Úvodní slovo editora

(k CD verzi z roku 2005)

Obsah

Věnování

Kdo za to může

Co zde najdete: příspěvky z Veletrhů

„Stálice“ Veletrhů: rozšířené příspěvky

Není malých rolí

Co dalšího zde je

Jak se v tom všem orientovat (a co dělat při potížích)

Kdo za to může II: poděkování

Závěrem úvodu…


Na úvod se patří začít věnováním. Takže:

Milanu Rojkovi, který to začal,
a všem účastníkům Veletrhů nápadů učitelů fyziky.

A také všem učitelům fyziky, kteří se snaží učit tak,
aby pro svůj předmět žáky a studenty opravdu získali
a co nejvíce jim dali.

Kdo za to může

Tradici konferencí Veletrh nápadů učitelů fyziky založil v roce 1995 tehdejší vedoucí KDF MFF UK doc. Milan Rojko. Takže za to, že jsme o takovémto CD vůbec mohli začít uvažovat, může vlastně on. A také ty desítky účastníků Veletrhů, kteří přicházeli s příspěvky a nápady tak zajímavými, že by bylo škoda na ně zapomenout a nechat je jen ve starých ročnících sborníků. Ty už totiž zdaleka nejsou dostupné všem, jimž by mohly pomoci.

Nápad uspořádat vybrané příspěvky z více ročníků Veletrhů a vydat je na CD, byl vlastně přirozený – a grant MŠMT ČR v roce 2002 jej pomohl realizovat, či spíše „nastartovat“. Množství práce, které si to vyžádalo, ovšem výrazně přesáhlo počáteční odhady. Díky tomu je tento „rozšířený elektronický sborník“ k dispozici až nyní. Zato ale ke Světovému roku fyziky, s příspěvky ze všech devíti dosavadních ročníků Veletrhů – a ještě s lecčím navíc.

Člověkem, bez něhož by tento sborník nespatřil světlo světa, je RNDr. Zdeňka Broklová. Věnovala mu skutečně obrovské množství technické i redakční práce. To dobré na formě a technických kvalitách sborníku je z 99% její zásluha. K přípravě sborníku přispěli i další pracovníci a studenti, jimž patří poděkování v závěru tohoto textu.

Co zde najdete: příspěvky z Veletrhů

Jádrem tohoto „supersborníku“ jsou příspěvky z jednotlivých ročníků Veletrhů nápadů. Nenajdete zde úplně všechny, které odezněly a byly publikovány ve sbornících. Vybrali jsme především ty, které v souladu s hlavním zaměřením Veletrhů přinášejí návody a náměty na pokusy využitelné ve výuce fyziky, případně na některé zajímavé aktivity s žáky a studenty.

Naší snahou bylo vybírat zejména příspěvky něčím nové, podnětné a inspirativní. Ovšem v oblasti školních fyzikálních experimentů by nebylo účelné prosazovat původnost a originalitu za každou cenu. Nápady se tu často sdílejí, přetvářejí, kombinují – a je to dobře a ku prospěchu věci. Často se i zcela klasický pokus „zaskví“ v novém hávu, pomohou mu moderní technologie nebo je zajímavě podán metodicky. I toto hrálo při výběru příspěvků svou roli.

Výběr je nutně věcí trochu subjektivní a tak některé příspěvky, které se do tohoto sborníku (například proto, že se zaměřením poněkud odlišovaly, upozorňovaly na nějakou akci, která je již dnes minulostí apod.), by možná jiný editor zařadil. V tomto smyslu padá odpovědnost za výběr na mou hlavu. Věřím však, že ze zde prezentovaných příspěvků si vyberete – konec konců je jich tu celkem 226.

Příspěvky zde publikujeme tak, jak byly prezentovány ve sbornících. (S výjimkou drobných úprav typu překlepů, případných technických úprav obrázků a samozřejmě převodu do formátu html, který ovlivnil grafickou podobu příspěvků.) Příspěvky totiž chápeme i jako doklad toho, jak se konference Veletrh nápadů vyvíjely. Proto jsme odolali pokušení přičleňovat k nim, kromě stručných anotací, jakékoli poznámky či dodatky. Případné komentáře, které byste k příspěvkům měli, tedy prosím adresujte přímo jejich autorům. Nebo, což by bylo ještě lepší, přijďte prezentovat své návrhy na upřesnění, doplnění a vylepšení konstrukcí, pokusů, jejich interpretací a možností využití ve výuce na další ročníky Veletrhu nápadů!

„Stálice“ Veletrhů: rozšířené příspěvky

Mezi účastníky Veletrhu je několik „stálic“, jejichž příspěvky vždy přitáhnou pozornost, obsazují přední místa v závěrečných anketách a k Veletrhu již téměř neodmyslitelně patří. Takovými typickými „hvězdami“ Veletrhů jsou třeba Břetislav Patč, Zdeněk Polák a Josef Trna, abych jmenoval (bez titulů) tři zástupce učitelů ze základních, středních i vysokých škol. Nejsou ale jediní. I další čeští učitelé fyziky doslova srší nápady – a velmi úspěšně je předváděli třeba na mezinárodních akcích evropského programu Physics On Stage.

Několik z těchto „stálic“ jsem požádal, aby pro tento sborník připravili rozšířené verze svých příspěvků, v nichž by využili zejména možnost prezentovat řadu barevných fotografií svých přístrojů a pokusů. Výběr oslovených byl opět do jisté míry subjektivní záležitostí, rozsah rozšířených příspěvků pak byl dán zejména časovými možnostmi autorů. Rozhodně jsme je co do rozsahu nijak neomezovali. Za poznámku možná stojí, že rozšířené příspěvky prošly neformálním recenzním řízením. Jejich obsahová správnost je však primárně věcí autorů.

Věřím, že tyto příspěvky pro vás budou zajímavé – a pokud v budoucnu bude tento sborník rozšiřován a třeba i vznikne nějaká další CD verze, že autorů rozšířených příspěvků výrazně přibude.

Není malých rolí

Veletrh nápadů by ovšem nebyl tím, čím je, nejen bez zmíněných „hvězd“, ale ani bez dlouhé řady dalších učitelů, kteří se s ostatními dělí o své nápady a zkušenosti. V tomto smyslu zde opravdu není „malých rolí“ a osobně mi často přišly inspirativní i krátké příspěvky, které se jejich autoři téměř zdráhali prezentovat. Veletrh není hledáním „superstar“, která by zastínila všechny ostatní, ale příležitostí k tomu, setkávat se a poučit se z mozaiky nápadů mnoha lidí. Právě to je na něm velmi cenné. Proto ani kratší příspěvky rozhodně nejsou „do počtu“. Naopak doufám, že podnítí další učitele, aby se s námi na budoucích Veletrzích podělili o své nápady a zkušenosti.

Co dalšího zde je

Část věnovaná „rozšířeným příspěvkům“ je pestřejší, než by se z jejího názvu zdálo. Najdete tam mimo jiné i publikaci irských kolegů stručně popisující vybrané pokusy, které je zaujaly na mezinárodní akci Physics On Stage 2. Na druhé straně je tu i příspěvek, v němž se Jiří Dolejší (fyzik, který se dlouhodobě zajímá o popularizaci a výuku fyziky) svým osobitým způsobem zamýšlí nad některými otázkami fyzikálního vzdělávání a nad tím, jak k němu fyzici mohou přispět.

Atmosféru Veletrhů nápadů připomenou vybrané ohlasy a fotoreportáže z jednotlivých ročníků této konference. Obsah sborníku doplňuje i několik odkazů na volně šiřitelné programy, které se mohou učitelům fyziky hodit. (Jde opravdu jen o drobný „bonus“, který si nekladl za cíl vybrat z širokého spektra software víc než jen pár střípků. Máte-li v této oblasti tipy na kvalitní a ve výuce dobře využitelné programy, které jsou volně šiřitelné, dejte nám vědět, odkaz na takový software bude možno zveřejnit např. na serveru Fyzweb, aby se o nich dozvěděli i další.)

Jak se v tom všem orientovat (a co dělat při potížích)

K základní orientaci na CD slouží úvodní stránka zvaná též rozcestník. Zde naleznete v levé částí odkazy na seznamy jednotlivých příspěvků řazených podle ročníku uvedení. Pro vyhledání příspěvku na zadané téma doporučujeme použít spíše souhrnné obsahy (příslušný odkaz je na úvodní stránce vpravo nahoře). V nich můžete prohledávat buď všechny názvy a anotace příspěvků, nebo využít roztřídění příspěvků podle fyzikálních témat či abecední rejstřík klíčových slov. Veškeré obsahy lze zobrazit stručně (tj. jen jména autorů s názvy příspěvků) nebo i s detaily, tj. anotacemi, klíčovými slovy a obtížností. Příspěvky mohou být řazeny buď podle příjmení prvního autora, nebo podle názvu.

Kdo za to může II: poděkování

Těžko mohu dost poděkovat všem, kdo se na vzniku tohoto sborníku podíleli.

Především musím poděkovat autorům – za nápadité a inspirativní příspěvky a za to, že dali souhlas s jejich publikací v tomto sborníku. Autorům rozšířených příspěvků děkuji za práci, kterou si dali s přípravou „něčeho navíc“.

Prof. Emanuel Svoboda stál v pozadí (i v popředí) organizace řady ročníků Veletrhů nápadů. Navíc mu děkuji za pomoc s výběrem příspěvků a oslovením některých z autorů při získávání jejich souhlasu s publikací.

Doc. Růženě Kolářové patří dík za překlad polských příspěvků a oslovení polských autorů s prosbou o souhlas s publikací. Za překlad textů irské publikace „Physics On Stage 2 – Demonstrations and Teaching Ideas“ děkuji Kristýně Schnablové.

Anotace příspěvků z většiny ročníků Veletrhů jsou dílem RNDr. Dany Mandíkové, které též patří dík za množství korektorské práce spojené s přípravou těchto příspěvků.

Za neformální recenze rozšířených příspěvků děkuji RNDr. Zdeňce Broklové, RNDr. Zdeňkovi Drozdovi, RNDr. Janu Koupilovi a RNDr. Peteru Žilavému. RNDr. Jan Koupil se též podílel na některých technických pracích spojených s přípravou celého sborníku.

Původní návrh grafického designu úvodní stránky je dílem firmy Tatoušek; programové řešení však bylo dále výrazně přepracováno a design (v souladu s úpravami obsahu) mírně pozměněn. Za souhlas s využitím titulního obrázku děkuji Vladimíru Renčínovi. Je vynikající, že tak krásný obrázek smíme použít.

Přípravu sborníku pomohl v roce 2002 zahájit grant MŠMT ČR z fondu vzdělávací politiky. Díky jemu také byl sborník vydán na CD v nákladu tisíc kusů a je zájemcům z oblasti fyzikálního vzdělávání k dispozici (jako neprodejná publikace).

Velký dík též patří nakladatelství Prometheus: jak za ochotu vydat tento poněkud netradiční titul, tak za trpělivé čekání, až bude k vydání připraven.

Jestliže je někdo, komu opravdu nemohu dost poděkovat, pak je to RNDr. Zdeňka Broklová. Jak už jsem naznačil výše, bez ní by doba přípravy tohoto sborníku k vydání asi rostla nade všechny meze… Zdeňka převedla všechny příspěvky do formátu html, věnovala se rozsáhlé editorské činnosti včetně tvorby některých anotací, rozhodující měrou ovlivnila to, jak celé cédéčko vypadá, propracovala navigaci v jeho obsahu včetně rejstříku klíčových slov a tematického třídění, naprogramovala skripty pro navigaci i programy pro převod příspěvků do výsledné podoby a zvládla spoustu další technické práce spojené s přípravou. A to jsem ještě určitě na mnohé zapomněl, například na úpravy obrázků. Kdyby se Zdenčin přínos k přípravě tohoto sborníku měl vyvažovat zlatem, potřeboval bych zlatý důl.

Závěrem úvodu…

… nezbývá než vyjádřit naději, že vám tento sborník bude užitečný a že se k informacím a námětům na něm obsaženým budete vracet. A že pro vás budou inspirací. Už se těším na spoustu dalších krásných příspěvků v budoucích ročnících Veletrhu nápadů!

V Praze, v květnu 2005

Leoš Dvořák