O příspěvku

Tématické zařazení

Klíčová slova

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • Bez pomůcek
  • S opravdu jednoduchými pomůckami
  • S jednoduchými pomůckami
  • Se speciálními pomůckami
PDF ke stažení

Wherigo aneb další využití GPS přijímače ve výuce

Dvořák L.

Abstrakt

Některé GPS přijímače, kapesní počítač i mobilní telefony s GPS čipem je možné využít pro hru Wherigo. V příspěvku je popsáno využití této hry při výuce a jejich tvorba.

Úvod

V dnešní době se stále častěji setkáváme s využíváním navigačních přístrojů. Bývají zabudovány v letadle, v lodích i v automobilech. V poslední době se objevují i v rukou turistů. Jedná se především o tzv. outdoorové mapové navigační přístroje, které mohou sloužit jako náhrada papírové mapy a kompasu.

Vedle hlavního úkolu, navigovat, mohou mít některé modely integrovaný i tzv. Wherigo player [1].

WHERIGO

Wherigo je hra, jejíž základy položila koncem listopadu 2007 společnost Groundspeak Inc. Spočívá v propojení aktuální polohy GPS přijímače s naprogramovaným dějem, který byl do GPS přijímače předem nahrán. Místo hraní deskové hry u stolu a počítačové hry u PC se hráč musí pohybovat v reálném prostředí, ať se již jedná o les, louku či městské ulice. Úspěšné zakončení hry závisí na správném splnění různých úkolů a hádanek, které se zobrazí v navštívených oblastech.

Dvořák L.: Wherigo aneb další využití GPS přijímače ve výuce - image002.jpg

Vlastní vytvořenou hru (cartridge) je po registraci možné zpřístupnit na webové stránce http://www.wherigo.com.

Hardware

Ke zdárnému dokončení Wherigo je třeba mít k dispozici odpovídají technické vybavení s GPS chipem. Možností je několik:

• GPS přijímač Garmin s integrovaným Wherigo playerem (Colorado, Oregon);

• PDA či PPC s navigačním modulem a programem Wherigo player [1];

• mobilní telefon s podporou java, s navigačním modulem a s programem OpenWIG [2].

Dvořák L.: Wherigo aneb další využití GPS přijímače ve výuce - image004.jpg

V případě, že mobilní telefon již má zabudovaný navigační modul jsou další náklady nulové, neboť software je k dispozici zdarma. V případě, že mobilní telefon nemá navigačního modul je obvykle možné modul dokoupit za asi 2 000 Kč. Nejdražší variantou je zakoupení GPS přijímače s integrovaným Wherigo playerem. Cena se pohybuje mezi 7 000 Kč až 14 000 Kč.

Obr. 1: GPS přijímače Garmin Colorado 300 a Garmin Oregon 300 [3]

Obr. 1: GPS přijímače Garmin Colorado 300 a Garmin Oregon 300 [3]

Cartridge

Samotný přístroj s wherigo playerem však nestačí. Je potřeba do přístroje dohrát tzv. cartridge (náplň). Náplň je možné získat po registraci na oficiálních stránkách [1] nebo naprogramovat nové vlastními silami. Na oficiálních stránkách je k dispozici 27 her, které lze hrát kdekoliv a více než 1 000 her hratelných převážně v Evropě a v USA. Na území ČR se nachází více než 70 her a nové postupně přibývají.

Nejčastěji se lze setkat s hrami, které jsou určeny jako průvodci po určité lokalitě, někdy zakončené schránkou (pokladem), kde se hráč může podepsat. Jsou to hry např.: Prazsky hrad (Praha), Delova koule na Spilberku (Brno) nebo Mokrade Ipla (Levice, SR).

Některé hry jsou tvořeny na motivy historických událostí: Dva proti Risi – Jozef Gabcik #3 (Praha), některé jsou naprogramovány na motivy pohádek či příběhů: Arabela (Řevnice), O hajnem Robatkovi a jelenu Vetrnikovi (Třebíč), Pes Baskervillský (Praha), O trech prasatkach (kdekoliv). Poblíž Prešova se dokonce nachází hra na motivy fyzikálních jevů: Jednoduche stroje. Zajímavým rozsáhlým projektem je také soubor Wherigo průvodců „Vysočinou bez mapy – GPS průvodce po zajímavostech kraje“ [4] financovaný fondem Vysočina.

Tvorba cartridge

Pro vytvoření cartridge pro hru Wherigo je potřeba nejdříve námět na vytvoření nějaké zajímavé hry, software pro tvorbu cartridge a následně trochu programátorských zkušeností, především s vývojovými diagramy.

Náměty na hry

Asi nejjednodušší je vytvořit průvodce po určité oblasti, která může být tématicky zaměřená na určitý předmět, např.:

• fyzika – měření v terénu,

• přírodopis – procházka v lese,

• dějepis – sakrální a jiné historické památky určité oblasti.

Výstupem procházky by mohl být např. vyplněný pracovní list. Využití Wherigo by tak mělo vést ke zvýšení zájmu o daný předmět.

Složitější, ale o to zajímavější, by bylo vytvoření interaktivní procházky, kde žák (hráč) by byl nucen zjišťovat určité údaje, přičemž teprve po správném zadání údajů do GPS přijímače by mu bylo umožněno pokračování ve hře:

• fyzika – měření v terénu a zadávání správných výsledků,

• přírodopis – procházka v lese s poznáváním přírodnin (stromy, horniny),

• dějepis – určení stavebních slohů, zadávání letopočtů apod.

Software

Pro vytvoření cartridge je potřeba speciální program. V dnešní době jsou již v nabídce dva:

• URWIGO – WHERIGO PO ČESKU – software autora YourSelf [5];

• Wherigo Builder (Alpha) – originální software od společnosti Groundspeak Inc [1].

Dvořák L.: Wherigo aneb další využití GPS přijímače ve výuce - image008.jpg

Obr. 2: URWIGO – program pro tvorbu WHERIGO cartridge

Obr. 2: URWIGO – program pro tvorbu WHERIGO cartridge

Oba dva programy jsou šířeny zdarma. V poslední době se především Urwigo dostává do popředí pro jednodušší pochopení tvorby jednotlivých částí hry a především díky českému prostředí. Vytvoření jednoduché krátké hry se začátkem a dvěma stanovišti lze naprogramovat asi za 30 min.

Využití při výuce

Ve fyzice, podobně jako v ostatních předmětech, lze hru využít především ve fázích opakování či propojení teorie s praxí. Záleží na námětu a nápadu vyučujícího. Pro žáky prvního stupně bych jako průvodce doporučoval nějakou pohádkovou či jinou fiktivní postavičku (Joulinka, různí skřítci, víly, aj.), kterým děti budou „pomáhat“, na druhém stupni již lze žáky motivovat např. časovým závodem, kdo hru dokončí dříve.

Výhodou (možná i nevýhodou) je, že ve hře není možné podvádět např. přeskočením určitého stanoviště. Pro záchranu slabších žáků bych doporučoval vytvořit nějaké stanoviště, kde lze informace dohledat a opět se vrátit do hry.

První zkušební verze výukových her se již s úspěchem podařilo odzkoušet se studenty PdF MU ve studijních oborech Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy (obr. 3).

Obr. 3: Wherigo při terénní výuce na PdF MU   Obr. 3: Wherigo při terénní výuce na PdF MU

Obr. 3: Wherigo při terénní výuce na PdF MU

Hra Wherigo byla také jednou z aktivit na příměstském soustředění oddílu Karate Bystrc. Po ukončení soustředění došlo i na hodnocení jednotlivých aktivit (obr. 4). Ohlasy byly převážně pozitivní.

Obr. 4: Hodnocení účastníků příměstského soustředění oddílu Karate Bystrc

Obr. 4: Hodnocení účastníků příměstského soustředění oddílu Karate Bystrc

Náměty úkolů ve fyzice

Měření fyzikálních veličin – 6. ročník

Hra, kde na jednotlivých stanovištích bude úkolem změřit určité (pro vyučujícího předem známé) fyzikální veličiny. Je nutné počítat s určitou nepřesností a tudíž při odpovědích získané hodnoty zaokrouhlovat na jednoznačný výsledek.

Opakování kinematiky – 7. ročník

Na jednotlivých stanovištích se na GPS přijímači zobrazí úkoly týkající se kinematiky, např. jak se značí určité veličiny, výpočty veličin ze zadané úlohy, čtení veličin z grafu, měření rychlosti pohybujících se objektů. Hodnoty některých veličin lze vyčíst přímo z GPS přijímače, takže odpovědi se mohou vztahovat přímo k hráči.

Elektřina – 8. ročník

Námětem hry by mohl být např. pohybující se elektron od elektrárny po spotřebič, kde by mohly figurovat úlohy na el. odpor, el. vlastnosti látek, využití transformátoru, aj.

Astronomie – 9. ročník

Hra na motivy průletu Sluneční soustavou, kde na jednotlivých stanovištích mohou být úkoly z astronomie: určení planet podle vlastností, určení souhvězdí, oběžné doby, vzdálenosti, apod. (např. cartridge: Solar system Stroll).

Náměty na úkoly v ostatních předmětech

Určování rostlin – 7. ročník

Hra, kde na jednotlivých stanovištích bude úkolem správně určit rostliny. Součástí hry může být elektronický herbář s fotografiemi rostlin.

Cesta tělem – 8. ročník

Hra, kde hlavní hrdinkou by byla červená krvinka, která by potřebovala radit při cestě tělem. Jako jednotlivé zóny by byly jednotlivé orgány.

Poznej, kdo jsem – 6. - 9. ročník

Na jednotlivých stanovištích by se na display zobrazovaly úryvky literárních děl, románů, básní, či údajů o spisovatelích a básnících. Obdobně by mohla být hra předělána i pro jiné předměty. Na PDA, PPC a mobilních telefonech by bylo možné hru oživit i hudebními vsuvkami.

Závěr

Domnívám se, že využití GPS přijímačů s podporou hry WHERIGO se může stát vhodným doplňkem do výuky, který může zvýšit motivaci žáků a naplnit tak heslo „škola hrou“.

Literatura

[1] http://www.wherigo.com

[2] http://code.google.com/p/openwig/

[3] Picodas Praha spol. s r.o. . Garmin Shop | Porovnání [online]. © 2009 [cit. 2010-03-06]. Dostupný z WWW: <http://shop.garmin.cz/porovnani/>.

[4] Vysočinou bez mapy – GPS průvodce po zajímavostech kraje [online]. © 2009 [cit. 2010-08-30]. Dostupný z WWW: <http://gps-vysocina.upol.cz/>.

[5] Wherigo po česku  [online]. © 2009 [cit. 2010-03-06]. Dostupný z WWW: <http://www.wherigo.cz/>.