O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • Experimenty využívající počítač
PDF ke stažení

Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře

Látal F.

V příspěvku je popsán první vzdáleně (přes internet) ovládaný fyzikální experiment, který je fyzicky umístěn na Katedře experimentální fyziky PřF UP v Olomouci. V článku se zabýváme inovací a dalším rozvojem naší vzdálené laboratoře, která je on-line volně dostupná (libovolnému uživateli bez nutnosti doinstalování dodatečných programů) z internetových stránek http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/.

Úvod

Fyzika se řadí mezi ty přírodovědné předměty, jejichž nezbytnou součástí vyučovacích hodin jsou experimenty. Fyzikální experiment napomáhá studentům (na všech stupních vzdělávání) k pochopení základních přírodních jevů a principů, které se odehrávají ve světě kolem nás. S výrazným rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií (ICT = Information and Communication Technologies) se také rozvijí pohled na nové možnosti experimentování ve výuce fyziky.

Fyzikální experiment můžeme rozdělit do tří základních skupin [1]. První skupinu představují reálné experimenty prováděné v klasických školních laboratořích, ať už s využitím počítačů nebo bez nich. Druhou kategorií jsou virtuální experimenty. Zde se jedná především o applety a physlety, kterých je v současné době na internetu obrovské množství, a jsou většinou volně přístupné libovolnému uživateli. Třetí skupinu tvoří reálné experimenty, které lze ovšem prostřednictvím internetu on-line ovládat a díky webovým kamerám i sledovat z libovolného místa na zemi, 24 hodin denně. Pro tyto experimenty se používá název vzdálené experimenty (remote experiments) nebo také vzdáleně ovládané experimenty (remotely controlled experiments). Základní schéma vzdáleně ovládaných experimentů je zobrazeno na obr. 1.

Obr. 1. Ukázka základního schématu vzdáleně ovládaného experimentu.

Obr. 1. Ukázka základního schématu vzdáleně ovládaného experimentu.

Vzdáleně ovládané experimenty

Vzdáleně ovládané experimenty by měly doplňovat, ovšem v žádném případě ne nahrazovat, ostatní formy experimentální činnosti. Tyto pokusy lze využívat v oblastech, které jsou z různých důvodů nevhodné do běžné školní výuky. Vzdáleně ovládané experimenty mají oproti klasickým školním experimentům v tradičních školních laboratořích nebo oproti virtuálním experimentům několik podstatných výhod:

• Žáci mohou provádět experimenty z libovolného místa na světě v libovolném čase a nejsou omezeni pouze na vyučovací hodiny fyziky.

• Experiment je kdykoliv připraven a sestaven k měření a odpadá tím jeho zdlouhavé a někdy náročné sestavování.

• Některé pokusy mají své specifika právě pro dané měřící místo. Např. výpočet tíhového zrychlení g, který lze provést z doby kmitu matematického kyvadla, není konstantní hodnota, ale závisí mj. i na zeměpisné šířce místa měření. Studenti tedy získávají možnost porovnávat výsledky experimentů ze vzdálených laboratoří se svými vlastními pokusy, které provádějí ve školních fyzikálních laboratořích.

• Z bezpečnostních důvodů není v klasických školních laboratořích možné provádět nějakým způsobem nebezpečné experimenty. Ve vzdáleně ovládaných laboratořích toto nebezpečí pro experimentátora zcela odpadá.

• Na rozdíl od virtuálních simulací pracují žáci se skutečnými měřícími pomůckami a nástroji.

• Měření ve vzdálených laboratořích nabízí další alternativu pro experimentování ve výuce fyziky a současně spojuje u studentů mnohdy nepopulární fyziku s velmi oblíbenou výpočetní technikou, což může zvýšit klesající zájem studentů o studium fyziky na vysokých školách (především v oblasti učitelství fyziky) a tedy zvýšit klesající počet budoucích učitelů fyziky (viz graf 1).

Graf 1: Počet absolventů PřF UP v Olomouci z magisterských oborů: Učitelství fyziky a chemie pro SŠ, Učitelství fyziky a matematiky pro SŠ, Učitelství fyziky a výpočetní techniky pro SŠ v letech 2003-2008 [2].

Graf 1: Počet absolventů PřF UP v Olomouci z magisterských oborů: Učitelství fyziky a chemie pro SŠ, Učitelství fyziky a matematiky pro SŠ, Učitelství fyziky a výpočetní techniky pro SŠ v letech 2003-2008 [2].

Inovace našeho prvního vzdáleně ovládaného experimentu

Jako první experiment do naší vzdáleně ovládané laboratoře jsme zvolili měření voltampérové charakteristiky síťové žárovky při použití střídavého proudu. V průběhu roku 2009 prošel experiment inovací a v naší vzdáleně ovládané laboratoři lze v současné době vzdáleně srovnávat voltampérovou charakteristiku klasické a úsporné žárovky při použití střídavého proudu. Konkrétně se jedná o klasickou neúspornou žárovku NARVA 230V/200W a o úspornou žárovku Philips Master 33W/827 E27.

Význam srovnávací charakteristiky klasické a úsporné žárovky se zvyšuje nařízením Evropské komise č. 244/2009, z něhož vyplývá, že od září 2009 bude ve všech členských státech Evropské unie zahájen postupný přechod na úsporné (nízkoenergetické) světelné zdroje [3].

Časový harmonogram

Září 2009

Září 2010

Září 2011

Září 2012

Neúsporné čiré

žárovky

15W

15W

15W

15W

25W

25W

25W

25W

40W

40W

40W

40W

60W

60W

60W

60W

75W

75W

75W

75W

100W a více

100W a více

100W a více

100W a více

Neúsporné matné

žárovky

Neúsporné matné žárovky nejsou dále povoleny.

Tabulka 1: Časový harmonogram přechodu na úsporné (nízkoenergetické) světelné zdroje. Šedou barvou je v tabulce znázorněno, který typ žárovky bude v daném časovém období zrušen [3].

Přístup do naší vzdáleně ovládané laboratoře je pro každého uživatele internetu zdarma a to 24 hodin denně z libovolného místa na světě (bez nutnosti registrace nebo přihlašování pomocí hesla). Uživatelé internetu mohou do naší laboratoře vstoupit prostřednictvím nově vytvořených stránek http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/ a bez nutnosti jakéhokoliv instalování dodatečných programů (kromě programu Java SE Runtime Environment, který je nezbytný pro spuštění Java appletů) mohou přímo ze svého prohlížeče (Internet Explorer) ovládat, měřit a díky webové kameře i v reálném čase sledovat námi sestavený experiment. Naměřená data si experimentátoři mohou stahovat do svých počítačů a dále s nimi dle libosti pracovat a využívat je.

Na obr. 2 je zobrazen náš vzdáleně ovládaný experiment, který se skládá ze skokově regulovatelného zdroje střídavého napětí DIAMETRAL AC250K1D. K měření proudu protékajícího jednotlivými žárovkami jsou použity dva přesné digitální multimetry UNI-T UT805 s kalibrací. Zdroj střídavého napětí i oba digitální multimetry jsou propojeny s počítačem přes sériové porty. Celá aparatura je řízena z počítače, který slouží jako server. Součástí tohoto experimentu je také webová IP kamera ICA-106.

Obr. 2: Uspořádání vzdáleně ovládané laboratoře na KEF PřF UP v Olomouci.

Obr. 2: Uspořádání vzdáleně ovládané laboratoře na KEF PřF UP v Olomouci.

Obr. 3: Ovládací panel našeho vzdáleně ovládaného experimentu.

Obr. 3: Ovládací panel našeho vzdáleně ovládaného experimentu.

Webové stránky http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/ jsou vytvořeny ve třech jazykových verzích (česky, anglicky a litevsky). Po spuštění experimentu se uživateli zobrazí ovládací panel (viz obr. 3) a díky kameře i on-line přenos z naší laboratoře. Na ovládacím panelu (který je také v české, anglické a litevské verzi) mohou uživatelé zadávat hodnoty střídavého napětí v rozsahu 0V až 250V a zpětně získávají proud protékající jednotlivými žárovkami. Číselné hodnoty se zobrazují i v grafické podobě voltampérové charakteristiky. Při neaktivitě delší než 180s je uživatel odhlášen a na ovládacím panelu je nastavena hodnota napětí 0V. Naměřená data si mohou uživatelé stahovat do svých počítačů a mohou dále porovnávat např. okamžitý příkon úsporné a neúsporné žárovky, statický odpor jednotlivých žárovek ap.

V tabulce 2 jsou zobrazeny počty uživatelů, kteří navštívili naši laboratoř v období od 1. května 2009 do 31. července 2009. Většina přístupů je z České republiky, ale pozorujeme i přístupy ze zahraničí (např. Severní Amerika, Litva ap.).

Měsíc

První návštěva

Další návštěva

Celkem

Květen 2009

62

75

107

Červen 2009

21

14

35

Červenec 2009

59

70

129

Celkem

142

129

271

Tabulka 2: Přístupy do naší vzdálené laboratoře od 1. května 2009 do 31. července 2009. Do kategorie "Další návštěva" se započítávají uživatelé, kteří navštívili webové stránky znovu do 60 minut po své poslední návštěvě.

Závěr

Našim cílem je vytvoření několika dalších přes internet ovládaných experimentů, které budou k dispozici, z webových stránek http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/, učitelům fyziky, žákům i libovolným uživatelům internetu z celého světa.

Chtěl bych poděkovat svým kolegům Janu Říhovi a Janu Hrdému, kteří se v počátcích podíleli na tvorbě našeho prvního vzdáleně ovládaného experimentu [4, 5, 6] a také profesionálnímu vývojáři Kamilu Samiecovi, který napsal potřebný software pro vzdálené řízení laboratoře.

Literatura

[1] Lustig F.: Integrace reálných, vzdálených a virtuálních laboratoří. In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. Ed.: Dvořák L. Prometheus, Praha 2007. s. 155-159.

[2] http://www.absolventiprf.upol.cz/

[3] http://www.mpo.cz/

[4] Hrdý J.: Návrh a konstrukce fyzikální vzdálené internetové výukové laboratoře. In: Sborník konference Pedagogický software 2008. Ed.: Řehout V. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice 2008. s. 143-145.

[5] Hrdý J.: První fyzikální VIVL na UPOL. In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. Západočeská univerzita Plzeň, Plzeň 2008. s. 235-239.

[6] Říha J., Kainzová V., Látal F.: Remote experiment in teaching Physics. In: Proceedings of Conference Information&Communication Technology in Natural Science Education, Šiauliai University. Šiauliai 2008. Lithuania. pp. 88-90.