O příspěvku

Tématické zařazení

Klíčová slova

Použití

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
PDF ke stažení

Experimenty s textilem ve výuce fyziky

Dvořák L., Novák P.

Příspěvek popisuje experimenty s využitím různých vlastností textilií a jejich využití ve fyzice na ZŠ. Soubor experimentů vzniká ve spolupráci s TZÚ Brno a klade si za cíl podpořit v žácích větší zájem o vědeckou a výzkumnou činnost.

Úvod

V současné době se potýkáme s nedostatkem pracovníků zabývajících se vědou a výzkumem. Vzhledem k odlivu vědeckých pracovníků do zahraničí nelze předpokládat, že v nejbližších letech se situace v ČR změní k lepšímu. Práce ve vědě a výzkumu je dlouhodobě perspektivní z hlediska zaměstnanosti a časem i zajímavého finančního ohodnocení. Proto je třeba, aby žáci osmých a devátých ročníků ZŠ, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, měli informace i o možnostech svého uplatnění v přírodovědných a technických oborech.

V rámci národního programu výzkumu NPV II – 41001 č. 2E08026 (jehož cílem je vypracovat a ověřit komplexní metodiku, podle které by mohly základní školy zavádět do výuky vhodná témata motivující žáky ke studiu vědy a techniky) se snažíme vypracovat náměty experimentálních prací, na kterých si žáci ZŠ vyzkoušejí nanečisto práci vědeckých pracovníků. K námětům prací využíváme kontakty s Textilním zkušebním ústavem v Brně. V rámci spolupráce se snažíme zařadit do experimentování v hodinách fyziky jednoduchý výzkum textilních materiálů. Dílčím cílem je také motivovat žáky k zájmu o textilní průmysl a s tím spojené jejich možné budoucí uplatnění na trhu práce.

Návrhy experimentů s využitím textilních materiálů

V rámci přírodovědných předmětů se žáci při výuce setkávají s různými vlastnostmi látek. Některé z nich lze přiblížit formou experimentálních prací s využitím textilních materiálů.

Jemnost nitě

Délková hmotnost (jemnost) nitě je definována jako poměr mezi hmotností a délkou u délkových textilií (textilie, jejíž jeden rozměr je řádově větší než zbývající dva rozměry [1]), tj. popisuje jakou hmotnost má jednotková délka vlákna [4]. Přestože hlavní jednotkou je kg·m-1, v textilním průmyslu se používá spíše jednotka tex, což odpovídá jednotce g·km-1.

Úkol: Zjistěte délku a hmotnost předložených vzorků vláken a na základě naměřených údajů vypočítejte jejich délkovou hmotnost. Seřaďte vlákna podle jemnosti.

Pomůcky: několik druhů vláken, pravítko, váhy

Využití v praxi: nitě pro výrobu např. oděvů

Pevnost nití

Pevnost nití se definuje jako relativní síla, tj. síla, která je potřebná k přetrhnutí nitě [3]. Používá se jednotka N·tex-1.

Úkol: Po určení délkové hmotnosti jednotlivých nití, nitě upevněte do stojanu a postupně na ně zavěšujte závaží, dokud nedojde k jejich přetržení. Určete sílu potřebnou k přetržení a vypočítejte pevnost nití.

Pomůcky: několik druhů nití, závaží, stojan

Využití v praxi: nitě pro výrobu např. oděvů, lan

Pružnost nití

Pružnost vláken je definována jako schopnost vlákna vracet se po deformaci do původního rozměru a tvaru [4]. Místo vláken použijeme ve školních podmínkách nitě.

Úkol: Určete délku jednotlivých vzorků nití. Poté na jednotlivé nitě zavěšte závaží o stejné hmotnosti a během tohoto zatížení opět změřte délku nití. Změnu délky nitě při zatížení vyjádřete v procentech.

Pomůcky: několik druhů nití, závaží, stojan, pravítko.

Využití v praxi: vlákna pro výrobu např. oděvů, lan

Prodloužení nití

Prodloužení vláken se určuje jako poměr délky po zatížení a délky před zatížením. Je důležité např. při použití při výrobě statických nebo dynamických horolezeckých lan. Prodloužení lan se testuje se zatížením 80 kg a nesmí překročit 10 %–12 % u statických lan a 40 % u lan dynamických [5].

Úkol: Určete prodloužení nití při zatížení 100 g, 500 g a 1 000 g. Postupujte tak, že změříte délku před jejich zatížení a po něm a následně pak vypočítáte, o kolik procent původní délky zůstaly vzorky prodlouženy. Která z testovaných nití by se nejlépe hodila pro výrobu horolezeckého lana?

Pomůcky: několik druhů nití, závaží, stojan, pravítko

Využití v praxi: horolezecká lana

Plošná hmotnost vláken

Plošná hmotnost (jemnost) vláken je definována jako poměr mezi hmotností a obsahem plochy u plošných textilií (textilie, jejíž tloušťka je řádově menší než délka a šířka [1]), tj. popisuje jakou hmotnost má jednotkový obsah textilie [4].

Úkol: Určete plošnou hmotnost jednotlivých vzorků textilií a to tak, že nejdříve určíte obsah a hmotnost jednotlivých vzorků a potom tuto plošnou hmotnost vypočítáte.

Pomůcky: několik druhů tkanin, pravítko, váhy (digitální, analytické)

Využití v praxi: vlákna pro výrobu oděvů, plachet

Elektrostatika a textil

Úkol: Porovnej jednotlivé druhy textilií vzhledem k jejich schopnosti se zelektrizovat.

Pomůcky: vzorky textilií, oděvy žáků, nedurová tyč, elektroskop

Využití v praxi: lidé, kteří opravují elektronické přístroje, např. PC, nesmí mít na sobě látky, které se snadno zelektrizují

Elektrická vodivost textilních materiálů v závislosti na jejich vlhkosti

Úkol: Porovnej vodivost nití suchých, namočených ve vodě a namočených v roztoku soli. Nitě postupně zapojujte do elektrického obvodu, ve kterém budete měřit velikost procházejícího elektrického proudu.

Pomůcky: vzorky nití, voda, sůl, vodiče, ampérmetr, spínač, zdroj elektrického napětí

Využití v praxi: bezpečnost práce v suchém a vlhkém prostředí

Odolnost proti pronikání vody

Úkol: Porovnej odolnost proti pronikání vody různých textilních materiálů. Postupuj tak, že uzavřenou PET láhev ustřihneš a naplníš 1 l vody, na otevřený konec připevníš textil gumičkou a po obrácení měřte odměrným válcem objem propuštěné vody v závislosti na čas. Sestroj graf.

Pomůcky: vzorky textilií, 2 l PET láhev, voda, odměrný válec, gumička, nůžky

Využití v praxi: stany, spací pytle, deštníky, bundy, boty, nepromokavé oblečení, impregnace

Nasákavost textilních materiálů

Úkol: Zavěste vzorek textilu do nádoby s vodou a po určité době změřte změnu výšky hladiny. Postup opakujte pro různé druhy textilií porovnejte jejich nasákavost.

Pomůcky: vzorky textilií, nádoba, voda, pravítko, stopky

Využití v praxi: záchrana tonoucího, utírání nádobí

Tepelná izolace textilních materiálů

Úkol: Dvě PET lahve naplněné stejným množstvím vody o shodné teplotě (např. 60 ºC) jednotlivě zabalte do různých vzorků textilií. Po určité době změřte teplotu v obou lahvích.

Pomůcky: vzorky textilií, PET lahve, teplá voda, teploměry

Využití v praxi: uchovávání potravin, uchovávání teploty jídla a tekutin, ochrana před chladem – oblečení, spací pytle, tepelná izolace – koberce

Návrh pracovního listu

Pracovní list se skládá ze dvou částí (viz obr. 1).

Obr. 1: Laboratorní protokol – Jemnost.

Obr. 1: Laboratorní protokol – Jemnost.  

Obr. 1: Laboratorní protokol – Jemnost.

V úvodní části jsou žáci nuceni doplnit některé informace, které budou následně potřebovat při měření, do předpřipraveného textu. Tuto část je možné doplnit v elektronické podobě. Je na učiteli zda zadá žákům doplnění textu jako domácí přípravu nebo jestli danou problematiku probere přímo v hodině.

Druhá část je pracovní protokol určený k záznamu a vyhodnocení měřených vlastností daného textilního materiálu.

Poděkování

Tento příspěvek je zpracován v rámci Národního programu výzkumu NPV II – 41001 č. 2E08026.

Závěr

V tomto článku bylo představeno několik námětů na experimentování s textilními materiály ve výuce fyziky na ZŠ. Využití těchto experimentů ve výuce je nyní jen na zájmu a potřebách vyučujících zda-li se rozhodnou uvedené experimenty zařadit do výuky. Doufáme, že uvedené experimenty budou pro žáky dostatečně motivující a povedou ke zvýšení zájmu o vědu a výzkum, a to nejen v textilních odvětvích.

Literatura

[1] Tým autorů. Abeceda textilu. [online]. [cit. 2008-03-14]. Dostupný z WWW: <http://www.skolatextilu.cz>.

[2] POSPÍŠIL, Z. a kol. Příručka textilního odborníka. 1. část. Praha: Alfa, 1981.

[3] HNÍDEK J. Textilní zkušebnictví [online]. © 2004–2005 [cit. 2008-03-14]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.vslib.cz/depart/ktm/?q=cs/materialy>.

[4] HNÍDEK J. J. Vybrané kapitoly z Textilního zkušebnictví [online]. © 2004–2005 [cit. 2008-03-14]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.vslib.cz/depart/ktm/?q=cs/materialy>.

[5] Manuál horolezeckých a pracovních lan. [online]. [cit. 2008-03-15]. Dostupný z WWW: <http://www.mytendon.com/cs/download>.