výstavka (pokusů, konstrukcí, žákovských prací, …)

Příspěvky mohou být předneseny v těchto jazycích

 • Česky
 • Slovensky
 • Anglicky (anglické příspěvky budou překládány do češtiny)
 • Německy (německé příspěvky budou překládány do češtiny)

Vystoupení

Délka vystoupení je 5 – 20 minut. Delší vystoupení je možné pouze ve zdůvodněných případech a po dohodě s programovým výborem konference a v případě „zvaných přednášek“. Organizační výbor si vyhrazuje právo omezit vámi požadovaný čas v případě nedostatku časového prostoru tak, aby se dostalo na všechny zájemce. Při prezentaci bude k dispozici počítač, dataprojektor a vizualizér (resp. zpětný projektor).

Těšíme se na spoustu zajímavých příspěvků - a vyzýváme zejména učitele ze škol, aby neváhali předvést třeba i věci, které sami považují za drobnosti. I ty (a leckdy právě ony) jsou často velice zajímavé a inspirativní!

Abstrakty

Pokud chcete mít na konferenci příspěvek, je nutné po přihlášení ještě zadat na této stránce jeho abstrakt. Na základě abstraktu rozhodne programový výbor o zařazení příspěvku do programu konference.

Abstrakty všech přihlášených příspěvků jsou automaticky uveřejňovány na příslušné webové stránce.

Sborník příspěvků

Z konference bude vydán sborník příspěvků. Příspěvky budou vybírány při registraci na začátku konference v elektronické (na CD-ROM případně na disketě) a současně tištěné podobě.

Pro tvorbu příspěvků do sborníku použijte tuto šablonu. Přesné pokyny pro formátování příspěvků jsou uvedeny v tomto dokumentu. Maximální délka příspěvku do sborníku je 5 stran. Delší příspěvky lze do sborníku zařadit pouze po dohodě s programovým výborem, který si vyhrazuje právo příspěvek zkrátit.

Vybrané příspěvky z letošního ročníku Veletrhu nápadů budou také publikovány v rámci souhrnného sborníku všech ročníků Veletrhu nápadů. Z tohoto důvodu žádáme autory, aby společně s příspěvkem odevzdali v samostatném souboru jeho krátkou anotaci (max. 2-3 věty, které shrnují obsah článku) a vybrali vhodná klíčová slova (seznam doporučených klíčových slov, v nutných případech můžete přidat nová).

Contributions

We welcome any interesting experiments, pupils' and students' individual work and projects, self-made demonstration tools as well as any other ideas how to improve physics teaching and make physics interesting for pupils.

The conference contributions may take place in any of these forms:

 • Presentation/performance
 • Poster
 • Exhibition (of experiments, demonstration tools, pupils' works, …)

Conference contributions are accepted in these languages

 • Czech
 • Slovak
 • English (English speeches will be translated into Czech)
 • German (German speeches will be translated into Czech)

Presentation

The time for presentation is usually 5 – 20 minutes. It is possible to give you more time if have a reason for having it, or, of course, if you are an invited speaker. If your presentation requires extra time, please write it and give reasons in the registration form. At presentation, there will be a computer, beamer and an overhead projector available.

We are looking forward to your interesting contributions and ask you to show us also even the things you find to be really tiny. These very things have been often counted as the most interesting and inspiring at all.

Paper abstracts

If you would like to have a conference contribution, you have to submit its abstract on this page. The conference committee will then decide about placing your contribution into the programme.

All paper abstracts are automatically published at the conference pages.

Conference proceedings

The conference proceedings will be published after the conference and shipped to the participants. We will collect your papers at the registration desk during your registration. Please bring your contribution in both electronic and printed form.

Poslední změna:Last update: 26. 2. 2008
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave