O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
  • Se speciálními pomůckami
PDF ke stažení

Čtyři školské pokusy

Hrdý J., Šiková M.

Tento příspěvek je volným pokračováním příspěvku „Tři školské pokusy“ z prvního ročníku VNUF v roce 1996 [1]. Obsahuje čtyři skupiny inovovaných nebo možná i dávno zapomenutých praktických experimentů zaměřených na výuku fyziky na středních školách a učilištích.

1. Malá exploze v zavařovací sklenici

Na tento experiment používáme malé kousky rychle zchlazeného skla ve tvaru kapky, tzv. batavské slzičky. Vyrábí se zahřátím skla na teplotu asi 620 °C a následným prudkým zchlazením – olejem, vzduchem nebo obyčejnou vodou (princip kalení skla). Tímto procesem zůstane uvnitř skla tažné pnutí, zatím co na jeho povrchu vznikne tlakové napětí a tím získá produkt velkou mechanickou pevnost. Ale při nadměrném zatížení této skleněné slzičky (obvykle k tomu dochází při nárazu nebo při snaze o změnu jejího tvaru), které lokálně naruší rovnováhu skla, dojde k překročení hranice pevnosti skla a tím ke spontánnímu rozpadu slzičky. Tento rozpad je velmi rychlý a připomíná malou explozi. Termické předpnutí skel způsobuje nejen extrémně vysokou rychlost rozpadu, ale také postupné dělení vzniklého prasknutí skla tak, že se (v ideálním případě) sklo rozpadne na velké množství drobných úlomků, jejichž hrany jsou tupé a u nichž nehrozí nebezpečí zranění. U zmíněných batavských slziček lze rozpad provázený malou explozí nejsnáze vyvolat uštípnutím jejich „ocásku“.

Tohoto jevu využíváme při netradiční demonstraci Pascalova zákona a také při ověřování základní vlastnosti vody – je prakticky nestlačitelná. Slzičku ponoříme do vody v zavařovací sklenici a uštípneme její tenký konec – tzv. „ocásek“ (rovněž ponořený pod hladinou). Dojde k explozi skleněné slzičky a tím k následné destrukci zavařovací sklenice.

Obr. 1. Batavské slzičky – malé kousky rychle zchlazeného skla ve tvaru kapky.

Obr. 1. Batavské slzičky – malé kousky rychle zchlazeného skla ve tvaru kapky.

Batavské slzičky dobře demonstrují také princip bezpečnostního kaleného skla [2] často používaného v dopravě. Jako učební fyzikální pomůcka se batavské slzičky objevily v nabídkovém katalogu knihkupectví JČMF např. již v roce 1933 [3].

2. Improvizovaný zdroj konstantního proudu a jeho použití ve školské praxi při měření V-A charakteristik polovodičových diod

Tento příspěvek se zabývá měřením V-A charakteristik nelineárních prvků a hlavně moderním a účelným uspořádáním těchto měření, které zajišťuje pohodlné získání přesných a reprodukovatelných výsledků a které je vhodné pro školskou praxi. Výhody moderního uspořádání vyniknou zejména při porovnávání s klasickými postupy.

Použité společné označení: R0 – jmenovitý odpor žárovky při jmenovitém napájecím napětí U0, R1 – odpor žárovky při průchodu proudu I, R2 – sériový regulační odpor, R3 – sériový ochranný odpor, R4 – sériový odpor ve zdroji konstantního proudu.

2.1 Měření V-A charakteristiky obyčejné žárovky

Zapojení podle obr. 2 se při měření ve školách používalo dlouhá léta, kdy jako hlavní zdroje malého stejnosměrného napětí sloužily NiCd akumulátory. Dnes se používá především v odloučených podmínkách, kde jsme odkázáni na akumulátory. V laboratoři lze účelně nahradit stabilizovaným regulovatelným zdrojem napětí, ke kterému můžeme připojit měřenou žárovku přímo bez regulačního reostatu R2. Na obr. 3 je graficky zachycen průběh regulace (závislost relativní změny regulovaného proudu na relativní změně polohy jezdce reostatu) a v tab. 1 jsou některé vybrané hodnoty z grafu – hodnoty jsou v grafu označeny kroužkem.

Obr. 2. Měření V-A charakteristiky obyčejné žárovky – schéma zapojení.

Obr. 2. Měření V-A charakteristiky obyčejné žárovky – schéma zapojení.

2.2 Standardní měření V-A charakteristiky běžné křemíkové diody

I když se formálně toto měření neliší od předcházejícího měření žárovky, je zde jeden velmi zásadní rozdíl. U žárovky končíme měření tím, že nastavíme nulový odpor reostatu R2 – žárovka je připojena přímo ke zdroji (žárovku tedy během měření nemůžeme zničit). U polovodičové diody, která má V-A charakteristiku ještě daleko nelineárnější než žárovka, během měření napětí na diodě nepřekročí zhruba 1-3 V. Proto je zcela nezbytné použít kromě regulačního reostatu R2 ještě vhodného ochranného odporu R3, který chrání diodu před přetížením nebo zničením (obr. 4).

Obr. 3. Měření V-A charakteristiky obyčejné žárovky – průběh regulace.

Obr. 3. Měření V-A charakteristiky obyčejné žárovky – průběh regulace.

Tab. 1. Měření V-A charakteristiky obyčejné žárovky – tabulka vybraných hodnot.

Tab. 1. Měření V-A charakteristiky obyčejné žárovky – tabulka vybraných hodnot.

Obr. 4. Měření V-A charakteristiky běžné křemíkové diody – schéma zapojení.

Obr. 4. Měření V-A charakteristiky běžné křemíkové diody – schéma zapojení.

Z údajů na obr. 4 a 5 a z tab. 2 je patrné, že toto zapojení je již dosti těžkopádné a kromě odloučených podmínek je nemá smysl v současné době používat kromě případu, kdy nemáme dostatečně dimenzovaný stejnosměrný zdroj.

Obr. 5. Měření V-A charakteristiky běžné křemíkové diody – průběh regulace.

Obr. 5. Měření V-A charakteristiky běžné křemíkové diody – průběh regulace.

Tab. 2. Měření V-A charakteristiky křemíkové diody – tabulka vybraných hodnot.

Tab. 2. Měření V-A charakteristiky křemíkové diody – tabulka vybraných hodnot.

2.3 Improvizovaný zdroj konstantního proudu

Značně nelineární V-A charakteristiky (např.: polovodičové diody) se nejefektivněji měří s využitím regulovatelného zdroje konstantního proudu. Je to obdoba regulovatelných zdrojů napětí, regulace výstupního proudu je rovněž plynulá a rovnoměrná (často dvěma prvky hrubě/jemně) a lineárně nastavitelná v širokém rozmezí. Takto se dají kromě jednoúčelových zdrojů konstantního proudu použít i některé moderní napájecí zdroje vybavené elektronickým omezením výstupního proudu.

Obr. 6. Improvizovaný zdroj konstantního proudu pro měření LED – schéma zapojení.

Obr. 6. Improvizovaný zdroj konstantního proudu pro měření LED – schéma zapojení.

Takovýto zdroj vyhovující školským potřebám lze také snadno sestavit. Je k tomu potřeba pouze stabilizovaný regulovatelný stejnosměrný zdroj s alespoň dvakrát vyšším napětím U4, než očekávaný úbytek napětí na měřené diodě nebo sériové skupině diod (tedy obvykle 12–24 V) a vhodný sériový odpor R4. Takovýto zdroj má konstantní regulační koeficient optimální velikosti (obr. 7). Práce s ním je skutečně pohodová a dává proto také přesné a reprodukovatelné výsledky. Je to také velmi dobré řešení při měření a porovnávání V-A charakteristik diodových svítivek.

Obr. 7. Improvizovaný zdroj konstantního proudu pro měření LED – průběh regulace.

Obr. 7. Improvizovaný zdroj konstantního proudu pro měření LED – průběh regulace.

Označení diodová svítivka (pro LED) používáme v souladu s doporučením uvedeným ve [4]. Použité rezistory jsou metalizované miniaturní, na zatížení 0,6 W (5 %, E12).

3. Přesné měření a porovnávání V-A charakteristik diodových svítivek

Běžné diodové svítivky mají obvykle maximální proud o velikosti 20 mA. Úbytek napětí v propustné (tj. pracovním) směru se však dosti liší podle barvy emitovaného světla (tj. podle použitého polovodičového materiálu a použitých příměsí). Proto je zajímavé zejména porovnávání charakteristik různých diodových svítivek. K tomuto účelu měřené diody zapojíme do série, změnou napětí napájecího zdroje nastavujeme přes vhodný sériový odpor současně stejný proud procházející všemi diodami a potom měříme postupně úbytky napětí na jednotlivých diodách pro daný nastavený proud. Tímto uspořádáním ušetříme spoustu času a námahy, protože každou velikost proudu nastavujeme pouze jednou.

 Pokud nám jde o přesné měření (chceme např. zjišťovat dynamický odpor diody) a máme k dispozici pouze běžné měřicí přístroje (např. multimetry s rozlišením 0-1999), můžeme úspěšně využít následující „fígl“:

Překročí-li totiž napětí na měřené svítivce 2 V, je výhodné z hlediska rozlišení voltmetru místo přepnutí na vyšší rozsah 20 V použití dvou sériově zapojených běžných multimetrů, každý na rozsahu 2 V (obr.8 a 9) a získat tak rozsah 4 V (s rozlišením 0–3998), tj. bez ztráty přesnosti rozlišení stávajícího voltmetru [5].

K napájení diod byl použit (cenově přístupný) laboratorní zdroj konstantního napětí (0–30 V) nebo konstant. proudu (0–3 A): PS-3003D [6]. Použité diody LED byly od známého výrobce KINGBRIDGE různého typu.

Obr. 8. Princip použití zdvojeného voltmetru při měření diodových svítivek.

Obr. 8. Princip použití zdvojeného voltmetru při měření diodových svítivek.

Obr. 9. Použití improvizovaného zdroje konstantního proudu a dvou sériově zapojených voltmetrů (multimetrů) při měření diodových svítivek.

Obr. 9. Použití improvizovaného zdroje konstantního proudu a dvou sériově zapojených voltmetrů (multimetrů) při měření diodových svítivek.

Tab. 3. Ukázka naměřených hodnot na méně běžných typech diodových svítivek.

Tab. 3. Ukázka naměřených hodnot na méně běžných typech diodových svítivek.

4. Náhrada školního akumulátoru NiCd

Cílem navrhovaného řešení bylo nalézti náhradu za klasický NiCd akumulátor pro napájení Ruhmkorffova transformátoru zejména v odloučených podmínkách. Transformátor byl úspěšně připojen k akumulátorům dvou přenosných reflektorů, přičemž v obvodu byla vždy ponechána také použitá autožárovka (při činnosti transformátoru pouze slabě žhne). Tímto opatřením jsme získali plně zkratuvzdorný napájecí zdroj, navíc s výraznou indikací zkratu svitem žárovky, s dokonalou hermetičností a se snadným nabíjením akumulátoru pomocí dodaného síťového adaptéru.

Obr. 10. Použití akumulátoru z přenosného reflektoru (H3 6 V / 20 W).

Obr. 10. Použití akumulátoru z přenosného reflektoru (H3 6 V / 20 W).

Závěr

Je naší milou poviností poděkovat sklářům z Moravských skláren v Květné, kteří nám na Dni otevřených dveří (v sobotu 11. 8. 2012) zhotovili použité batavské slzičky. Všechny čtyři příspěvky byly financovány ze soukromých prostředků obou autorů.

Literatura

[1] Hrdý J.: Tři školské pokusy. In: Sborník konf.Veletrh nápadů učitelů fyziky. Ed.: Svoboda E. Nakl. UK Praha, 1996, 16-19.

[2] Technický naučný slovník – 1. díl. Red.: Korbař T., Stránský A. SNTL Praha a SVTL Bratislava 1962, str.186.

[3] Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. Nakladatelství JČMF, Praha 1933. Vol. 62 (1933), No. 3, B-40.

[4] Miler M.: Zaveďme termín ledka! Jemná mech. a optika. 56 (7-8), 2011, p. 207.

[5] Hrdý J.: Generátor mlhy pro fyzikální pokusy nebo také desátý jubilejní Přírodovědný jarmark v Olomouci. In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 15. Ed.: Drozd Z. Prometheus Praha 2010. s. 60-64.

[6] http://www.unlock.cz/zarizenihtml/zdroj.php