Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo konference

Submitted abstracts

Boček Vít, Pavlíková Dora, Praha: Účinky magnetického pole

Zaměříme se na tepelné a pohybové účinky magnetického pole na vodič, který se v tomto poli nachází.

Böhm Pavel, Jermář Jakub, Praha: Kuchařka jednoduchých experimentů IV

V příspěvku představíme čtvrtý díl Kuchařky jednoduchých experimentů do hodin chemie, fyziky a přírodopisu. Několik experimentů také naživo předvedeme.

Böhm Pavel, Praha: Dusíme se pod rouškou

Měření inspirovaná pandemií...

Bochníček Zdeněk, Brno: Padající pružina

Volný pád visící pružiny – slinky – je známý experiment s překvapivým výsledkem. I když detailní matematický popis tohoto experimentu není triviální, přesto lze na základě zákonů mechaniky vyvodit některé jednoduché závěry srozumitelné i pro žáky středních škol. V příspěvku bude teoretický popis jevu doplněn kvantitativním měřením.

Desenský Petr, Havlíková Bittnerová Jana, Liberec: Nové dílny iQFABLAB pro školy v liberecké iQLANDII

iQLANDIA v Liberci nezahálí a neustále připravuje nové vzdělávací programy pro děti. V loňském roce otevřela nové prostory, ve kterých přináší unikátní koncept a myšlenku fablab (Fabrication laboratories) pro školní skupiny. Zatím se jedná o unikátní projekt v rámci ČR. Dílny slouží i jako zázemí pro digitální a fyzikální Elixír do škol. Rádi bychom na základě našich zkušeností představili možnosti propojení výuky fyziky a informatiky s aktivitami probíhajícími v iQFABLABu a poreferovali o proběhlých a budoucích aktivitách a školních programech, které lze v moderních dílnách zažít, vyrobit a odvést.

Dostálová Sekaninová Iva, Olomouc: Jak vyrobit horkovzdušný balón ve třídě?

Pomocí izotermické fólie a horkovzdušné pistole lze žákům demonstrovat vztlakovou sílu v plynech.

Drozd Zdeněk, Mandíková Dana, Praha: Indórový úvod k autdórové taškařici

V době mimo hlavní program Veletrhu předvedeme několik "velkoformátových" venkovních pokusů. K některým z nich je zapotřebí udělat krátký úvod v klidu posluchárny. Úvod k pokusům bude obsahem tohoto příspěvku.

Dvořák Leoš, Praha: Jak vážit pomocí ampérmetru a voltmetru

Kilogram je od loňského roku definován nově. Pro jeho praktickou realizaci, resp. přesné měření hmotnosti se používají tzv. Kibblovy váhy. V příspěvku se podíváme, jak si lze zhotovit jednoduchou levnou pomůcku, která umožní demonstrovat základní princip tohoto přístroje.

Dvořáková Irena, Praha: Z cizích luhů a hájů

V příspěvku budou představeny experimenty a fyzikální zajímavosti, které jsme buď získali od kolegů z ciziny nebo jsme si je přivezli z cest po světě.

Fišer Zbyněk, Brno: Paprsková optika na magnetické tabuli a v programu Algodoo

Paprsková optika je základní částí středoškolské fyziky a disponuje poměrně širokou možností demonstračních experimentů. V tomto příspěvku se podíváme na to, jak jednoduše demonstrovat některé základní experimenty z paprskové optiky přímo na magnetické tabuli, což může být někdy velmi výhodné. Navíc doplníme předvedené experimenty simulacemi v programu Algodoo, který bude stručně představen a následně budou demonstrovány jeho možnosti využití ve výuce optiky.

Gottwald Stanislav a kol., Praha: Vybrané kapitoly z vybraných kapitol

Příspěvek ve stručnosti nastíní obsah semináře, který je závislý na přístupu a kreativitě studentů v duchu hesla „jaký si to uděláš, takový to máš“, a ukáže pár pokusů a aktivit, se kterými se studenti v minulých letech setkali.

Hložek Filip, Praha: Modely zrcadlových dalekohledů

Představíme dva jednoduché 2D modely zrcadlových dalekohledů, které lze využít k demonstračním pokusům na magnetické tabuli. Tyto modely lze snadno vyrobit s pomocí 3D tisku a několika dalších pomůcek.

Holubová Renata, Olomouc: Fyzika na stopě - když se při chůzi rozvazují tkaničky

Snad každý z nás se setkal s tím, že se mu během chůze nebo běhu rozvázaly tkaničky od obuvi. Pokusíme se tento jev vysvětlit pomocí jednoduchých fyzikálních zákonů, ukázat možnosti experimentálního ověření a cesty, jak tomuto problému předcházet.

Horálková Zuzana, Praha: Zážitková pedagogika ve fyzice

V příspěvku budou představeny nově vytvořené aktivity, které vycházejí z teoretického rámce zážitkové pedagogiky (zážitkového učení) a lze je využít ve výuce fyziky. Aktivity se dotýkají jak "běžného" učiva, tak témat, která se často do hodin fyziky nevejdou - např. fyzika jako věda či zamyšlení žáka nad sebou či světem kolem něho. Aktivity vznikly jako součást bakalářské práce a jsou včetně všech dalších materiálů nutných k realizaci ve výuce veřejně dostupné.

Houfková Jitka a kol., Praha: Zajímavosti ze Science on Stage 2019

Účastníci mezinárodního festivalu učitelů přírodovědných předmětů Science on Stage 2019 v Portugalsku ve společném kombinovaném vystoupení prezentují vybrané pokusy, které je na festivalu zaujaly.

Hubáček Zdeněk, Kroměříž: Další fyzikální pomůcky do kabelky

Laserové řezy, dávkování plynu pro výbušnou směs a loď, která jede, když si fouká do vlastní plachty. To vše a možná ještě něco navíc s pomůckami, které se pro snadné přenášení musejí vejít do kabelky. Malá pomůcka navíc potřebuje, aby se na ni děti přišly podívat, takže se alespoň rozpohybují.

Jakubičková Jana, Klinovská Lucia, Bratislava: Masáž z pohľadu fyziky

Pri masáži často nezažívame len príjemné pocity, ale kde-tu nás hmat poriadne zabolí. Spoločne sa pozrieme na tlak pri masáži. Prezentujeme aktivitu, v ktorej majú žiaci možnosť oboznámiť sa s hmatmi a tlakom pri masáži, a pri ktorej môžu rozvinúť spôsobilosti vedeckej práce.

Janíček Jan, Rožnov pod Radhoštěm: Tradiční pohled na některé netradiční fyzikální jednotky

V našem životě se minimálně jedenkráte za rok setkáváme s názvy fyzikálních jednotek, aniž bychom si přímo uvědomovali, že to: 1. fyzikální jednotky jsou, 2. čeho jsou to fyzikální jednotky, 3. natož abychom znali jejich hodnoty v soustavě SI. Referát si klade za cíl na ně upozornit a inspirovat učitelskou veřejnost k netradičním zadáním domácích úloh.

Jermář Jakub, Böhm Pavel, Praha: Experimenty z Přírodovědných INSPIROMATů - tentokrát na téma "zdroje světla"

V posledních několika letech jsme na Přírodovědných INSPIROMATech předváděli měření různých vlastností různých zdrojů světla (žárovky, zářivky, LED, ...). Některá z těchto měření ukážeme.

Kácovský Petr, Praha: Videoanalýza v době chytrých telefonů

V příspěvku budou představeny možnosti využití videoanalýzy ve středoškolské fyzice. Zmíněny budou také tipy usnadňující použití této techniky ve výuce, případně úskalí, kterým je radno se vyhnout.

Kéhar Ota, Plzeň: Družice Starlink - revoluce nebo zkáza

Starlink je název pro síť družic společnosti SpaceX. Družice je možné snadno pozorovat na noční obloze, představují ovšem zkázu pro astronomii? Povíme si pro a proti, případně jak lze toto téma zakomponovat do výuky.

Kekule Martina, Praha: Jak využít anaglyf ve výuce fyziky

Příspěvek uvádí několik námětů/pokusů do výuky fyziky, které souvisí s tématem anaglyfu, tj. jsou zaměřené zejména na prostorové vidění a doplňkové barvy a dále na související optické klamy. Jedná se o pokusy s jednoduchými pomůckami určené pro žáky ZŠ i SŠ.

Kielbusová Zdeňka, Plzeň: Experimenty u vody i ve vodě

Příspěvek představí několik jednoduchých experimentů pro malé i velké, které lze realizovat nejen u vody.

Kohout Jiří, Plzeň: Badatelsky zaměřené laboratorní práce na problematiku hustoty a plování těles

Hustota patří společně s plováním těles dle Archimédova zákona k problematickým tématům výuky, jedná se o tzv. kritická místa kurikula. V příspěvku budou představeny náměty na některé badatelsky zaměřené laboratorní práce týkající se této oblasti. V nich bude využita závislost hustoty vody na teplotě a salinitě. Pozornost bude věnována i závislosti teploty tání a hustoty vzniklého ledu na salinitě vody.

Kohout Václav, Plzeň: Fyzikální novinky v Nakladatelství Fraus

V loňském roce jsme završili novou řadu učebních materiálů pro fyziku na základní škole vydáním univerzálních pracovních sešitů „s nadhledem“. Tyto plnobarevné pracovní sešity jsou úzce svázané s webovým portálem Škola s nadhledem, který obsahuje množství průběžně doplňovaných online cvičení, testů a dalších výukových materiálů. Škola s nadhledem prošla v uplynulých měsících důkladnou zátěžovou zkouškou a získali jsme mnoho dat o online výuce v době pandemie. Mimo jiné také pracujeme na experimentech a laboratorních pracích propojujících náš výukový obsah a možnosti měřicího systému PASCO.

Kolář Karel, Praha: Fyzikální jednotky v letectví

Možná byste čekali, že letectví (u nás, v EU, celosvětově) bude v dnešní době používat výhradně jednotky SI. Ale není tomu tak. Ve zkratce se podíváme na to, jaké jednotky se používají pro jaké účely. Při výuce jednotek se pak můžete více zaměřovat na ty, které se stále využívají, a ne jenom historické.

Kolář Petr, Praha: Příklady zapojení systému Arduino do SŠ výuky fyziky

Příspěvek demostruje několik konkrétních příkladů využití systému Arduino při výuce fyziky na Gymnáziu Jana Nerudy. Využití tohoto systému přirozenou formou umožňuje vytvoření mezipředmětových vztahů mezi předměty fyzika, informatika a případně dalšími a podporuje i propojení různých oblastí v samotné fyzice. Velmi jednoduchým příkladem je Arduinem ovládaný teploměr, založený např. na elektrickém odporu, kde se přirozeně propojuje termodynamika s elektřinou a samotný kód ovládající čidlo je krátký a srozumitelný. Dalšími příklady, které budou demonstrovány, je využití "sonaru" a akcelerometru.

Konečný Pavel, Brno: Magnusův jev

Fyzikální jevy, se kterými se lze potkat v běžném životě, jsou výzvou pro školskou fyziku. Magnusův jev patří mezi ně, protože hraje významnou roli u většiny míčových her, které mnoho lidí sleduje, někteří i aktivně provozují. Lze se s ním samozřejmě setkat i jinde, například v dalekonosné dělostřelbě. Jak snadno je možné Magnusův jev demonstrovat, tak obtížné je ho na základní úrovni vysvětlit, protože se jedná o aerodynamický jev obtékání válce nebo koule reálnou tekutinou. Kdo bude hledat vysvětlení, s největší pravděpodobností nahlédne do odkazů, které mu nabídne GOOGLE. Z toho, co najde, může být (stav k datu 6. 7. 2020) poněkud zmaten, protože některé odkazy (zejména v češtině) si do jisté míry vzájemně protiřečí. Popisované experimenty, které umožní náhled do problému, vyžadují aerodynamický tunel se zobrazením proudění, což není běžně k dispozici. Cílem příspěvku je předvést svépomocí zhotovitelné zařízení, které by mělo umožnit experimentálně ilustrovat některé fyzikální aspekty Magnusova efektu.

Koníček Libor, Ostrava: Jedničková fyzika

Žáci a studenti se setkávají s definicemi fyzikálních veličin a jejich jednotkami, učí se s nimi pracovat. Pro získání představy o možných hodnotách fyzikálních veličin, se kterými se běžně žáci setkávají, bude prezentováno několik vybraných typových příkladů, kdy ve výpočtech nebo experimentech je využita číselná hodnota veličiny rovna 1.

Kopáček Jiří, Klatovy: Svítící lodička ve školní laboratoři

Jednoduchá svítící lodička, kterou si mohou žáci vyrobit sami, a námět, co vše lze na ní demonstrovat a zkoumat.

Koudelková Věra, Praha: Chcete rozkladný transformátor?

V příspěvku bude představen nově vyvinutý rozkladný transformátor, který umožňuje ukázat téměř všechny běžné experimenty a bude k dispozici pro školy za rozumnou cenu.

Koupilová Zdeňka, Praha: Různé? Stejné! - Využití různých reprezentací ve hře

Umět rozpoznat danou fyzikální veličinu či jev v různých reprezentacích je známkou hlubšího pochopení jeho významu. V příspěvku představím novou hru s fyzikální tématikou vhodnou do hodin na druhém stupni ZŠ či jako jednodušší opakování na SŠ.

Koupilová Zdeňka, Praha: Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání aneb Supersborník

U příležitosti 25. ročníku Veletrhu nápadů učitelů fyziky budou do jeho Souhrnného sborníku (Supersborníku) na webu doplněny příspěvky z předchozích čtyř ročníků. V příspěvku krátce shrnu myšlenky, stávající obsah a možnosti využití celého sborníku.

Koupilová Zdeňka, Snětinová Marie, Kácovský Petr, Dvořák Leoš, Praha: Zkušenosti z vysokoškolské online výuky

Letní semestr 2019/2020 proběhl z důvodu více než dvouměsíční zrušené prezenční výuky a karantény za velmi nestandardních podmínek. Díky tomu nás donutil vyzkoušet mnoho nových technologií, ale hlavně způsobů práce a trochu přispěl i ke změně myšlení, tedy přinesl mnoho zkušeností. V příspěvku shrnu zkušenosti z intenzivní online výuky (nejenom vedení přímých hodin - webinářů, ale i způsobu jak zadávat práci a kontrolovat její plnění), které jsme nasbírali ve výuce Elektřiny a magnetismu a Kvantové mechaniky, tj. dvou "velkých" povinných přednášek v prvních dvou letech bakalářského studia budoucích učitelů fyziky.

Koupilová Zdeňka, Kácovský Petr, Praha: Fyzikální aplety z kvantovky v češtině

Kvantová fyzika je poměrně abstraktní část fyziky, přesto může být pro studenty udělána atraktivně a vizuálně názorně pomocí apletů. Lze nalézt mnoho apletů v angličtině, ale pro studenty učitelství, u kterých je důležité, aby správně ovládli terminologii v češtině, či pro mladší studenty, je vhodnější používat aplety v češtině. V současné době je dokončován překlad vybraných apletů z The Quantum Mechanics Visualisation Project (QuVis) do češtiny. Dostupné jsou v češtině i další aplety. Poster představí kvalitní aplety dostupně v češtině a způsob, jak s nimi pracovat. I když je většina z nich na vysokoškolské úrovni, některé lze využít i na střední či dokonce základní škole pro představení vybraných konceptů.

Koupilová Zdeňka, Snětinová Marie, Kácovský Petr, Mandíková Dana, Praha: Sbírka řešených úloh z fyziky a Sbírka fyzikálních pokusů

Na Katedře didaktiky fyziky již mnoho let vyvíjíme Sbírku řešených úloh z fyziky. Tato Sbírka již obsahuje více než 900 úloh v češtině pro všechny úrovně fyzikálního vzdělávání. Další úlohy stále připravujeme ke zveřejnění. Unikátní je naše Sbírka konceptem propracovaných nápověd a komentářů. Sbírka fyzikálních pokusů je o něco mladší a obsahuje v současné době 165 zveřejněných detailně popsaných návodů na pokusy. Popisy obsahují metodické i technické poznámky, ale také vzorové výsledky či krátké videosekvence daných pokusů. Obě Sbírky jsou vzájemně propojené a mají i své anglické verze.

Koupilová Zdeňka, Praha: Deskové hry do hodin fyziky

Prezentace nových her Různé? Stejné! Fyzika a Různé? Stejné! Matika.

Lustig František, Praha: Vzdálené experimenty během pandemie koronaviru

Vždy jsme uváděli, že vzdálené experimenty naleznou uplatnění v distanční výuce, při výuce zdravotně postižených, v zemích třetího světa aj. Ale nikdy nás nenapadlo, že by se mohly uplatnit během pandemie. Uvedeme krátký přehled našich současných a nových vzdálených experimentů (viz https://www.ises.info/index.php/cs/laboratory). Ukážeme nárůst přístupů o 300% během pandemie (přes 1.000 přístupů za měsíc duben 2020) a podělíme se o zkušenosti uživatelů, kteří s námi komunikovali.

Mandíková Dana, Drozd Zdeněk, Praha: "Emanovy" pokusy

V rámci příspěvku zavzpomínáme na pana profesora Emanuela Svobodu a předvedeme několik jeho oblíbených pokusů.

Marounová Jana, Praha: Fyzika na sociálních sítích

V tomto příspěvku bude představena pravidelná fyzikální soutěž, kterou od září 2017 sdílíme na sociálních sítích spojených s katedrou didaktiky fyziky. Od října do května sdílíme každý měsíc krátké video se začátkem experimentu a soutěžní otázkou na jeho pokračování. Fyzikální experimenty se tak snažíme pomocí facebooku a instagramu dostat k širší veřejnosti.

Martincová Daniela, Praha 5: "Vím proč" - 6. ročník fyzikální soutěže

Cílem příspěvku je seznámit učitele fyziky s opětovným spuštěním projektu „Vím proč", informovat je o možnosti účastnit se soutěžní části pro žáky ZŠ a SŠ z celé ČR i v jeho 6. ročníku a ukázat dvě zajímavá motivační videa s fyzikálními pokusy žáků ZŠ a SŠ.

Matouš Otakar, Žilavý Peter, Praha: Experimenty s "peckami".

Běžnou výbavou studentů bývají pecková sluchátka, z nichž část končí po zabavení při vyučování ve sbírkách učitelských šuplíků. Tato (či jiná např. porouchaná) sluchátka lze využít při fyzikálních experimentech nebo laboratorních pracích studentů. Můžeme si z nich postavit jednoduchý telefon nebo je třeba pitvat za účelem pochopení funkce elektroakustického měniče. Příspěvek popisuje několik experimentů s těmito peckovými sluchátky.

Nečas Tomáš, Kubera Miroslav, Beneš Vojtěch, Brno: E-manuel – elektronická učebnice fyziky pro gymnázia

V příspěvku bude představena koncepce nově vznikající učebnice fyziky pro gymnázia, na které pracujeme v týmu zkušených brněnských fyzikářů ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Na další podrobnosti a ukázky se můžete těšit v našem příspěvku.

Palánová Marie, Jihlava: Pravidlo 2 3 6 (dva, tři, šest)

Pomůcka při výpočtu fyzikálních úloh na ZŠ, kdy potřebujeme vypočítat jednu z veličin, které se nacházejí na pravé straně rovnice, a děti ještě neumí řešit rovnice. Varianta k tzv. pyramidě nebo trojúhelníku.

Pazdera Václav, Olomouc: Pár zajímavých nápadů XI

V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů, na kterých jsem v poslední době pracoval. Většina těchto nápadů vznikla na Heuréce nebo Elixíru (pravidelná setkání učitelů fyziky).

Pejčochová Věra, Brno: I cement může být nádherný

V příspěvku bude představeno několik nových přírůstků do sbírky kaleidoskopů vlastní výroby - kaleidoskop s cementem a kaleidoskopy, které využívají kromě odrazu světla i jiné optické jevy.

Pelčák Pavel, Praha: Prusa Academy

3D tiskárny Original Prusa si již našly cestu do 4500 vzdělávacích institucí po celém světě, jen v ČR se ve školách nachází více než 500 tiskáren. V krátké prezentaci chceme vysvětlit, proč jsou naše tiskárny ve školách tak oblíbené a ukázat různé možné formy spolupráce - včetně zapůjčení tiskárny a při splnění určitých podmínek i darování.

Plešek Milan, Postupice: Omyl mistra Leonarda

Leonardův axiom relativního větru (je lhostejno, zda se pohybuje těleso nebo vzduch) neplatí. Odpor vzduchu má podle toho, co se pohybuje, dva různé významy: drag resp. drift. Oba jsou založeny na stlačitelnosti a zředitelnosti vzduchu. Právě tyto dvě vlastnosti vzduchu jsou pravou podstatou létání i mnoha dalších fyzikálních jevů. Lze tak např. vysvětlit, proč se vrací bumerang, proč uhýbají "falešné" míče nebo proč pro vzduch neplatí Bernoulliho rovnice.

Polák Zdeněk, Náchod: Termočlánek jako stabilní fyzikální pokus

Termočlánek a jeho místo ve výuce, výroba kovového termočlánku ve školních podmínkách, termočlánkový teploměr, detekce malých napětí termočlánku, magnetické pole termoelektrického proudu, Peltierův článek jako zdroj napětí, termoelektrický motor poháněný teplem svíčky.

Reichl Jaroslav, Černý František, Praha: Měření brzdné dráhy automobilu

Příspěvek popisuje měření brzdné dráhy automobilu senzory firmy Vernier, které bylo provedeno v rámci absolventského projektu žáka školy. Měření bylo provedeno s jedním automobilem na letních i zimních pneumatikách, s aktivovaným i deaktivovaným systémem ABS.

Richterek Lukáš, Kutnarová Alice, Olomouc: Chladniho obrazce bez smyčce a s mobilním telefonem

V posteru představujeme dvě jednoduchá zařízení k demonstraci Chladniho obrazců, při nichž využíváme mobilní telefon/tablet jako frekvenční generátor.

Rotter Miloš, Praha: Redefinice fyzikálních jednotek SI

V květnu 2018 vstoupila v platnost nová definice soustavy jednotek SI založená na fixovaných hodnotách univerzálních fyzikálních konstant s perspektivou jejich zpřesňování. Významný je zejména experimentální přístup k definici jednotky hmotnosti a jednotky teploty.

Sokol Vratislav, Praha: Experiment s kyvadlem aneb vždy měříme s chybou

V tomto příspěvku si ukážeme netradiční zpracování sady žákovských experimentů s kyvadlem. Jednoduchou grafickou formou dáme do souvislosti chybu měření a Gaussovo náhodné rozdělení.

Spratek Jan a kol., Praha: Experimenty na oběžné dráze, Modelování měsíčních základen a Gravitační simulátor se vzdělávací kanceláří Evropské kosmické agentury ESA, ESERO Česká republika

Díky vstupu České republiky do Evropské kosmické agentury ESA se rovněž českým žákům, studentům a jejich učitelům otevřely další možnosti v kosmickém bádání. Byla rovněž zřízena Vzdělávací kancelář ESA, ESERO Česká republika. Nyní mají žáci možnost poslat přímo na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS svůj experiment v rámci programu Astro Pi. Za úkol mají navrhnout a následně naprogramovat senzory mikropočítače, který sesbírá data přímo z oběžné dráhy. Jedná se o výborné propojení fyziky s programováním. Existují úrovně do 14 a do 19 let. Také například vznikl projekt Moon Camp Challenge, v rámci kterého mají žáci za úkol navrhnout a 3D vymodelovat základnu na Měsíci, která udrží při životě minimálně 2 astronauty. Jedná se o skvělé propojení znalostí, které máme o kosmických tělesech, s počítačovým 3D modelováním. Projekt má dvě úrovně do 14 a 18 let. Vznikají rovněž metodiky a názorné pomůcky, s jejichž pomocí se složitější témata vysvětlují mnohem snadněji. Příkladem může být například takzvaný Gravitační simulátor, s jehož užitím se výborně vysvětlují pohyby planet, měsíců a dalších těles ve Sluneční soustavě.

Staněk Miroslav, Praha: Propojení měřicího systému a programování

Měřicí systémy jsou v našich školách již celkem běžným nástrojem výuky. V příspěvku bude předvedeno, kterak mohou být jejich funkce rozšířeny o nový rozměr. Propojíme systém PASCO s programovacím jazykem Blockly. Rázem dostaneme zajímavou stavebnici o nebývalém rozsahu 60+ senzorů s možností zapojení mnoha aktorů. Tuto sadu pak mohou využít nejen fyzikáři či učitelé dalších přírodovědných oborů k výuce "Science", ale její využití nabízí skutečné naplnění akronymu STEAM (kterým se dnes mnozí rádi ohánějí, ale jeho praktických příkladů je po málu...). V příspěvku bude ukázáno několik námětů, kterak jednoduše vytvořit např. model "chytré domácnosti" (ovládání osvětlení místnosti senzorem světla) či pochopit základní kybernetický princip záporné zpětné vazby (ovládání rychlosti vozíčku pomocí reálnočasově naměřených veličin).

Svobodová Jindřiška, Novotný Jan, Brno: Zajímavosti vybrané z Newtonových Principů

V příspěvku představíme zajímavé úlohy, které Isaac Newton řeší v knize Matematické principy přírodní filosofie, jejíž překlad je již dostupný. Například Newton jako první vcelku úspěšně vystihl podstatu slapových jevů, uvědomil si, že slapové jevy způsobují mimo jiné i deformaci zemského povrchu, což lze pozorovat na hladině vody v některých studních. V příspěvku srovnáme jeho přístup k problému s dnešním modelem.

Šestáková Jana, Kokořín: Žiju fyzikou

Žiju fyzikou je online projekt na podporu výuky a popularizace fyziky. Formou krátkých videí a audionahrávek projekt seznamuje zájemce s ději v přírodě, které stručně, srozumitelně a zároveň fyzikálně správně popisuje. Hlavní cílovou skupinou uživatelů jsou rodiny s dětmi věku základní školy, kteří se s nahrávkou mohou setkat například na odpočívadle turistické stezky. V rámci hry tak mohou odhadovat vzdálenosti a zkoušet skákat jako veverka. Obsáhlejší videokurzy slouží jako podpora výuky dětí při absenci ve škole nebo při domácím vzdělávání. Videa v délce do pěti minut mohou sloužit i jako výkladová videa v hodinách fyziky, například pro suplované hodiny, nebo jako pomoc začínajícím učitelům, ať už čerstvým absolventům, nebo učitelům, kteří mají zkušenosti z jiných předmětů a začínají s fyzikou.

Tesař Jiří, Burdová Veronika, České Budějovice: Elektronické doplňky k učebnicím – Zkušenosti s jejich využitím při výuce fyziky na ZŠ

Současná nákazová situace ukázala další možnosti elektronických doplňků k učebnicím fyziky. Cílem tohoto produktu je primárně prohloubení základních fyzikálních pojmů a zvýšení motivace žáků k zájmu o fyziku. Ukazuje se, že ho lze využít i pro distanční formu vzdělávání. Pro tvorbu dalších dílů jsou velmi důležité závěry výzkumu zaměřeného na analýzu činnosti žáků při práci s tímto softwarem pomocí oční kamery. Příspěvek také podává stručné hodnocení tohoto software žáky základní školy, na které byl „Doplněk“ testován, a následně ukazuje jeho možnosti z pohledu učitele v klasické i distanční výuce.

Vágnerová Kateřina, Klatovy: Workshop pro učitele v Evropské vesmírné agentuře - a co pak dál

Evropská vesmírná agentrura ESA pořádá pravidelně několikrát do roka zajímavé workshopy, na které zve učitele ze všech členských zemí. Nadšené povídání o jednom z nich: ESA Autumn Teacher Workshop a tom, co si učitel z tohoto workshopu přiveze a jak to třeba může ve své výuce použít.

Vakoč Pavel, Rak Josef, Říčany: Využití kalkulátorů Classwiz ve fyzice

Zpracování výsledků měření v laboratorních pracích lze provádět různými způsoby. Často se používá například metoda regresní analýza s metodou nejmenších čtverců. Tu lze provádět několika způsoby. Například na počítači s vhodným softwarem. V rámci vystoupení předvedeme alternativní metodu QR kódu s kalkulátory Classwiz, které mohu nahradit počítače. Umožňují interaktivní a velmi jednoduché zapojení studentů. Všechny výsledky měření lze pomocí QR kódu jednoduše sdílet, zobrazovat a porovnávat. https://www.youtube.com/watch?v=p6hsZu96DJc

Valenta Jan, Praha: Svíčka – podivuhodný výtvor minulosti a základní jednotka SI současnosti

Inspirací pro tento příspěvek byl dávný překlad série přednášek pro děti Tajemství svíčky. Přednášky proslovil na Royal Institution v Londýně roku 1838 Michael Faraday (1791 – 1867). Tohoto podivuhodného badatele bychom mohli považovat i za průkopníka zábavné výuky ve stylu Science on stage. Ačkoliv originální přednášky spíše akcentují chemickou stránku, my se podíváme na optické pokusy se svíčkami s využitím moderní techniky. Uvedeme také do souvislosti starou dobrou svíčku s dnešní definicí „svíčky“.

Veselý Jan, : Zviditelnění neslyšitelného

Krátký experiment, který pomocí "odpuzovače zvířat", kvalitního mikrofonu a programu Audacity "zviditelní" neslyšitelné zvukové vlny. Na experimentu lze demonstrovat také akustický tlak.

Vícha Vladimír, Pardubice: Detekce neutronů s MX-10

Částicová kamera MX-10 slouží již na řadě škol a institucí včetně Elixíru do škol. V provedení, jak ji znáte, slouží k detekci především nabitých částic a také fotonů. Po doplnění konvertorem může sloužit také k detekci neutronů. Příspěvek se zabývá právě experimenty s neutrony, které mají přímý vztah k řízení jaderných reaktorů.

Vochozka Vladimír, Wegenkittlová Pavla, České Budějovice: Termografické vyhodnocení tání ledu ve vodě

Dominantním jevem rozdílného tání kostek ledu ve sladké a slané vodě je konvekce. Konvekci lze v pokusu demonstrovat kvantitativně teplotními bodovými čidly a kvalitativně pozorováním ledových kostek z obarvené vody nebo termovizní kamerou. Termokamera zobrazuje rozložení povrchové teploty na vodní hladině a v různých hloubkách nádoby. V příspěvku bude diskutována vhodnější varianta provedení heuristického pokusu umístěním kostek ledu na dno nádoby a volnou hladinu vody. Stejně jako ostatní varianty pokusu bude navržené řešení vyhodnocováno na základě pozorování termokamerou.

Wegenkittlová Pavla, Vochozka Vladimír, České Budějovice: Tensegrita

Tensegrita (anglicky tensegrity) je výraz používaný od roku 1960, který vznikl spojením slov tensional (napětí) a integrity (celistvost). Tensegrita označuje struktury vytvořené na základě izolovaných těles pod tlakem v síti tvořené mechanickým napětím. Soustavy těles, které na první pohled pro některé žáky popírají gravitaci, jsou krásným příkladem aplikace základních fyzikálních zákonů a zajímavou ukázkou jejich využití v praxi.

Žák Vojtěch, Praha: Fyzikální experimenty ve Stromovce

Příspěvek seznamuje s několika fyzikálními experimenty a s nimi spojenými aktivitami, které mohou žáci provádět, pokud nechceme nebo nemůžeme být ve školní budově. Experimenty se týkají např. házení tenisákem, určování převýšení terénu, zjišťování strmosti svahu, měření hlukoměrem, zapojování elektrických obvodů, hledání magnetického pole, výroby a použití kompasu. Při těchto experimentech a aktivitách je vhodné využít možností venkovního prostředí, jeho specifika. Zaujmout mohou jak žáky 2. stupně základních škol, tak středoškoláky. Ověřeny byly na jaře 2020 v pražské Stromovce, kdy nebylo možné být ve školní budově, ale žáci si toužili zaexperimentovat a zapřemýšlet.

Železný Vít, Jandus Jakub, Gottwald Stanislav, Praha: LEGO L.I.G.O.

Ukázka, že ke slavným optickým pokusům není zapotřebí drahých přesných nástrojů, ale pouze dětské stavebnice. Představen bude zejména funkční model Michelsonova interferometru s vyměnitelnými moduly na ukázku například dvouštěrbinového experimentu.


Pokud chcete vložit abstrakt svého příspěvku, pokračujte prosím na tuto stránku.

If you would like to insert your own paper, please continue to this page.