Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Program konference

Pondělí 27. 8. 2007

10:00 12:45

Registrace účastníků Veletrhu nápadů (budova MFF UK, Ke Karlovu 5)

12:00    

zahájení výstavek

  • Před posluchárnou F1: nakladatelství Prometheus a Elkan
  • V posluchárně F2: Jozef Beňuška (gymnázium Martin), fa Pierron a nakladatelství Fraus
13:00 13:15

ZAHÁJENÍ KONFERENCE (posluchárna F1, Ke Karlovu 5)

13:15 14:00

Paul Doherty

Learn Science by Doing Science (zvaná přednáška/show)

14:00 14:20

Jana Jurmanová

Cikháj – fyzikální soustředění studentů středních škol.

14:20 14:35

Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský

Pokusy s termocitlivými fóliemi

14:35 14:50

Miroslav Škvrna

Laboratoř mladých fyziků

14:50 15:00

Jan Duršpek

Vznik konvekčních buněk a jiné pokusy s viskózní kapalinou

15:00 15:30

PŘESTÁVKA

15:30 15:50

Pavel Konečný

Z jídelního lístku Fyzikální kavárny při ÚFE PŘF MU aneb Kundtova a Rubensova trubice

15:50 16:10

Josef Hubeňák

Zelektrování těles a nové materiály

16:10 16:25

Renata Holubová

Fyzika baseballu

16:25 16:40

Radka Beštová

Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách

16:40 16:50

Veronika Kainzová

Vybrané laserové technologie ve výuce studentů fyzikálních oborů

17:00 17:10

PŘESTÁVKA

17:10 17:25

Richard Gearns

The MARIACHI experiment

17:25 17:40

Carl Ericson

One String Guitar

17:40 17:55

Jeff Spahn

Flashing LED and measuring acceleration of gravity

17:55 18:10

Helio Takai

Quark-Lepton Card Game

Úterý 28. 8. 2007

8:30 8:40

Karel Smolek, Ivan Štekl, Petr Beneš, Petr Přidal, Jaroslav Smejkal, Stanislav Pospíšil

Současný stav zapojení středních škol do projektu CZELTA

8:40 8:55

Vladimír Vícha, Jakub Čermák, Petr Drábek, Marek Scholle

CZELTA – zapojení studentů v Pardubicích

8:55 9:10

Tomáš Nečas

Zajímavé úlohy z mechaniky

9:10 9:20

Jindřiška Svobodová

CO2–Liga nejen uhlíková kalkulačka

9:20 9:35

Jan Dirlbeck

Jednoduché pomůcky v astronomii

9:35 9:50

Věra Bdinková

Něco ze ŠOKu

9:50 10:10

Josef Trna

Fyzika v pytlíku

10:10 10:25

Vlastimil Havránek

Pár pomůcek, které si (snad) může vyrobit každý

10:25 11:00

PŘESTÁVKA

11:00 11:10

Břetislav Patč

Vliv sníženého a zvýšeného tlaku na průchod el. proudu plynem

11:10 11:20

Břetislav Patč

Rezonance LC obvodů v jednoduchém provedení, Lodgeův pokus

11:20 11:40

Jaroslav Reichl O. Hofierka, D. Krupička, D. Lukeš, M. Nesrsta, J. Matoušek, O. Pluhař, M. Všetička

Ukázky praktických maturitních prací studentů SPŠST Panská

11:40 12:00

Martin Všetička, O. Hofierka, D. Krupička, D. Lukeš, M. Nesrsta, J. Matoušek, O. Pluhař, J. Reichl

Ukázky praktických maturitních prací studentů SPŠST Panská (2. část)

12:00 12:20

Rod Milbrandt

Public Demonstration Shows

12:20 14:00

PŘESTÁVKA NA OBĚD

14:00 14:15

Irena Koudelková

Laboratorní práce jako problémová úloha

14:15 14:35

Václav Piskač

Tři nové demonstrační experimenty

14:35 14:55

Václav Pazdera

USB Interface KV8055 a jeho použití ve fyzice

14:55 15:15

Andrzej Trzebuniak

Zestaw doświadczalny z wieloma pytaniami

15:15 15:30

Ľudmila Onderová

Niekoľko nápadov na vyučovanie fyziky

15:30 16:00

PŘESTÁVKA

16:00 16:20

Ján Degro

Experimentujeme s luxmetrom a osvetlením

16:20 16:50

Aneta Szczygielska, Jerzy Jarosz

We live on Earth the rotating system

16:50 17:10

Miroslav Jílek

O silách nejen na Rapa Nui

17:10 17:40

Paul Doherty

Podvečerní fyzikální zábava

19:00    

SPOLEČENSKÝ VEČER

Středa 29. 8. 2007

8:30 8:45

František Lustig

Integrace reálných, vzdálených a virtuálních laboratoří

8:45 9:05

Miloš Rotter

Elektřina v kapalném dusíku

9:05 9:20

Emanuel Svoboda, Miroslav Svoboda

Elektřina a magnetismus na DVD

9:20 9:35

Zdeňka Broklová

Kvantová fyzika středoškolsky a aktivně

9:35 9:45

Zdeňka Broklová, Dana Mandíková, Lenka Matějíčková, Marie Snětinová

Sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu

9:45 10:00

Jakub Jermář

FyzWeb – změny a proměny

10:00 10:10

Václava Kopecká

Energie kolem nás

10:10 10:30

Peter Žilavý

Gamabeta 2007

10:30 10:35

Marie Dufková

Vzdělávací program ČEZ: 15-leté výročí a novinky

10:35 11:00

PŘESTÁVKA

11:00 11:10

Marek Veselý

Novinky didaktiky fyziky

11:10 11:30

Pavel Böhm

Pár věcí (nejen) z tábora 10

11:30 11:45

Zdeněk Šabatka, Leoš Dvořák

Vodní paraboloid

11:45 12:00

Jakub Benda, Milan Rojko

Studium vlivu viskozity na roztáčení kapaliny

12:00 12:20

Leoš Dvořák

Rychlost zvuku stokrát jinak

12:20 12:40

Zdeněk Drozd, Jitka Brockmeyerová

Fyzika z volné ruky

12:45    

ZÁVĚR KONFERENCE

Conference programme

Monday 27th August 2007

10:00 12:45

Registration (address: MFF UK, Ke Karlovu 5)

12:00    

Beginning of exhibitions

  • In front of lecture room F1: Prometheus and Elkan publishing houses
  • In lecture room F2: Jozef Beňuška (gymnázium Martin), Pierron company and Fraus publishing house
13:00 13:15

Conference opening (lecture hall F1, building: Ke Karlovu 5)

13:15 14:00

Paul Doherty

Learn Science by Doing Science (invited lecture/show)

14:00 14:20

Jana Jurmanová

Cikháj – physics camp for secondary school students

14:20 14:35

Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský

Experiments with heat sensitive sheets

14:35 14:50

Miroslav Škvrna

Lab for young physicists

14:50 15:00

Jan Duršpek

Birth of convective cells and additional experiments with viscous fluid

15:00 15:30

COFFEE BREAK

15:30 15:50

Pavel Konečný

From the menu card of the Physics Coffee (ÚFE PŘF MU) – Kundt's and Rubens' tube

15:50 16:10

Josef Hubeňák

Solid figure with electric charge and new materials

16:10 16:25

Renata Holubová

Physics of baseball

16:25 16:40

Radka Beštová

Teachers' education in ICT on grammar and secondary schools

16:40 16:50

Veronika Kainzová

Some laser technologies in future physicists' training

17:00 17:10

COFFEE BREAK

17:10 17:25

Richard Gearns

The MARIACHI experiment

17:25 17:40

Carl Ericson

One String Guitar

17:40 17:55

Jeff Spahn

Flashing LED and measuring acceleration of gravity

17:55 18:10

Helio Takai

Quark-Lepton Card Game

Tuesday 28th August 2007

8:30 8:40

Karel Smolek, Ivan Štekl, Petr Beneš, Petr Přidal, Jaroslav Smejkal, Stanislav Pospíšil

Current status of secondary schools' participation in CZELTA project

8:40 8:55

Vladimír Vícha, Jakub Čermák, Petr Drábek, Marek Scholle

CZELTA – participation of students from Pardubice

8:55 9:10

Tomáš Nečas

Interesting problems in mechanics

9:10 9:20

Jindřiška Svobodová

CO2–League not only carbon calculator

9:20 9:35

Jan Dirlbeck

Simple teaching equipment in astronomy

9:35 9:50

Věra Bdinková

Something from ŠOK

9:50 10:10

Josef Trna

Physics in a sack

10:10 10:25

Vlastimil Havránek

Few teaching tools which could be made (possibly) by everyone

10:25 11:00

COFFEE BREAK

11:00 11:10

Břetislav Patč

Effect of low and high pressure on the electric current in gas

11:10 11:20

Břetislav Patč

Resonance of LC circuit in simple design – Lodge's experiment

11:20 11:40

Jaroslav Reichl O. Hofierka, D. Krupička, D. Lukeš, M. Nesrsta, J. Matoušek, O. Pluhař, M. Všetička

Examples of practical school leaving exams of SPŠST Panská school students

11:40 12:00

Martin Všetička, O. Hofierka, D. Krupička, D. Lukeš, M. Nesrsta, J. Matoušek, O. Pluhař, J. Reichl

Examples of practical school leaving exams of SPŠST Panská school students (2nd part)

12:00 12:20

Rod Milbrandt

Public Demonstration Shows

12:20 14:00

LUNCH BREAK

14:00 14:15

Irena Koudelková

School lab as a problem task

14:15 14:35

Václav Piskač

Three new demonstrational experiments

14:35 14:55

Václav Pazdera

USB Interface KV8055 and its usage in physics

14:55 15:15

Andrzej Trzebuniak

Experiments with many tasks

15:15 15:30

Ľudmila Onderová

Few ideas for physics education

15:30 16:00

COFFEE BREAK

16:00 16:20

Ján Degro

Experiments with luxmeter and illumination

16:20 16:50

Aneta Szczygielska, Jerzy Jarosz

We live on Earth the rotating system

16:50 17:10

Miroslav Jílek

About forces not only from Rapa Nui

17:10 17:40

Paul Doherty

Evening physical show

19:00    

CONFERENCE DINNER

Wendnesday 29th August 2007

8:30 8:45

František Lustig

Integration of real, distant and virtual labs

8:45 9:05

Miloš Rotter

Electricity in liquid nitrogen

9:05 9:20

Emanuel Svoboda, Miroslav Svoboda

Electricity and magnetism on DVD

9:20 9:35

Zdeňka Broklová

Quantum physics – actively on the secondary school level

9:35 9:45

Zdeňka Broklová, Dana Mandíková, Lenka Matějíčková, Marie Snětinová

Collection of solved problems in electricity and magnetism

9:45 10:00

Jakub Jermář

FyzWeb – changes and transformations

10:00 10:10

Václava Kopecká

Energy around us

10:10 10:30

Peter Žilavý

Gamabeta 2007

10:30 10:35

Marie Dufková

ČEZ Educational programme: 15th anniversary and what's new

10:35 11:00

COFFEE BREAK

11:00 11:10

Marek Veselý

Current news in didactics of physics

11:10 11:30

Pavel Böhm

Some ideas (not only) from Summer camp 10

11:30 11:45

Zdeněk Šabatka, Leoš Dvořák

Water paraboloid

11:45 12:00

Jakub Benda, Milan Rojko

Effect of viskosity on the viscous liquid rotation

12:00 12:20

Leoš Dvořák

Sound speed in hundreds of variations

12:20 12:40

Zdeněk Drozd, Jitka Brockmeyerová

Physics without equipment

12:45    

Conference closing

Poslední změna:Last update: 23. 8. 2007
© 2007 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave