O příspěvku

Tématické zařazení

Klíčová slova

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
PDF ke stažení

Plazma v mikrovlnné troubě

Kohout J.

V tomto příspěvku prezentuji sérii netradičních experimentů souvisejících se vznikem plazmatu a dalšími zajímavými jevy probíhajícími v obyčejné kuchyňské mikrovlnné troubě (MW). Z didaktického pohledu mohou takto pojaté pokusy přispět ke zvýšení zájmu studentů především středních škol o fyziku a především k jistému „oddémonizování“ fyziky plazmatu a moderních plazmových technologií. Ty v řadě technicky významných případů využívají mikrovlny, což je vlastně elektromagnetické záření o frekvenci v řádu gigahertzů (v souladu s mezinárodními úmluvami se zpravidla pracuje na frekvenci f = 2,45 GHz, což odpovídá vlnové délce λ = 12,2 cm).

1. Kompaktní disk v mikrovlnné troubě

Základním experimentem v této oblasti je chování CD v MW. Při tomto pokusu je vhodné pracovat bez otočného talíře, kterým jsou mikrovlnné trouby v zájmu homogenního ohřevu potravin vybaveny. Po vložení disku do prostoru MW kovovou stranou vzhůru a spustíme ohřev na nejvyšší možný výkon, můžeme pozorovat intenzivní jiskření v rovině „cédéčka“ a v některých případech i krátkodobý plazmový výboj v celém vnitřním prostoru MW. Vysvětlení je třeba hledat ve velmi rychlých změnách magnetického indukčního toku procházejícího hliníkovou tenkou vrstvou CD a s tím souvisejícím vznikem velmi intenzivních vířivých proudů (podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce). V důsledku toho povrch CD velmi rychle zahřeje a dojde k jiskření. Zároveň se vypařuje rozžhavený hliník, což má za následek vznik charakteristických obrazců v tenké hliníkové vrstvě (viz obr. 1). Za určitých okolností může dojít k dostatečně silné emisi elektronů z povrchu CD, jejich následnému urychlení proměnným elektrickým polem a následné ionizaci molekul vzduchu uvnitř MW. Díky tomu je možné občas pozorovat plazmový výboj. Je třeba si však uvědomit, že jde o sekundární efekt, tím primárním je výše popsané jiskření probíhající na bázi Faradayova indukčního zákona a vznikajících vířivých proudů.

Obr. 1

Obr. 1

Na tento základní experiment je následně možné plynule navazovat. Přilepíme CD na stěnu MW a po zapnutí zjistíme, že k žádnému jiskření na rozdíl od předchozího případu nedochází. V následné diskuzi se studenty pak můžeme hledat fyzikální vysvětlení pro tuto skutečnost. Na vině je skutečnost, že u stěny trouby je normálová složka vektoru magnetické indukce konstantně rovna 0, nulový je tudíž i magnetický indukční tok, a žádné vířivé proudy nevznikají. V dalším experimentu z této oblasti můžeme vložit kousek CD jednou do kádinky se studenou vodou, a podruhé do kádinky s olejem (tak, aby v obou případech tekutina sahala zhruba 2 cm nad kousky CD). Obě kádinky postupně vložíme do MW. Zatímco u kádinky s olejem budeme po zapnutí na nejvyšší možný výkon pozorovat jiskření, u kádinky s vodou nic podobného pozorovat nebudeme. Vysvětlení spočívá v tom, že zatímco studená voda mikrovlny pohlcuje velmi dobře, olej nikoliv. Díky tomu se u vody sníží amplituda intenzity magnetického pole v rovině CD natolik, že vznikající vířivé proudy již nejsou schopny zahřát hliník na dostatečnou teplotu, zatímco u oleje jsou dostatečné silné na to, aby vyvolaly jiskření.

Další rozšíření tohoto pokusu spočívá v tom, že pracujeme s vodou zahřátou na dostatečně vysokou teplotu (stačí 60 °C). Nyní jiskření na rozdíl od chladné vody pozorujeme. Důvodem této změny je skutečnost, že s rostoucí teplotou výrazně klesá schopnost vody absorbovat mikrovlny (pro teplotu 20 °C  je příslušná hloubka průniku pouze 7 mm, zatímco pro teplotu 60 °C se dostáváme již na 2 cm). Díky tomu je u teplé vody amplituda intenzita magnetického pole v rovině CD podstatně větší a vířivé proudy způsobující zahřátí hliníku a následné jiskření podstatně intenzivnější.

2. Chování žárovky v MW troubě

Další zajímavé experimenty je možné provést s obyčejnou žárovkou (to, zda má výkon 40 W či 100 W není podstatné). Nejprve žárovku umístíme do mikrovlnné trouby bez otočného talíře. Po zapnutí na nejvyšší možný výkon pozorujeme po velmi krátké době, že v prostoru žárovky došlo ke vzniku velice efektního barevného plazmového výboje (viz obr. 2). Po nejvýše 10 sekundách troubu vypneme, jinak hrozí přehřátí skleněné části žárovky a její následná exploze (pro experimentátora nejde o nebezpečnou situaci, nicméně vzhledem k znečištění a případnému poškození mikrovlnné trouby se je dobré ji vyhnout). Vysvětlení pozorovaného děje spočívá v tom, že se vlivem proměnného elektrického pole intenzivně rozžhaví drátek žárovky, dojde k emisi velkého množství elektronů, jejich následnému urychlení polem a excitaci (a ionizaci) molekul argonu, jež se ve vnitřním prostoru žárovky nacházejí. Po vyjmutí žárovky z trouby si je možné povšimnout toho, že část drátku se v důsledku vysoké teploty způsobené procházejícím proudem vypařila. Přesto je možné jednu žárovku použít při troše opatrnosti nejméně desetkrát (je však samozřejmě potřeba dávat pozor na to, aby před dalším použitím důkladně vychladla, v opačném případě nastane přehřátí skla a exploze velice rychle).

Obr. 2

Obr. 2

I pokus se žárovkou je možné různě upravovat. Vhodné je například položit ji na kraj otočného talíře a spustit mikrovlnnou troubu. Plazmový výboj postupně vzniká a zaniká, podle toho, kudy zrovna žárovka projíždí. Tento pokus dokazuje nehomogenitu elektromagnetického pole uvnitř mikrovlnné trouby a může sloužit rovněž k přibližnému určení kmitem příslušného stojatého elektromagnetického vlnění (jsou to místa, kde je výboj nejintenzivnější). Další možnost spočívá v snížení výkonu trouby a umístění žárovky do některé z předchozích pokusem přibližně určeným kmiten (práce bez otočného talíře). Dalo by se očekávat, že výboj bude stále stejně intenzivní, případně, že díky nízké intenzitě pole vůbec nevznikne. Skutečnost je však zpravidla taková, že výboj vznikne na určitou chvíli ve stejné intenzitě jako při plném výkonu a poté zcela uhasne. Je to proto, že u naprosté většiny běžně dostupných mikrovlnných trub je výkon regulován průběžným zapínáním a vypínáním magnetronu, nikoliv změnou absolutní intenzity generovaného vlnění. Řadu informací o dalších podobných pokusech s MW je možné najít v [1] a [2].

3. Chování zahřáté skleněné lahve v MW

Dalším zajímavostí je chování skleněné lahve v MW. Pokud do trouby vložíme láhev od piva či limonády (předem odstranit etiketu!), po zapnutí žádné významné efekty nepozorujeme. Když však tuto láhev na některém místě intenzivně zahřejeme (je třeba použít dostatečně silný zdroj tepla), je po zapnutí MW patrné rozžhavení nahatého místa a postupné úplné rozžhavení skla v této oblasti (viz obr. 3). Vysvětlení je třeba hledat ve známém faktu, že sklo se po dostatečném zvýšení teploty stává vodivým materiálem. V důsledku toho v něm může z důvodu rychlých změn elektromagnetického pole v troubě procházet dostatečně velký elektrický proud, jenž dokáže způsobit jeho rozžhavení. Jde vlastně o analogii známého pokusu, při němž po zahřátí skleněné trubičky výrazně snížíme odpor elektrického obvodu a na stupnici klasického měřícího přístroje pozorujeme prudce rostoucí hodnotu proudu.

Obr. 3

Obr. 3

4. Mikrovlnný grafitový generátor plazmatu

Tento pokus dokazuje, že v MW je možné vytvořit velmi stabilní plazmový výboj pomocí tak jednoduchého prostředku, jakým je obyčejná tuha. Stačí vzít několikacentimetrový kousek tuhy z tužky, přilepit (hodí se k tomu například modelína) ji ke dnu mikrovlnné trouby na místo s dostatečně vysokou amplitudou intenzity pole (představu o rozložení stojatého vlnění v troubě máme díky jednomu z pokusů se žárovkou, pro přesnější určení kmiten můžeme použít navlhčený faxový papír. Platí, že na místě, kde tento papír zčerná, je hledaná kmitna), překrýt skleněnou nádobou kulového tvaru a zapnout na nejvyšší výkon (viz obr. 4). Po chvíli pozorujeme velmi intenzivní plazmový výboj, který vyplní celý prostor skleněné nádoby.

Obr. 4

Obr. 4

Vysvětlení spočívá v urychlení elektronů uvolněných z oblaku uhlíkatých částic pocházejících z tuhy a následné excitaci a ionizaci molekul vzduchu. Je důležité použít skutečně nádobu kulového tvaru, dá se totiž dokázat, že v tomto případě není vzniklé plazma v přímém kontaktu se sklem a to se tudíž zahřívá pomaleji, než by tomu bylo u jiného tvaru (tzv. Spherical Pinch Effect). Ve výboji dochází k plazmochemické reakci kyslíku a dusíku za vzniku oxidu dusnatého a oxidu dusičitého. Z tohoto důvodu je nutné pracovat v dobře větrané místnosti. Na druhé straně nám tato skutečnost umožňuje vysvětlit jednu z významných aplikací mikrovlnami generovaných plazmových výbojů. A to schopnost iniciovat chemické reakce, které by za normálních podmínek nikdy nemohly probíhat. Bližší informace k mikrovlnnému grafitovému generátoru plazmatu jsou uvedeny v [3]. O aplikacích v plazmochemii i v dalších perspektivních odvětvích se je pak možné dočíst v [4].

5. Plazma generované hroznovým vínem

V tomto závěrečném pokusu se pokusíme generovat plazma z kuliček hroznového vína. Kuličku vína rozkrojíme napůl a obě poloviny umístíme do kmitny stojatého vlnění (u tohoto pokusu je splnění této podmínky bezpodmínečně nutné, je potřeba skutečně velká intenzita pole!) tak, aby se navzájem dotýkaly. Po spuštění mikrovlnné trouby na plný výkon můžeme při troše štěstí vidět intenzivní plazmový výboj vycházející z prostoru, kde se hroznové víno nachází. Po několika sekundách je jedna z kuliček odmrštěna o několik centimetrů dál a výboj ustane. Vysvětlení nejspíše spočívá ve specifické struktuře hroznového vína související s tím, že džus z tohoto ovoce dokáže vést elektrický proud. Elektrický proud tedy prochází i oblastí dotyku obou kuliček, v důsledku toho se toto místo intenzivně zahřeje (po skončení pokusu jsou tam skutečně vidět stopy spálenin) a uvolní se z něj elektrony, které po urychlení proměnným elektrickým polem jsou schopny excitovat a ionizovat molekuly vzduchu. Uvedený pokus je velmi efektní, bohužel úspěšnost při jeho provedení je poměrně nízká. Závisí pravděpodobně především na vhodné volbě použitých kuliček hroznového vína. Další informace o této problematice lze najít na webové stránce [5].

6. Bezpečnostní pravidla při realizaci pokusů

Při experimentování s mikrovlnnou troubou je potřeba dodržet jistá obecně platná bezpečnostní pravidla. Předně je nutné nechat troubu běžet pouze malou chvíli (zpravidla kolem 10 sekund, výjimkou jsou pokusy s grafitovým generátorem a skleněnou lahví, kde můžeme nechat troubu běžet až po dobu 20–25 sekund), jinak hrozí poškození magnetronu. Rovněž je nutné pracovat v dobře větrané místnosti, neboť při řadě experimentů vznikají vlivem plazmochemických reakcí škodlivé plyny, které by ve větší koncentraci mohly mít negativní vliv na lidské zdraví. Opatrně je třeba postupovat i při vyjímaní předmětů z „mikrovlnky”, protože ty mohou být i po poměrně krátkém zapnutí trouby rozžhavené na dosti vysokou teplotu. V žádném případě není možné provádět nějaké významné technické úpravy používané mikrovlnné trouby! Při dodržení těchto základních pravidel však nehrozí experimentátorovi ani přihlížejícím studentům žádné zásadní nebezpečí; obavy z úniku velkého množství mikrovln do okolního prostředí byly v minulosti již mnohokrát přesvědčivě vyvráceny.

7. Zařazení pokusů do výuky, závěr

Z pohledu zařazení uvedených experimentů do výuky je přirozené je využít v rámci elektřiny a magnetismu (tj. zpravidla ve 3. ročníku SŠ či septimě víceletého gymnázia), a to především jako doplněk k problematice elektromagnetické indukce, elektromagnetických vln a vedení proudu v plynech. Pro komplexní pochopení mechanizmu vzniku plazmatu jsou však samozřejmě potřebné elementární znalosti z atomové fyziky, jež si studenti osvojují většinou až během 4. ročníku SŠ či oktávy víceletého gymnázia. Většinu z předkládaných pokusů je však možné využít i v nižších ročnících jako jistou formu oživení výuky a zvýšení zájmu žáků studentů o základní principy fyziky.

Literatura

[1] Klaus-Peter Möllmann, Michael Vollmer: Kochen mit Zentimeterwellen: Die Physik der Haushaltsmikrowelle, in Physik in unserer Zeit, 2004, str. 38-44

[2] Michael Vollmer: Physics of microwave oven, in Physics Education 39, str. 74-81, 2004

[3] M. A. Liebermann, A. J. Lichtenberg: Principles of plasma discharges and materials processing, John Willey & Sons., 1. vydání, 1994

[4] http://jlnlabs.online.fr/plasma/gmrtst/index.htm

[5] http://www.madsci.org/posts/archives/1997-12/882909591.Ph.r.html