Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Přihlášené příspěvky

Submitted abstracts

Věra Bdinková, Brno: Něco ze ŠOKu

Seznámení s některými výsledky práce žáků 7.třídy ve fyzikálním kroužku ŠOK (experimenty, projekty, aktivity)

Radka Beštová, Olomouc: Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách

V rámci příspěvku bude prezentováno vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách. Toto vzdělávání zahrnuje základní nástroje pro měření s počítačem (zpracování dat, řízení procesů), pochopení jejich principu, možnosti i omezení, základní nástroje pro modelování a simulace (včetně nástrojů Internetu), práce s virtuální laboratoří, zejména s applety/physlety, práce se vzdálenou laboratoří, schopnost jejího efektivního využití, přehled o vhodném freeware, shareware a software.

Pavel Böhm, Praha 8: Pár věcí (nejen) z tábora 10

V prvních dvou červencových týdnech opět proběhne tradiční Soustředění mladých fyziků a matematiků, tentokrát na téma Oheň, země, voda, vzduch: fyzika čtyř elementů aneb Krocení živlů. Doufáme, že i tentokrát vzniknou zajímavé projekty hodné prezentace na Veletrhu.

Zdeněk Bochníček, Brno: Pokusy s termocitlivými fóliemi

Termocitlivé fólie na bázi tekutých krystalů se staly již běžně dostupným prostředkem pro orientační měření teploty například lidského těla nebo akvária. Za přijatelnou cenu lze získat i fólie větších rozměrů – 30 ´ 30 cm se samolepící vrstvou a snadno dělitelné nůžkami. Velkou výhodou je jejich citlivost (celá barevná škála odpovídá teplotnímu intervalu 5°C), rychlost odezvy a malá tepelná kapacita. K dispozici jsou v různých teplotních rozsazích od 20°C do 45°C. V příspěvku budou ukázány experimenty využívající termocitlivé fólie pro demonstraci některých jevů z termiky a optiky.

Zdeňka Broklová, Praha 8: Sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu

V rámci příspěvku bude prezentována nově vznikající sbírka řešených úloh z fyziky určená středoškolským studentům se zájmem o fyziku či při přípravě na přijímací zkoušky na VŠ, ale také studentům vysokoškolským k opakování a prohloubení učiva v základních kurzech fyziky. Díky strukturovaným nápovědám, slovním rozborům a detailně komentovaným řešením sbírka vede čtenáře k aktivnímu přístupu a plnému pochopení dané úlohy.

Zdeňka Broklová, Praha 8: Kvantová fyzika středoškolsky a aktivně

V rámci příspěvku bude prezentováno několik aktivit, jak učit středoškolské partie týkající se kvantové fyziky tak, aby studenti byly aktivními účastníky vyučovacího procesu a mnohé z poznatků sami vyvodili z experimentálních dat.

Ján Degro, Košice: Experimentujeme s luxmetrom a osvetlením

V príspevku budú prezentované námety na praktické cvičenia a projekty, ktoré je možné realizovať so žiakmi v podmienkach strednej a základnej školy resp. doma. Taktiež uvedieme praktické skúsenosti z overenia z praxe.

Jan Dirlbeck, Cheb: Jednoduché pomůcky v astronomii

Použití jednoduchých pomůcek k objasnění pojmů z astronomie žákům základní školy a nižšího stupně gymnázia.

Zdeněk Drozd, Praha 8: Fyzika z volné ruky

V příspěvku navážeme na naše téma "pokusy z volné ruky". Ukážeme několik jednoduchých pokusů a jejich zařazení do vhodně pojaté koncepce vyučovací hodiny. Zmíníme se také o přístupu k tomuto tématu v zahraničí (hlavně v Německu).

Jan Duršpek, Plzeň: Vznik konvekčních buněk a jiné pokusy s viskózní kapalinou

Bude prezentován vznik konvekčních buněk jako příklad samouspořádávání, případně jiné pokusy s viskózní kapalinou.

Leoš Dvořák, Praha 8: Rychlost zvuku stokrát jinak

Příspěvek uvede některé možnosti měření zvuku využívající jednoduchých pomůcek (včetně počítače se zvukovou kartou, ale bez zvláštních měřicích systémů či drahého software). Metod sice nebude sto, ale snad alespoň některé budou pro účastníky Veletrhu v něčem nové a budou inspirací pro využití ve výuce.

Vlastimil Havránek, Kyjov: Pár pomůcek, které si (snad) může vyrobit každý

Předvedu několik jednoduchých pomůcek, které jsem si sám vyrobil a používám je při výuce fyziky. Věřím, že by mohly posloužit mnoha vyučujícím jako inspirace a námět do hodin či kroužku fyziky.

Renata Holubová, Olomouc: Fyzika baseballu

Baseball je sport, který si také u nás získává své příznivce. Hráči baseballu pomůže k úspěchu ve hře zejména znalost fyziky - jaký je nejlepší úhel pro odpal, jak závisí let míčku na teplotě, jak se liší let míčku při různých rychlostech...Budou prezentovány základy fyziky baseballu a návrhy experimentů.

Jan Hrdý, Uherský Brod: Lissajousovy obrazce - snadno a rychle bez PC

Příspěvek vychází z klasických metod konstrukce Lissajousových obrazců na papíře pomocí pravítka a tužky. Tyto postupy jsou však velmi pracné a zdlouhavé. Jsou ale metody urychlení a zefektivění této mravenčí práce. A o tom je právě tento příspěvek.

Jan Hrdý, Uherský Brod: Lissajousovy obrazce - snadno a rychle na PC

Jádro příspěvku tvoří jednoduché počítačové animace vzniku Lissajousových obrazců na PC

Josef Hubeňák, Hradec Králové: Zelektrování těles a nové materiály

Klasické pomůcky pro získání elektrických nábojů mají své kouzlo, ale získat liščí ohon a ebonitovou tyč je takřka nemožné. Moderní plasty jsou pro elektrostatiku ideální a umožní i konstrukci staronové "třecí elektriky".

Jakub Jermář, Praha 8: FyzWeb - změny a proměny

FyzWeb v současné době prochází velkými změnami. Jaký byl a jaký bude? Co může nabídnout učitelům fyziky? Stručné seznámení s historií, analýza současného stavu, ale zejména představení vize budoucího vývoje.

Miroslav Jílek, Korouhev: O silách nejen na Rapa Nui

V příspěvku budou představeny volně dostupné webové materiály určené na podporu výuky fyziky. Materiály popisují na různých úrovních obtížnosti vybrané kapitoly z mechaniky sil a tuhého tělesa, přičemž spojují výklad s motivačními problémy, úlohami i praktickými experimenty.

Jana Jurmanová, Brno: Cikháj – fyzikální soustředění studentů středních škol.

Příspěvek podá základní informace o každoročním fyzikálním soustředění studentů středních škol, o jeho historii, o obsahu minulých ročníků, a též o průběhu připravovaného letošního ročníku (téma: Fyzika v počítači). Sdělení bude doplněno obrazovým materiálem z minulých soustředění a experimentálními ukázkami (pokusy s mikrovlnnou troubou).

Veronika Kainzová, Olomouc : Vybrané laserové technologie ve výuce studentů fyzikálních oborů

Příspěvek poukazuje na neustále rostoucí využívání laserových systémů v průmyslové výrobě. V souvislosti s rozvojem této oblasti je nutné modernizovat a rozšiřovat výuku předmětů určených studentům fyzikálních a technických oborů, aby tak získali přehled o základních typech a principech běžně používaných laserových technologií, se kterými se mohou setkat ve své budoucí praxi. Rozšiřování výuky o moderní, speciálně laserové technologie, je nezbytné pro zachování její aktuálnosti.

Pavel Konečný, Brno: Z jídelního lístku Fyzikální kavárny při ÚFE PŘF MU aneb Kundtova a Rubensova trubice.

Pro demonstraci a měření vlnové délky akustického signálu se nejčastěji používá Kuntova méně Rubensova trubice. Méně pozornosti bývá věnováno doprovodným jevům. Zejména jim se bude věnovat tento příspěvek.

Václava Kopecká, Načeradec: Energie kolem nás

Informace o připravované publikaci vzdělávacího programu Svět energie, ČEZ.

Irena Koudelková, Praha 8: Laboratorní práce jako problémová úloha

V příspěvku budou prezentovány vybrané náměty na laboratorní práce z fyziky na druhém stupni ZŠ. Tyto práce mají formu problémových úloh a nutí žáky aktivně přemýšlet nad postupem a řešením.

Jan Koupil, Praha: Měření s videem

Příspěvek se bude věnovat měření ve fyzice s videokamerou, ale i fotoaparátem a mobilním telefonem. Bude provázen ukázkami jednoduchého měření (koeficient restituce apod.)

František Lustig, Praha 2: Integrace reálných, vzdálených a virtuálních laboratoří

Příspěvek bude praktickou živou ukázkou laboratorní úlohy, která bude zároveň naměřena lokální technologií reálných laboratoří s počítačem, technologií vzdálených laboratoří a technologií virtuálních laboratoří. Vzdálené laboratoře se slibně rozvíjí. Na MFF-UK Praha např. http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz - VA charakteristika fotodiody, http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz - Vynucené kmity oscilátoru, http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz - Elmg. indukce - rotující cívka, http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz - Regulace výšky vodní hladiny, http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz - Sledování teploty, tlaku a světla v Praze na MFF, http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz – Ohyb světla na štěrbině – pozn.: prozatím pouze pracovně.Nyní to již jsou celé laboratorní úlohy skoro tradičního pojetí, včetně měření, výpočtů a referátů. Virtuální laboratoře jsou hojně rozšířené, objevují se velmi zajímavá zpracování např. http://phet.colorado.edu, aj. Příspěvek přinese nové možnosti vlastních virtuálních laboratoří jako je možnost přenosu dat do klientského prostředí. Uživatel bude mít možnost získat data z lokálního experimentu, ze vzdáleného reálného experimentu a porovnat je s daty z virtuálního experimentu.

Rod Milbrandt, Rochester, Minnesota: Public Demonstration Shows

This talk will discuss creating a public demonstration show, and some particular demonstrations which can be done with inexpensive equipment and which involve the audience in the demonstrations. Our show was aimed at ages 5 – 18, although all ages attended.

Tomáš Nečas, Brno: Zajímavé úlohy z mechaniky

Zajímavých úloh najdeme v tradiční české učebnicové literatuře málo a vymyslet je není snadné. V příspěvku představím jako inspiraci několik vlastních úloh z mechaniky.

Ľudmila Onderová, Košice: Niekoľko nápadov na vyučovanie fyziky

V príspevku bude prezentovaných niekoľko jednoduchých experimentov a ďalších zaujímavých nápadov, ktoré môžu pomôcť učiteľom pri vyučovaní fyziky.

Břetislav Patč, Brandýs nad Labem: Vliv sníženého a zvýšeného tlaku na průchod el. proudu plynem

Nabití elektroskopu Van de Grafovým generátorem, připojeným sloupcem vzduchu v trubici délky 25 cm k elektroskopu, po snížení atmosférického tlaku. Potlačení výboje v jiskřišti, umístěném v prostoru PET lahve s tlakem vyšším než atmosférickým.

Břetislav Patč, Brandýs nad Labem: Rezonance LC obvodů v jednoduchém provedení, Lodgeův pokus

Rezonance LC obvodů leydenských lahví při jiskrovém výboji.

Václav Pazdera, Olomouc: USB Interface KV8055 a jeho použití ve fyzice

V příspěvku bude prezentována stavebnice USB vývojové desky, kterou lze použít ve fyzice k počítačem řízenému měření. Dále bude prezentována jedna hotová aplikace s touto vývojovou deskou: Měření se soupravou GAMABETA.

Václav Piskač, Brno: Tři nové demonstrační experimenty

V příspěvku budou předvedeny a rozebrány tři demonstrační experimenty - Farad-Seebeckova siréna, zátěž rozvodného vedení, měření rychlosti zvuku.

Jaroslav Reichl, Praha 1: Ukázky praktických maturitních prací studentů SPŠST Panská

Součástí maturitní zkoušky na naší škole (SPŠST Panská, Praha 1) je i praktická práce, kterou mohou vykonávat studenti Technického lycea i z fyziky. A letos byly práce velmi zdařilé: Teslův transformátor, multifunkční zařízení pro taneční party, model přečerpávací elektrárny, ... To vše a ještě možná více bychom vám rádi spolu se studenty ukázali.

Milan Rojko, Praha 8 Kobylisy: Jakub Benda: Studium vlivu viskozity na roztáčení kapaliny

Válcová nádoba s kapalinou se neroztáčí jako těleso s kostantním momentem setrvačnosti. Výrazně se uplatňuje vliv různé viskozity způsobující, že úhlová rychlost různých válcových vrstvev kapaliny roste postupně . V příspěvku je popsán experiment, kterým byl tento efekt měřen a pokus autora o interpretaci výsledků.

Miloš Rotter, Praha 8: Elektřina v kapalném dusíku

Demonstrace změn vodivosti kovů a polovodičů při ochlazení v lázni kapalného dusíku a změn v chování fotoelektrických prvků (LED).

Karel Smolek, Praha 2: Současný stav zapojení středních škol do projektu CZELTA

Cílem projektu CZELTA je vybudovat síť detekčních stanic detekujících vysokoenergetické kosmické záření. Stanice jsou umísťovány převážně na střechách středních škol v ČR a vybraní studenti jsou zapojováni do výzkumné činnosti. Příspěvek bude informovat o současném stavu tohoto projektu.

Emanuel Svoboda, Praha 8: Elektřina a magnetismus na DVD

Informace o na katedře didaktiky fyziky vytvořeném DVD s tématem Elektřina a magnetismus v rámci cyklu Otevřená věda. Ukázka textu, obrázků a hlavně videí s několika pokusy.

Jindřiška Svobodová, Brno: CO2-Liga nejen uhlíková kalkulačka

Řadu nápadů, jak snížit uhlíkovou stopu. Jednoduché výpočty a ukázky GHG.

Aneta Szczygielska, Katowice: We live on Earth the rotating system

the same as co-author's

Zdeněk Šabatka, Moravské Budějovice: Vodní paraboloid

Příspěvek bude informovat o experimentu, který snad každý, kdo studoval fyziku, počítal teoreticky, ale jen málokdo viděl v praxi. Týká se tvaru hladiny v rotující nádobě. I jednoduchými prostředky lze naměřit, že hladina má skutečně tvar paraboloidu. Ale jak se bude chovat lodička umístěná na takovou hladinu? To většinou již nikdo teoreticky nepočítal. Výsledek možná překvapí.

Miroslav Škvrna, Brno: Laboratoř mladých fyziků

Na Ústavu fyzikální elektroniky PřF MU pracuje již rok tzv. Laboratoř mladých fyziků, ve které se každý týden schází studenti středních škol a kde společně řeší problémy zejména experimentálního charakteru. V příspěvku, ve kterém vystoupí i někteří studenti, budou předvedeny ukázky z práce Laboratoře.

Josef Trna, Brno: Fyzika v pytlíku

Soubor jednoduchých pokusů s využitím hracích kuliček z různých oblastí fyziky a přírodovědy.

Andrzej Trzebuniak, Opole: Zestaw doświadczalny z wieloma pytaniami

To kolejny pomysł zestawu czterech doświadczeń, tym razem z elektromagnetyzmu, pokazujący różne aspekty oddziaływań przewodników z prądem. Do każdego doświadczenia przypisane jest pytanie zadawane podczas prezentacji doświadczenia. Także poprawność odpowiedzi weryfikowana jest doświadczalnie. Proponowany zestaw można wykorzystać na lekcjach powtórzeniowych, zajęciach fakultatywnych. Często zaskakujące efekty doświadczeń wpływają na lepsze zapamiętanie przebiegu zjawisk i lepsze ich zrozumienie przez uczniów.

Vladimír Vícha, Pardubice: CZELTA - zapojení studentů v Pardubicích

Projekt CZELTA je zaměřen na detekci kosmického záření o energiích větších než 10E14 eV. Kanadské detektory na střeše gymnázia Pardubice, Dašická neustále zaznamenávají dopady sekundárních spršek kosmického záření a informace o sprškách ukládá počítač. Studenti gymnázia napsali několik programů na zpracování naměřených dat a prováděli jejich vyhodnocování. Příspěvek shrnuje výsledky v prvním roce projektu.

Martin Všetička, Praha 1: Ukázky praktických maturitních prací studentů SPŠST Panská (2. část)

Příspěvek navazuje na příspěvek J. Reichla a budou v něm prezentovány další maturitní práce studentů SPŠST Panská: multimediální encyklopedie fyziky, animovaná elektřina, ...

Peter Žilavý, Praha 8: Gamabeta 2007

Pro demonstraci elementárních jevů z oblasti jaderné fyziky na základní či střední škole existuje pouze málo učebních pomůcek. Na školách v ČR se pro přímou demonstraci vlastností záření beta a gama zatím téměř výhradně používá dozimetrická souprava Gamabeta dodávaná do škol v rámci vzdělávacího programu společnosti ČEZ. Výroba této soupravy však byla již před několika lety ukončena. Příspěvek představuje připravovaného nástupce této soupravy (zatím s pracovním názvem "Gamabeta 2007"), reflektujícího jak současné technologie, tak i nové požadavky učitelů fyziky (možnost počítačem podporovaného experimentu přes standardní rozhraní, rozšíření možností počítání impulsů, kompatibilita s původní soupravou Gamabeta...).

Poslední změna:Last update: 8. 3. 2007
© 2007 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave