O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S běžným vybavením kabinetu
  • Experimenty využívající počítač
PDF ke stažení

Přímé měření rychlosti zvuku

Hubeňák J.

Mobilní telefony jsou znakem doby, podobně jako před nimi počítač, dříve televize, nebo kdysi parní stroj. Mobilní telefony jsou dnes všude a učiteli fyziky může odložený mobil poskytnout pár zajímavých součástek, s nimiž lze ve výuce zaujmout studenty. Dvě dosti velké součásti mobilu jsou elektretový mikrofon (bývají dva v jednom telefonu) a reproduktor – ten je většinou krystalový. Mikrofon má zajímavou konstrukci:

Hubeňák J.: Přímé měření rychlosti zvuku - image002.jpg

Obr. 1 Elektretový mikrofon

Zvuk rozechvívá membránu z nitridu křemíku, nesoucí teflonový elektret. Změny napětí na výstupu samotného mikrofonu jsou malé, a proto se mikrofon vyrábí spolu se zesilovačem (obr. 2)

Hubeňák J.: Přímé měření rychlosti zvuku - image004.jpg

Obr. 2 Zapojení mikrofonu

Polem řízený tranzistor má hradlo G spojené s elektrodou pokrytou nábojem v teflonu a kolektor vyveden pro připojení vnějšího zdroje. Samotný elektretový mikrofon pracuje jako kondenzátor s konstantním nábojem a proměnnou kapacitou. Elektretový mikrofon má pak jen dva vývody, vyžaduje ovšem připojení na zdroj stejnosměrného napětí přes rezistor.

Takto jsou zapojeny i mikrofony u počítačů, pokud jsou vybaveny zvukovou kartou. Citlivost je podle údajů v katalogu asi 5 až 6 mV·Pa-1.

Výroba teflonového elektretu je fyzikálně zajímavá – jde doslovně o nastřelování urychlených elektronů do teflonové fólie (obr. 3).

Hubeňák J.: Přímé měření rychlosti zvuku - image006.jpg

Obr. 3 Výroba elektretu

Elektret je formován implantací elektronů do tenké vrstvy pomocí tyratronu se zadním osvětlením (Back-Lighted Thyratron). Funguje jako elektronové dělo a dává pulzní svazek elektronů o průměru několika mm a s energií jednotek keV. Zdroj UV záření uvolní z fotokatody elektrony, ty jsou urychleny elektrickým polem a směrovány na teflonovou fólii. Ionty helia neutralizují náboj elektronů, které nepronikly do teflonu. Byly získány vzorky elektretu s hustotou náboje od 1·10-5 C·m-2 až do 8·10-4 C·m-2 . Za více než dva a půl roku nebyl pozorován úbytek náboje ve stabilizovaném elektretu při pokojové teplotě. Ovšem byl také zjištěn úbytek 80% náboje při teplotě 190°C. Intenzita elektrického pole u povrchu fólie dosahuje 106 V·.m-1, a to už je na hranici elektrické pevnosti vzduchu.

Milivoltový signál je pro školní přístroje dost malý, a proto je vhodné jej předem zesílit. K tomu stačí jednotranzistorový zesilovač stabilizovaný emitorovým odporem, zesilující asi 50krát. Takový signál již lze pohodlně využít k přímému měření rychlosti zvuku.

Hubeňák J.: Přímé měření rychlosti zvuku - image008.jpg

Obr. 4 Sestava pro přímé měření rychlosti zvuku

K měření byl použit systém IP Coach a dva identické mikrofony, připojené na dva kanály konzoly systému. Vzdálenost mezi mikrofony asi 1,5 m stačí k tomu, aby signál druhého mikrofonu byl zaznamenán s měřitelným zpožděním. Záznam se spustí signálem prvního mikrofonu a stačí jen tlesknout před prvním mikrofonem. Pak najdeme na záznamu dva body grafu, zobrazující maxima (minima) tlaku zvukové vlny a odečteme zpoždění signálu (obr. 5).

Rychlost zvuku, počítaná elementárně ze vzorce v = Δx/Δt; vychází s malým rozptylem hodnot:

Měření č.

t1 (ms)

t2 (ms)

Δx (m)

Δt=t2-t1 (ms)

v (m.s-1)

1

0,8750

4,9699

1,421

4,0949

347,0

2

0,3850

4,4799

1,420

4,0949

346,8

3

1,1550

5,2499

1,421

4,0949

347,0

4

0,8750

4,9699

1,421

4,0949

347,0

5

0,5949

4,5499

1,372

3,9550

346,9

         

v = 346,94

Hubeňák J.: Přímé měření rychlosti zvuku - image010.jpg

Obr. 5 Záznam měření dvou signálů na monitoru

Měření bylo provedeno při teplotě t = 22°C, relativní vlhkosti φ = 55% a atmosférickém tlaku pa = 994 hPa .

Krystalové reproduktory lze využít k ukázce interference zvuku. Výhodou reproduktorů jsou jejich malé rozměry výstupní otvor lze považovat za takřka bodový zdroj, i když použijeme vysoký kmitočet. Elektronkový tónový generátor nastavíme na amplitudu 10 V a frekvenci 6 kHz. Dva pevně umístěné reproduktory jsou od sebe vzdáleny 13 cm a mikrofonem sondujeme tlakové pole (obr. 6). Mikrofon přemísťujeme rukou a maxima a minima lze měřit střídavým milivoltmetrem (digitálním multimetrem). Záznam na počítači se systémem IPCOACH je přesvědčivým důkazem existence maxim a minim (obr. 7).

Hubeňák J.: Přímé měření rychlosti zvuku - image012.jpg

Obr. 6

Hubeňák J.: Přímé měření rychlosti zvuku - image014.jpg

Obr. 7 Interference zvuku dvou pevných zdrojů

V bodě X leží maximum na ose spojnice obou reproduktorů, které kmitají se souhlasnou fází, byl zvolen kmitočet 6 kHz..Pokud jeden z reproduktorů přepólujeme, bude zde právě minimum. (Na vodorovné ose grafu je čas 0 až 4,5 sekund – doba přesunu mikrofonu.)

Experiment lze upravit i jinak: mikrofon ponecháme na místě a jeden z reproduktorů se bude vzdalovat nebo přibližovat (obr. 8).

Hubeňák J.: Přímé měření rychlosti zvuku - image016.jpg

Obr. 8

Hubeňák J.: Přímé měření rychlosti zvuku - image018.jpg

Obr. 9 Interference zvuku pohyblivého a pevně umístěného zdroje

V záznamu jsou patrná místa, kdy se signál obou reproduktorů navzájem zesiluje nebo zeslabuje (obr. 9). Tento experiment lze zaznamenat i sluchem: v celé učebně je slyšet kolísání hlasitosti signálu a orientačně lze tady i určit vlnovou délku.

Literatura

[1] Hubeňák,J.,Podobský,J.: Přímé měření rychlosti zvuku MFI roč.10, č.10, s.61.

[2] Wen H.Hsieh, Tze-Jung Yao and Yu-Chong Tai: Vysoce výkonný elektretový mikrofon s teflonovou folií. Katedra elektroinženýrství, Caltech Kalifornie, USA (dostupné na internetu).