O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ
  • Mimo třídu

Pomůcky

  • S opravdu jednoduchými pomůckami
  • S jednoduchými pomůckami
PDF ke stažení

Model Sluneční soustavy v lekcích fyzikálního kroužku

Kopecká V.

Úvod

Poprvé se žáci setkávají s předmětem fyzika v šestém ročníku na základní škole, ale jejich přístup k tomuto předmětu je ovlivněn ještě před začátkem první hodiny, a to velmi často negativně. Kroužek s fyzikální tematikou pro žáky prvního stupně základní školy se snaží žáky  pozitivně motivovat k dalšímu studiu fyziky a odbourat jejich případný odpor k ní. Jednotlivé lekce kroužku se dotýkají různých částí fyziky.

Základní informace projektu

Devět lekcí kroužku bylo věnováno na probrání témat Délka, Planety a Model Sluneční soustavy, které dohromady tvoří projekt Model Sluneční soustavy. Každé z témat Délka a Planety bylo probíráno ve dvou lekcích, zbytek času zabralo vytvoření samotného modelu Sluneční soustavy. Jednotlivá témata jsou zpracována formou pracovních materiálů pro učitele. Vzhledem k tomu, že model vznikl v době, kdy Pluto ještě bylo řazeno mezi planety, uvádím informace i o něm.

Pracovní materiály pro učitele

pracovních materiálech je pod názvem tématu nejdříve uveden fyzikální základ, o který se dané téma opírá. Následuje popis aktivit, které byly k probrání tématu použity. Pod názvem aktivity je stručně formulovaný úkol. Pomůcky U jsou pomůcky, které by měl do hodiny přinést učitel (pomůcky napsané kurzívou jsou určeny pro použití samotného učitele, ostatní jsou určeny pro žáky). Pomůcky Ž jsou pomůcky, které by si měli přinést žáci sami. V položce Úkol je text, který je napsán tak, aby ho učitel mohl pouze přečíst žákům a ti z něho pochopili, co se od nich očekává. Následuje postup práce učitele a žáků vedoucí k řešení úkolu. Fyzikální základ vysvětlení je pasáž určená pro učitele. Je na nich, aby rozhodli, do jaké hloubky s ní seznámí žáky. V poznámkách (označených Pozn.) jsou uvedeny moje postřehy týkající se provedení dané aktivity nebo upřesnění časové náročnosti.

Ukázka pracovního materiálu:

Model Sluneční soustavy

Aby žáci získali představu o velikosti planet a Slunce, nelze jim nadiktovat jejich rozměry s tím, že si to nějak přeberou. Čísla, o kterých tu mluvíme, jsou na to příliš velká, proto jsem se rozhodla vytvořit se žáky kroužku model Sluneční soustavy.

Protože na kroužek chodí i žáci nižších ročníků, kteří ještě neumí měřit atd., je nutné do projektu před lekce zaměřené na samotnou tvorbu modelu Sluneční soustavy zařadit lekce o délce a o planetách, kde se žáci seznámí se základními jednotkami a postupy měření délky, a dozvědí se základní informace o planetách Sluneční soustavy. Pokud zbyde čas, je vhodné žáky seznámit s poměrem.

Pokud chceme se žáky tvořit model Sluneční soustavy, musíme se rozhodnout, zda se chceme zaměřit na vzdálenosti nebo na velikosti. Samozřejmě lze tyto parametry spojit do jednoho modelu, ale potom jsou buď planety příliš malé s celkem rozumnými vzdálenostmi, které lze během hodiny absolvovat (např. Pluto o průměru 0,2 mm bude ve vzdálenosti 638 m od Slunce). Nebo žáci planety uvidí, ale budeme mít problém se vzdálenostmi (např. Pluto o průměru 2 mm bude ve vzdálenosti přes 6 kilometrů od Slunce. A tato vzdálenost se během šedesátiminutové lekce ujít se žáky prostě nedá). Proto jsem při výuce vytvořila dva různé modely Sluneční soustavy. První, model vzdáleností, jsem zařadila do tématu Planety, druhému modelu Sluneční soustavy, který je určen k tomu, aby si žáci vytvořili představu o velikostech planet a Slunce a je věnováno téma Model Sluneční soustavy. Na lekcích kroužku žáci vytvořili plošný model Slunce, prostorový model Pluta a oba modely ostatních planet.

Velikosti jednotlivých modelů těles jsou v Tabulce (hodnoty jsou vypočítány na základě údajů v [1], [2] a [4]):

Tabulka

Těleso

Slunce

Merkur

Venuše

Země

Mars

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun

Pluto

Průměr (cm)

150,0

0,5

1,3

1,4

0,7

15,4

13

5,5

5,3

0,2

Vzdál. od Slunce (m)

-

62

117

161

246

840

1540

3098

4853

6381

Tvorba modelu Sluneční soustavy

Úkolem je podle tabulky vytvořit velikostní modely Slunce a jednotlivých planet Sluneční soustavy a seznámit se s nimi.

Pomůcky U: pletivo s malými oky, staré noviny, univerzální lepidlo (Herkules nebo škrob), igelit, kuličky na cvrnkání, správně velké (malé) kuličky polystyrenu, magnety, barvy, štětce, čtvrtky, nůžky, pravítko, kružítko, lepidlo, provázek, nůžky na plech, tužku, obrázky planet, Astronomické karty [5], pracovní oděv

Pomůcky Ž: pracovní oděv, psací potřeby

Úkol: Z materiálu, který přinesl učitel, vytvořte modely planet a Slunce. Velikosti jednotlivých modelů zvolte tak, aby Slunce mělo průměr 1,5 m a rozměry ostatních těles byly ve stejném poměru jako jsou ve skutečnosti

Postup:

•  Na začátku každé lekce učitel se žáky na lavice roztáhne igelit a na konci lekce si všichni uklidí svá pracoviště.

•  Učitel za pomoci žáků vystřihne z pletiva kruhy (půlkruh) o průměrech velkých planet (a Slunce) a nastřihá pletivo, z kterého žáci vymodelují prostorové modely velkých planet (Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptunu).

•  V okamžiku, kdy jsou korpusy těles připraveny, žáci začnou roztírat lepidlo na jednotlivé listy novin. Noviny kompletně potřené lepidlem lepí na pletivové konstrukce (celé papíry mohou lepit na konstrukci Slunce,  na planety je potřeba použít menší kusy papíru). Papíry je potřeba pořádně vyhlazovat.

•  Jako základ modelů Země a Venuše se dají použít kuličky na cvrnkání, které žáci polepí potřebnou vrstvou papíru, aby měly modely potřebnou velikost.

•  Nakonec nechají základy modelů uschnout.

•  Na začátku další lekce učitel žákům rozdá štětce a barvy. Na tabuli upevní obrázky planet.

•  Žáci si mohou určit, které těleso chtějí barvit, a pustí se do práce. Snaží se barvy namíchat tak, aby výsledná barva co nejlépe odpovídala předloze. Je vhodné, aby žáci nejprve těleso natřeli barvou, která na obrázcích povrchů/atmosfér jednotlivých těles převládá. Pozor, je potřeba každé místo tělesa natřít několikrát.

•  Po nanesení základních barev nechají žáci modely uschnout, potom na ně dokreslí detaily.

•  Šikovní žáci mohou tvořit prostorové modely malých planet (Merkuru, Marsu a dříve i Pluta) z polystyrénových kuliček. Z tvrdého papíru vytvoří plošné modely Země a menších planet.

•  Po dokreslení posledních detailů, se žáci s učitelem sejdou kolem těles a povídají si spolu o jejich velikosti.

•  Učitel se zaměří hlavně na poměr mezi velikostí Slunce a Země (případně Jupitera), se žáky může rozebrat i vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy odpovídající tomuto měřítku.

Fyzikální základ vysvětlení:

Viz základní teorie k této lekci.

Pozn. 1:     Vytvoření modelu celkem zabralo pět lekcí. Nastříhání a lepení novin zabralo asi jeden a půl lekce, zhruba dvě lekce zabralo natírání základními barvami a zbytek času jsme věnovali dokončování detailů a povídání.

Pozn. 2:     Je velice užitečné mít s sebou asistenta, může pomoci se stříháním, tvarováním a polepováním pletiva, radit žákům s mícháním barev, dokupovat lepidlo atd.

Pozn. 3:     Pozor na ostré kraje pletiva – jsou to dráty!

Pozn. 4:     Je rozumné přinést na Kroužek několik starých triček – svá žáci často zapomínají.

Pozn. 5:     Na polepení modelů se spotřebovalo asi 6 velkých lahviček lepidla,  pokud by bylo více času, modely by se mohly ještě lépe polepit (je potřeba nalepit několik vrstev papíru). Herkules je vodou ředitelné lepidlo, použité štětce je třeba ihned vyprat, aby se v dalších hodinách daly opět použít.

Pozn. 6:     Využijí se spíše široké štětce, tenké jen výjimečně.

Pozn. 7:     Na podklad se spotřebovalo asi půl kilogramu barvy.

Pozn. 8:     Vodové barvy drží na polystyrenu.

Pozn. 9:     Žáci nevytvořili plošný model Pluta s odůvodněním, že je příliš malý.

Pozn. 10:  Modely pěti nejmenších planet se vejdou do vnitřní části Kinder-vajíčka.

Pozn. 11:   Na fotografiích je zachycena výroba modelu a model sám.

Pozn. 12:   Žáci jsou velice překvapeni velikostmi modelů planet.

Pozn. 13:   Bylo by zajímavé vytvořit ještě modely velkých měsíců planet (Měsíce, Ia, Europy, Ganymeda, Callisto, Titanu případně Tritonu), jejichž rozměry se blíží rozměrům Merkura.

Kopecká V.: Model Sluneční soustavy v lekcích fyzikálního kroužku - image002.gif   Kopecká V.: Model Sluneční soustavy v lekcích fyzikálního kroužku - image004.jpg

Kopecká V.: Model Sluneční soustavy v lekcích fyzikálního kroužku - image006.jpg

Pozn. 14:   V okamžiku, kdy se Pluto přestalo řadit mezi planety, bych celý model ještě pětkrát zmenšila, čímž se dostaneme na velikost modelu Merkuru 1 mm, ale vzdálenost Neptunu od Slunce bude 970,6 m a tuto vzdálenost lze se žáky během šedesátiminutové lekce ujít.

Použitím tohoto měřítka můžeme zároveň spojit oba modely Sluneční soustavy (model vzdálenostní i velikostní) do jednoho.

Anketa

Z orientační ankety [3], kterou žáci vyplňovali na konci běhu kroužku, vyplynulo, že lekce kroužku zaměřené na výrobu modelu sluneční soustavy považují žáci za užitečné pro školu i život a že je problematika zajímá. Většina žáků by v tématu ráda pokračovala.

Závěr

V tomto článku předkládám ukázku pracovního materiálu pro učitele k vedení zájmového kroužku s fyzikální tématikou pro žáky prvního stupně základní školy.    Materiál vychází z pracovních listů pro učitele k lekcím Model Sluneční soustavy I.‑III. (viz [3], kde jsou uvedeny i pracovní listy k dalším lekcím). Zájmový kroužek vedený podle těchto materiálů je jednou z možností, jak lze žáky prvního stupně základní školy nenásilnou a zábavnou formou seznamovat s vybranými fyzikálními jevy a principy, odbourat jejich případný odpor k fyzice a pozitivně je motivovat k jejímu dalšímu studiu. Z výsledků ankety usuzuji, že kroužek splnil svůj účel. Doufám, že se prezentovaný materiál stane inspirací dalším vedoucím podobně zaměřených kroužků.

Literatura

[1] Macháček M.: Astrofyzika. Prometheus, Praha, 1998.

[2] Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Prometheus, Praha, 1995.

[3] Kopecká V.: Diplomová práce: Zájmový kroužek Pokusy kolem nás. MFF UK, Praha, 2006

[4] http://cs.wikipedia.org

[5] http://puda.chytrak.cz/