O příspěvku

Autoři

Tématické zařazení

Klíčová slova

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • Se speciálními pomůckami
  • Experimenty s dataloggery

Zdroje svetla

Degro J.

V príspevku bude prezentovaný stredoškolský projekt Zdroje svetla a jeho výsledky. V rámci projektu sme študovali (teoreticky a experimentálne) vlastnosti klasických a výbojových zdrojov svetla. Porovnali sme elektrické a optické vlastnosti vybraných zdrojov svetla. Experimenty sme realizovali datalogerom LabQuest - Vernier a to sondami Spektormeter VIS a luxmetrom. Príkon sme merali s EC3000.

Úvod

Prečo práve projekt s názvom Zdroje svetla? Inšpirovali nás k tomu diskusie so žiakmi počas výučby. Okruhy otázok v diskusii sa týkali napr.: fungovania žiaroviek a žiariviek, výmeny žiaroviek žiarivkami, zdravia oka, zrakovej pohody a kvality osvetlenia.

V tomto príspevku priblížime nami realizovaný projekt po stránke metodickej, ako aj predstavíme vybrané experimentálne výsledky.

Cieľ projektu

Experimentálne premerať a porovnať vybrané vlastnosti svetelných zdrojov dostupných na trhu, s cieľom nájsť najvhodnejší typ svetelného zdroja, ktorý je najviac šetrný pre oko z hľadiska zdravia.

Metódy projektu

Teoretické – štúdium knižnej, časopiseckej literatúry a informačných zdrojov na internete.

Experimentálne – meranie s prístrojmi: LabQuest Vernier, Spektrometer VIS Vernier (emisné spektrá, relatívna intenzita v %), luxmeter (intenzita osvetlenia E (lx)), a EC3000 príkon (P).

Fázy projektu

Realizáciu hlavného cieľa sme sa snažili dosiahnuť vytýčením nasledovných etáp:

prípravné stretnutie – vytvorenie plánu projektu, vytýčenie čiastkových úloh, rozdelenie úloh, stanovenie termínov realizácie, stanovenie priebežných kontrolných stretnutí, zhodnotenie prístrojového vybavenia, získanie svetelných zdrojov

štúdium literatúry – oboznámenie sa s princípmi fungovania zdrojov svetla, žiaroviek a žiariviek, oboznámenie sa s pojmami zraková pohoda, zraková únava a hygienickými normami [1, 2, 3] 

pilotné experimenty – štúdium návodov k prístrojom LabQuest, spektrometer, luxmeter a zvládnutie práce s nimi

realizácia experimentov – meranie intenzity osvetlenia (E) v luxoch, meranie emisných spektier (relatívna intenzita ako funkcia vlnovej dĺžky), meranie príkonu (P)

spracovanie výsledkov – spracovanie a triedenie technických parametrov zdrojov svetla (tabuľky), spracovanie nameraných výsledkov vo forme grafov, tvorba prezentácie

- prezentovanie výsledkov – vystúpenie pred triedou a v rámci SOČ.

Experiment a výsledky projektu

Pre meranie emisných spektier sme použili dataloger LabQuest a SpektroVis (visible – vo viditeľnej oblasti elektromagnetického spektra)  firmy Vernier [4, 5]. Osvetlenie sme merali luxmetrom BEHA. Príkon sme merali prístrojom EC3000.

Technické parametre meraných zdrojov svetla sú v tabuľkách 1 a 2:

p.

č.

príkon

(W)

ekvivalent
žiarovky
(W)

svetelný
tok
(lm)

životnosť

(h)

počet
trubíc

výrobca

energetická
trieda

meraný
příkon
(W)

1

8

40

420

8000

3

Philips

A

8,4

2

11

60

600

8000

3

Philips

A

11

3

14

75

800

8000

3

Philips

A

14,9

4

12

60

600

8000

2

Osram

A

8,1

5

16

75

900

8000

3

Osram

A

14,8

6

21

100

1200

8000

3

Osram

B

18,5

7

9

40

395

5000

3

Kanlux

B

8,4

8

13

60

625

5000

3

Kanlux

B

11,7

9

15

75

755

5000

3

Kanlux

B

12,7

10

11

60

600

6000

2

Amart EU

A

praskla

11

15

75

800

6000

1

Amart  EU

A

12,3

Tab. 1: Žiarivky

p.

č.

príkon

(W)

Svetelný
tok (lm)

Životnost
(h)

typ

výrobca

Energetická
trieda

Meraný
príkon (W)

1

40

415

1000

číra

Pila

E

41

2

60

710

1000

číra

Pila

E

61

3

75

930

1000

číra

Pila

E

76

4

40

410

1000

číra

Philips

E

39

5

60

700

1000

číra

Philips

E

58

6

75

925

1000

číra

Philips

E

71

Tab.2: Žiarovky

Intenzita osvetlenia. Hodnota intenzity osvetlenia E bola meraná vo vzdialenosti 0,70 m od zdroja svetla. Meranie bolo realizované večer, aby sme vylúčili vplyv denného svetla. Závislosť osvetlenia od príkonu, typu (žiarovka, žiarivka) a výrobcu je uvedená na obr. 1. U žiariviek je uvedený príkon ekvivalentný žiarovke.

Obr. 1: Závislosť intenzity osvetlenia E od príkonu P, typu a výrobcu zdroja svetla.

Obr. 1: Závislosť intenzity osvetlenia E od príkonu P, typu a výrobcu zdroja svetla. Prvé dva zdroje zhora v zozname (Pilla, Philips), na grafe sprava sú žiarovky, ostatné sú úsporné žiarivky. U žiariviek je uvedený príkon ekvivalentný žiarovke.

Na základe merania intenzity osvetlenia (obr. 1) môžeme vysloviť nasledovné závery:

- intenzita osvetlenia pre daný príkon nie je u jednotlivých výrobcov rovnaká.

- odchýlky osvetlenia u jednotlivých typov žiaroviek sú menšie, ako u jednotlivých typov žiariviek,

- osvetlenie u žiariviek je často menšie, ako u žiaroviek ekvivalentného príkonu,

Emisné spektrá zdrojov svetla. Emisné spektrá prírodných zdrojov svetla, slnka a sviečky, sú na obr. 2. Emisné spektrá umelých zdrojov, žiaroviek, žiariviek a LED diód sú na obr. 3, 4, a 5.

Obr. 2: Emisné spektrá zdrojov svetla - Plameň sviečky   Obr. 2: Emisné spektrá zdrojov svetla - Denné svetlo – slnko

Obr. 2: Emisné spektrá zdrojov svetla (Plameň sviečky vlevo, Denné svetlo – slnko vpravo)

Obr. 3: Emisné spektrá žiaroviek: 40 W, 60 W, 75 W  - Philips   Obr. 3: Emisné spektrá žiaroviek: 40 W, 60 W, 75 W - Pila

Obr. 3: Emisné spektrá žiaroviek: 40 W, 60 W, 75 W (Philips – vlevo, Pila – vpravo).

Obr. 4: Emisné spektrá úsporných žiariviek: 40 W, 60 W, 75 W  - OSRAM   Obr. 4: Emisné spektrá úsporných žiariviek: 40 W, 60 W, 75 W - Philips

Obr. 4: Emisné spektrá úsporných žiariviek: 40 W, 60 W, 75 W (OSRAM vlevo, Philips – vpravo). U žiariviek je uvedený príkon ekvivalentný žiarovke.

Obr. 5: Emisné spektrá LED žiaroviek  - Svietidlo 1W   Obr. 5: Emisné spektrá LED žiaroviek - Baterka CAT EYE

Obr. 5: Emisné spektrá LED žiaroviek (Svietidlo 1W vlevo, Baterka CAT EYE, biele LED vpravo).

Porovnanie emisných spektier slnka, žiarovky a úspornej žiarivky je na obrázku 6. Zobrazenie je pre výrobcu Philips. Emisné spektrum slnka, má maximum v okolí 550 nm. Maximum spektra  žiarovky je v okolí 690 nm. Spektrum žiarivky má dve výrazné maxima a to pri 545 nm a pri 615 nm.

Obr. 6: Porovnanie emisných spekter  Slnka, žiarovky a úspornej žiarivky

Obr. 6: Porovnanie emisných spekter  Slnka, žiarovky a úspornej žiarivky: slnko –červená; žiarovka – zelená (60 W Philips); žiarivka – modrá, dva výrazné píky (11 W Philips).

Z porovnania emisných spektier prírodných (slnko a sviečka) a umelých zdrojov svetla (žiarovky a žiarivky od rôznych výrobcov) , obr. 2 až 6 môžeme usúdiť:

- spektrum žiarovky sa najviac podobá, čo do tvaru, slnečnému svetlu, iba je posunuté k červenej oblasti,

- spektrum žiarivky sa výrazne líši od spektra denného svetla a žiarovky, pozorujeme dve výrazne maximá a niekoľko menších.

Záver

Na základe štúdia literatúry [1, 3] sme zistili, že denné svetlo je nenahraditeľné pre človeka, preto kancelárie a školy by sa mali stavať tak, aby po väčšinu dňa sa používalo denné svetlo. Pre ľudské oko je najvhodnejšie denné svetlo preto, lebo na tento zdroj svetla sa oko prispôsobilo v procese vývoja.

Z toho, že spektrum žiarovky sa najviac podobá spektru denného svetla, môžeme usúdiť, že pre oko by bol najvhodnejší umelý zdroj svetla žiarovka. Z energetického hľadiska je však žiarovka jedným z najmenej efektívnych zdrojov svetla.

Vhodným námetom na ďalší výskum by bolo preskúmať vplyv spektra zdroja svetla na zdravie ľudského oka a zrakovú pohodu.

Literatúra

[1] Ághová Ľ. a kol.: Hygiena.  Osveta Martin, 1993.

[2] Habel, J. a kol.: Svetelná technika a osvetlenie. 1.vyd. FCCP Praha, 1995.

[3] Slovenská technická norma STN EN 12464-1. Bratislava, 2004.

[4] http://www.pmsdelta.sk/

[5] http://www.vernier.com/ 

Adresa autora: doc. RNDr. Ján Degro, CSc., PF UPJŠ Košice, Park Angelinum 9, 4054 Košice, jan.degro@upjs.sk