O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S běžným vybavením kabinetu
  • Se speciálními pomůckami
PDF ke staženíEnglish translation

Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením

Bochníček Z., Strumienský J.

Úvod

Ultrafialové (UV) a infračervené (IR) záření jsou v elektromagnetickém spektru nejbližšími sousedy viditelného světla. Oba dva druhy záření jsou však mimo rozsah lidského smyslového vnímání a to je zejména u mladších žáků a studentů pro pedagoga velkou nevýhodou.

Jak UV tak i IR záření však je možné „zviditelnit" a tím dát žákům nepochybný a přesvědčivý důkaz jejich existence. Z ultrafialové do viditelné oblasti lze záření převést pomocí luminiscence, pro zviditelnění IR záření výborně poslouží běžná amatérská videokamera vybavená IR nočním viděním [1, 2]. Při realizaci konkrétních experimentů se však může učitel základní či střední školy setkat s technickými problémy. V případě UV záření se jedná zejména o dostupnost intenzivního zdroje záření, UV optiku a volbu vhodných luminiscenčních materiálů, pro IR oblast je pak hlavním problémem oddělit IR záření od viditelného světla. V tomto příspěvku budou popsány experimenty umožňující zviditelnit obě části spektra s relativně jednoduchými a dobře dostupnými prostředky.

Luminiscence

Luminiscence, nebo konkrétněji fotoluminiscence je emise světla vyvolaná absorpcí elektromagnetického záření. Dopadající foton předá svoji energii elektronu, který je excitován z nižší energiové hladiny E1 na energiovou hladinu vyšší E2. Při samovolném návratu zpět je vyzářen foton stejné energie, jako měl foton dopadající (obr. l vlevo). Pokud však elektron nejprve část své energie ztratí, například interakcí s tepelnými kmity atomů, pak při následném přeskoku z hladiny E3 na výchozí hladinu E1 překonává jen menší energiový rozdíl, a proto má vyzářený foton energii nižší než foton absorbovaný (obr. l vpravo). Tímto způsobem lze převést neviditelné UV záření na viditelné světlo.

Obr l.: Fotoluminiscence světla stejné vlnové délky. Obr l.: Fotoluminiscence světla větší vlnové délky.

Obr l.: Fotoluminiscence světla stejné vlnové délky (vlevo), větší vlnové délky (vpravo).

Fotoluminiscenční materiály jsou velmi dobře dostupné. Výborně poslouží i obyčejný bělený kancelářský papír. Ten vyzařuje fotoluminiscencí modré světlo, a proto pouze záření s energií vyšší nebo rovnou modrému světlu může luminiscenci vyvolat (obr. 2).

Obr 2: Spektrum rtuťové výbojky na běleném kancelářském papíru.

Obr 2: Spektrum rtuťové výbojky na běleném kancelářském papíru.

Skutečnost, že luminiscenci může vybudit pouze záření kratší vlnové délky je důsledkem velmi fundamentálního přírodního zákona – kvantování energie elektromagnetického záření – a při výkladu může být použita podobně, jako fotoelektrický jev. Ještě přesvědčivěji lze tento fakt demonstrovat, pokud použijeme luminiscenční fólie s různou barvou emitovaného světla. Výsledek experimentu ukazuje obr. 3. Spektrum rtuťové výbojky na červené fólii je celé červené, zatímco například na zelené fólii je spektrum zelené až od zelené spektrální čáry směrem ke kratším vlnovým délkám.

Obr. 3: Spektrum rtuťové výbojky na různobarevných luminiscenčních fóliích.

Obr. 3: Spektrum rtuťové výbojky na různobarevných luminiscenčních fóliích.

Fyzikální paradox – změna barvy světla odrazem

Luminiscenci lze využít i k jednoduchému experimentu, který při jistém provedení může vzbudit iluzi fyzikálního paradoxu. Pokud posvítíme zeleným laserem na červenou luminiscenční fólii, dopadová stopa bude zářit všemi směry červeným luminiscenčním světlem, zatímco zrcadlově odražený svazek zůstane zelený. Zatajíme-li, že dopadající světlo je zelené, dosáhneme iluze změny barvy světla při odrazu (viz obr. 4). Tento experiment je vhodné doplnit komplementárním pokusem, kdy svítíme červeným laserem na zelenou luminiscenční fólii. Červené světlo nemůže zelenou luminiscenci vybudit, a tak stopa laseru zůstává červená (viz obr. 4 vpravo).

Obr. 4: Odraz zeleného laseru na červené fólii a červeného laseru na zelené fólii.

Obr. 4: Odraz zeleného laseru na červené fólii a červeného laseru na zelené fólii.

Zdroj UV záření

Žárovka, jejíž spektrum je dané Planckovým vyzařovacím zákonem, je jen velmi slabým zdrojem UV záření, a protože je maximální možná teplota vlákna žárovky omezena bodem tání použitého materiálu (wolframu), není technicky možné situaci výrazně zlepšit. Jako zdroj UV záření je nutné použít výbojku, jejíž pořízení je však finančně řádově náročnější, než v případě žárovky. Intenzivním zdrojem UV záření je rtuťová výbojka a zde se nabízí možnost použít tzv. horské slunce, které bylo kdysi běžně na trhu domácích spotřebičů. Hlavní nevýhoda horského slunce je ta, že současně se rtuťovou výbojkou se zapínají i IR trubice, jejichž vysoká teplota komplikuje manipulaci se zdrojem a některé experimenty zcela znemožňuje (například nelze předsadit štěrbinu těsně před výbojku, což je nutné při konstrukci spektrometru). IR trubice jsou pro funkci zařízení velmi důležité a plní roli předřadného odporu ke rtuťové výbojce. Pokud však umístíme UV výbojku do samostatného krytu a IR trubice nahradíme do série zapojenou tlumivkou (například typ HIA 12/23 od firmy LAYTRON), získáme ze rtuťové výbojky horského slunce intenzivní zdroj UV záření výborně použitelný pro demonstrační experimenty. Všechny experimenty se rtuťovou výbojkou v této práci byly provedeny právě s výbojkou horského slunce.

Obr. 5: Spektrum Xe výbojky

Obr. 5: Spektrum Xe výbojky

Jinou možností je použít xenonovou výbojku z hlavních světel automobilů, která je sice na UV záření chudší než výbojka rtuťová, ale pro demonstrace je stále dobře použitelná. Spektrum xenonové výbojky včetně UV části je na obr. 5. Tento obrázek současně ukazuje způsob, jak při demonstraci přesvědčivě oddělit viditelnou a UV oblast. Stačí podložit luminiscenční fólií (papírem) jen část stínítka a zbytek spektra nechat dopadat na stínítko, které luminiscenci nevyvolá.

UV optika

Optické prvky se běžně vyrábějí ze skla, a sklo UV záření absorbuje. Ne však všechno; blízkou oblast sklo propouští a zde můžeme skleněnou optiku využít (viz dále). V profesionálních UV spektrometrech se používají optické prvky z jiných materiálů, nejčastěji z křemene. Pokud máme křemennou optiku k dispozici, můžeme absorpci ve skle velmi názorně předvést (viz obr. 6). Křemenná optika je však řádově dražší než optika skleněná. Pro konstrukci spektrometru potřebujeme dva optické prvky – čočku a disperzní člen (hranol, mřížku).

Obr. 6: Spektrum Hg výbojky s různě modifikovaným stínítkem

Obr. 6: Spektrum Hg výbojky s různě modifikovaným stínítkem

Čočka pro UV záření

UV záření je málo absorbováno ve vodě a to umožňuje zkonstruovat vodní čočku nalitím vody do nádoby vhodného tvaru a z materiálu propustného pro UV záření. Nejednodušší je nalít vodu do sáčku z nízkohustotního polyetylénu (LDPE), který sevřením do podlouhlého obdélníkového rámečku snadno vytvarujeme do válcové plochy, viz obr. 7 vlevo. Vzniklá válcová čočka dobře vyhovuje pro konstrukci spektrometru s lineární štěrbinou a můžeme s její pomocí získat spektrum uspokojivé kvality, viz obr 7 vpravo.

Obr. 7: Vodní válcová čočka a spektrum Hg výbojky získané s její pomocí.

Obr. 7: Vodní válcová čočka a spektrum Hg výbojky získané s její pomocí.

Disperzní prvek pro UV záření.

Velmi snadno lze z LDPE sáčku vyrobit i hranol, případně prvek který bude současně válcovou čočkou a hranolem. Zde však narážíme na vážný problém. Voda má jen velmi malou disperzi (závislost indexu lomu na vlnové délce) a tudíž vodní hranol nerozloží světlo do spektra s uspokojivým rozlišením. Autorům se nepodařilo nalézt snadno dostupnou kapalinu s vyhovující disperzí pro konstrukci disperzního prvku UV optiky.

Křemenný hranol lze nouzově nahradit křišťálem, který je možné za přiměřenou cenu koupit v obchodech s minerálními kameny. Vynikající výsledky samozřejmě získáme s difrakční mřížkou na odraz, ale podobně jako křemenný hranol i tento disperzní prvek není jednoduše dostupný.

I když se nám nepodaří vyhovující UV optiku získat, pro přesvědčivé zviditelnění UV záření postačí i optika skleněná, jak je zřejmé z obr. 6.

Zdroje a detekce infračerveného záření

Pro detekci infračerveného záření se používají dva základní principy

1) s využitím tepelných účinků (např. bolometry)

2) kvantové detektory (např. fotodiody)

Obě dvě možnosti jsou školní demonstrace velmi dobře dostupné, dokonce ve verzích umožňujících získat infračervený obraz objektu. Tepelných účinků využívají termocitlivé fólie [1], kvantovým detektorem je amatérská videokamera s IR nočním viděním [2]. Také se zdrojem intenzivního IR záření není žádný problém; výborně poslouží obyčejná žárovka. Působivé demonstrace existence IR záření však získáme jen tehdy, pokud se jej podaří oddělit od viditelného světla. A tyto experimenty jisté technické potíže přináší.

Oddělení IR záření od viditelného světla.

Oddělit IR záření od viditelného světla můžeme třemi způsoby:

1) Použijeme zdroj, který emituje pouze IR záření a nikoliv viditelné světlo. Nejjednodušší je využít IR diody, například z dálkového ovládání, ale velmi působivé je zviditelnit IR záření horkých těles, například rozpáleného elektrického vařiče. K tomu lze velmi dobře využít jak termocitlivé fólie, tak i amatérskou videokameru s nočním viděním [1,2].

2) Prostorově IR záření oddělíme běžným hranolovým spektrometrem se skleněnou optikou. K zobrazení IR oblasti pak využijeme videokameru [2].

3) S použitím filtru, který absorbuje viditelné světlo, ale propouští IR záření, vyjmeme infračervenou část spektra z libovolného světelného zdroje. Jako filtr výborně poslouží oboustranně leštěná křemíková deska [2], která však není snadno dostupná. Existují však náhradní možnosti s využitím běžných materiálů.

Náhrada křemíkové desky jako IR filtru.

Na obr. 8 jsou spektrální závislosti propustnosti pro filtry z vybraných materiálů: osvětlený a vyvolaný barevný a černobílý negativní film, černá polyetylénová fólie, černý lihový fix na skle a pro srovnání i profesionální IR filtr od firmy Edmund Scientific. Všechny uvedené filtry, včetně profesionálního Edmund Scientifíc, jsou ve viditelné části spektra částečně propustné, což je zřejmé i při prostém průhledu okem. Žádný ze sledovaných filtrů tedy kvalit křemíkové desky nedosahuje.

Černobílý negativní film absorbuje nejvíce a je v podstatě nepoužitelný.Zřetelně lepší výsledky lze dosáhnout s černou polyetylénovou fólií, její velkou výhodou je snadná dostupnost i ve velikém rozměru. Hlavní nevýhoda polyetylénové fólie je její nehomogenita a matný povrch, které zhoršují kvalitu průhledového obrazu. Dobrých výsledů lze dosáhnout s barevným negativním filmem, který je však ve větší ploše obtížně dostupný. Nejlepší zkušenosti máme s vrstvou černého lihového fixu naneseného na skle, jehož spektrální propustnost je velmi blízká profesionálnímu IR filtru. Filtr nejlepší kvality připravíme tak, že fix demontujeme a lihovou náplň vymačkáme na sklo, nakláněním skla rozlijeme do rovnoměrné vrstvy a necháme zaschnout. Většinou nepostačí jediná vrstva, a proto naneseme náplň postupně na obě strany skleněné desky. V případě potřeby můžeme použít i více filtrů na sobě, tak snadno dosáhneme situace, kdy je soustava filtrů zcela neprůhledná pro lidské oko.

Obr. 8: Spektrum propustnosti různých filtrů.

Obr. 8: Spektrum propustnosti různých filtrů.

Příklad experimentu s filtrem z lihového fixu je na obr. 9. Obě fotografie jsou pořízeny stejným digitálním fotoaparátem, vlevo je běžný snímek, vpravo byl před objektiv předsazen filtr z lihového fixu. Na záběru je dvojice světelných zdrojů. Svíčka je příklad zdroje s vysokým podílem IR záření emitovaném spektru, na druhé

straně lampička z bílých LED diod vyzařuje v IR oblasti jen velmi málo. Při přímém pohledu je jas LED svítilny mnohem vyšší, než jas plamene svíčky, (obr. 9 vlevo). Avšak na snímku pořízeném přes filtr digitálním fotoaparátem, který má v IR oblasti vyšší citlivost (i bez režimu nočního vidění), jas svíčky výrazně dominuje (obr. 9 vpravo). Je zajímavé si povšimnout, že obraz přes filtr je modrofialový, což odpovídá vyšší propustnosti filtru pro krátké vlnové délky (viz obr. 8).

Obr. 9: Experiment s IR filtrem z černého lihového fixu.

Obr. 9: Experiment s IR filtrem z černého lihového fixu.

Poznámky

1) Nezbytnou součástí tohoto příspěvku jsou barevné reprodukce výše prezentovaných fotografií. Protože tištěná verze sborníku je jen černobílá, doporučujeme čtenáři využít i elektronickou verzi dokumentu. V případě potřeby kontaktujte autory na zboch@physics.muni.cz.

2) Většinu zde popsaných experimentů pozorují studenti přímo vlastním okem. Lidské oko má však jiný dynamický rozsah a jinak vnímá kontrast než digitální fotoaparát. Proto byly fotografie zde publikované mírně digitálně upraveny, aby byl výsledný obraz bližší lidskému vjemu.

Literatura

[1] Bochníček, Z., Strumienský J.: Pokusy s termocitlivými fóliemi. Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, sborník z konference. Praha 2007. s. 16-2.

[2] Bochníček, Z. An amateur video camera as a detector of infrared radiation. Physics Education, vol. 43, no. l, s. 51-56.