Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Přihlášené příspěvky

Balek Bronislav, Ivančice: Elektrické signály lidského těla

Elektrické signály lidského těla (elektrické biosignály) jsou generovány nervovými a svalovými buňkami a mohou sloužit k vyjádření informací o sledovaném biologickém systému – lidském organismu. Elektrické biosignály lze snímat elektrodami na povrchu orgánu nebo organismu jako časový průběh biosignálu. Mezi tyto aktivní elektrické projevy tkání patří např. EKG (biosignál srdce), EEG (biosignál mozku), EMG (biosignál svalů), EGG (biosignál žaludku), EOG (oční potenciály) atd. V příspěvku bude popsán vznik, snímání a zobrazení těchto elektrických biosignálů a v průběhu prezentace budou předvedeny praktické ukázky např. EKG, EMG, EOG se systémem ISES.

Böhm Pavel, Praha: Elektřina a magnetismus s Vernierem

Obsahem příspěvku budou dva náměty na badatelské žákovské experimenty s Vernierem: vzájemné posunutí napětí a proudu na cívce při různých frekvencích a magnetické pole cívky a jeho závislost na proudu, počtu závitů, materiálu jádra, vzdálenosti a směru.

Böhm Pavel, Praha: Trenažéry pro drilování potřebných početních dovedností žáků

Bez drilu se některé dovednosti osvojit nedají. Vymýšlení, kontrolování a hodnocení drilových úloh však vyžaduje obrovské úsilí a důslednost ze strany učitelů. Proto jsem vyvinul počítačové trenažéry, které mnoho rutinní práce obstarají za učitele – a ten tak bude moci svou energii napřít do účinné pomoci slabým žákům. Nedílnou součástí tohoto příspěvku je i varování před špatnými způsoby využívání trenažérů (nadužívání, trestání žáků apod.).

Böhm Pavel, Praha: Hlasovací zařízení nejen ve výuce fyziky

Hlasovací zařízení se dá využívat k zefektivnění práce při vyučování i mimo výuku, dá se ale používat též naprosto nevhodně až škodlivě. Příspěvek má sloužit jako inspirace k přemýšlení o nejrůznějších možnostech využití odpovědních systémů.

Bochníček Zdeněk, Brno: Lidské tělo ve vakuu

Může člověk nechráněný skafandrem přežít ve vakuu? Dlouhodobě jistě ne, ale co alespoň sekundu, deset sekund, minutu? Otázka, na kterou lze nalézt různé odpovědi; porovnejme například sci-fi filmy „2001: Vesmírná odysea“ a „Total Recall“. V příspěvku zcela jednoznačnou odpověď nenajdeme, ale zamyslíme se nad možnými riziky, které člověku ve vakuu hrozí, a budeme je ilustrovat jednoduchými a překvapivě i bezpečnými experimenty.

Bušáková Alena, Kolář Karel a kol., Praha: Korespondenční semináře MFF UK pro studenty se zájmem (nejen) o fyziku

Organizátoři korespondenčních seminářů M&M a Fykos chtějí v příspěvku seznámit učitele fyziky s touto formou mimoškolního vzdělávání nadaných studentů, kteří mají zájem o fyziku, matematiku či informatiku a jsou ochotni se jí věnovat i ve volném čase. Seznámíme vás s principem fungování korespondenčních seminářů a představíme některé z teoretických i experimentálních úloh, které zadáváme našim řešitelům. Také představíme soustředění, které pořádáme pro nejlepší řešitele dvakrát ročně. Pro učitele shledáváme semináře přínosné zejména jako možnost podpory nadaných žáků nebo jako zdroj zajímavých "neučebnicových" příkladů, které ovšem středoškolák zvládne.

Česáková Jana, Křížová Michaela, Vondřejcová Kateřina, Hradec Králové: Hrajme si i hlavou 4

Akce Hrajme si i hlavou, kterou pořáda katedra fyziky PřF UHK, probíhá v roce 2011 již počtvrté. Příspěvek bude věnován stručnému představení akce a především několika zajímavým experimentům, které se na akci objevily.

Durr Tomek, Krchňák Pavel, velké losiny: Přístroje ve fyzice nízkoteplotního plazmatu a magnetohydrodynamika v primitivních podmínkách.

Každý oheň je svého druhu plazma, podřízené Sahově rovnici. Tato plazma je zdrojem stejnosměrného elektromotorického napětí. Magnetohydrodynamika nízkoteplotního plazmatu má svá úskalí. Předvedu spontánní přepólování elektrod v nízkoteplotním plazmatu pomocí propanbutanového hořáku upraveného z vařiče KRAB jako motivaci pro studium plazmy.

Dvořák Leoš, Praha: Magická hůlka Wander Fly a český fyzikář

Elektrostatika zase trochu jinak aneb van de Graafův generátor v hračce. "Magická hůlka" Wander Fly slibuje, že z vás během pár chvil udělá čaroděje levitujícího krásné třpytivé objekty. Opravdu to funguje! Co se stane, když se jí zmocní český fyzikář? Co zjistí, naměří, vybádá? Jaké nové pokusy ho mohou napadnout? A nešlo by něco z příslušného vybavení pořídit levněji? Ukážeme si, jak nám tato hračka může být inspirací i dobrou výukovou pomůckou.

Dvořáková Irena, Praha: Projekt Heuréka 1991 - 2011

Projekt Heuréka slaví v roce 2011 dvacet let své existence. Je tedy čas na krátké ohlédnutí za tím, co se všechno během této doby událo, a zároveň pozvat další zájemce o projekt heuristické výuky fyziky do našich řad.

Hajdusianek Anna, Wrocław: Eddy Currents Demonstration

Eddy currents can be attractive for children and teenagers. In my presentation will present several simple demonstrations showing the effect of eddy currents in the materials.

Halšková Monika, Koníček Libor, Ostrava: Chladnička s EdLaBem

Zajímal nás vliv umístění chladničky v kuchyni na spotřebu elelektrické energie. Při měření fyzikálních veličin v chladničce za různých podmínek se ukázala potřeba měření několika veličin současně. V příspěvku je popsána možnost využití měřicího systému EdLaB a návod k výrobě vlastních čidel.

Holubová Renata, Olomouc: Jednoduché experimenty

Návrh na využití hračky s názvem Kuličkodráha ve výuce fyziky a několik jednoduchých experimentů s polymery – gumou, kterými lze doplnit a zpestřit výuku termodynamiky.

Horváth Peter, Bratislava: Meranie brzdnej dráhy auta

Jednou z častých príčin nehôd mladých ľudí je vysoká rýchlosť, ktorá nezodpovedá ich vodičským schopnostiam a skúsenostiam. Motiváciou k aktivite je zlá predstava žiakov o závislosti brzdnej dráhy automobilu od jeho počiatočnej rýchlosti. Obsahom príspevku opis žiackej aktivity, videomerania brzdnej dráhy z rôznej počiatočnej rýchlosti, ktorú je možné zaradiť nielen do osnov vyučovania fyziky, ale môže byť jednou z aktivít na účelovom cvičení zameranom na ochranu človeka a prírody.

Hrdý Jan, Kunovice: Využití rotopedu při výuce fyziky

Příspěvek popisuje princip funkce klasického rotopedu a možnosti jeho využití při výuce mechaniky na ZŠ (popř. i SŠ). Jde především o budování kompetencí odhadu a výpočtu velikosti mechanické práce a výkonu, o porovnávání výsledků jednotlivých experimentů a zdůvodnění zjištěných rozdílů.

Hrdý Jan, Šiková Marie, Kunovice: Když se řekne fyzikální jarmark

Tento příspěvek popisuje některé úspěšné i zajímavé pokusy realizované od počátku Jarmarku chemie, fyziky a matematiky v Olomouci až po letošní ročník Jarmarku vědy a umění v Uherském Hradišti

Hubeňák Josef, Hradec Králové: Balistika bezpečně

Trajektorii šikmého vrhu řešíme na střední škole jen pro vakuum. Dynamiku s odporem prostředí jsme schopni popsat matematickým modelem. Z použitého hasicího přístroje vzniklo "pneumatické dělo", které dovolí získat experimentální data. S pomocí programu jsme schopni získat další údaje.

Janda Otto, Karlovy Vary: Ověřovací svítící figurky LED připojené k napětí 230 V

Modelování životu nebezpečných situací při obsluze elektrických zařízení, světelné a akustické fázové zkoušečky bezpečně.

Jermář Jakub, Praha: Experimenty s digitálními siloměry Vernier

Několik experimentů se siloměry, upřesním časem...

Jermář Jakub, Praha: Stellarium – planetárium ve třídě

Představení open source programu vhodného pro výuku základů astronomie. Autor se podělí o několik námětů, co se mu osvědčilo třídě ukazovat a jak to dělat.

Kéhar Ota, Plzeň: Využití katalogů astronomických objektů ve výuce

Informace, které známe o astronomických objektech, jsou již od starověku shromažďovány v různých katalozích a seznamech. Katalogů máme v současné době velké množství a lze v nich najít spoustu zajímavých údajů. Ve svém příspěvku se chci zabývat možnostmi, jak využít katalogy astronomických objektů ve výuce. Kladl jsem důraz na zapojení žáků do praktických činností, takže výsledkem mé práce jsou pracovní listy. Ty obsahují rámcový postup při vypracování úlohy, přičemž jsou doplněny o dílčí otázky, které prohlubují znalosti žáků, a pro učitele představují zpětnou vazbu. Pracovní listy jsem vyzkoušel na vzorku žáků středních škol, studentů vysokých škol a učitelů fyziky.

Kéhar Ota, Plzeň: Měření setrvačnosti lidského oka

Příspěvek si klade za cíl představit experiment, jak změřit setrvačnost lidského oka. Úloha vychází z principu skládání barev. Metoda je snadno aplikovatelná i v prostředí školní třídy. Během experimentu lze upozornit, případně v další výuce odkázat, na některé vedlejší jevy (měření magnetické indukce, měření frekvence, zvýšení přesnosti měření). Bude uvedena i alternativní metoda užívající svítivé diody.

Kielbusová Zdeňka, Plzeň: Pouťový balónek v hodinách fyziky

Příspěvek ukáže několik zajímavých využití pouťových balónků v hodinách fyziky.

Končelová Jana, Ústí nad Labem: Efektivní hlasování ve výuce

V příspěvku bude prezentována vyučovací metoda Peer Instruction, v současné době světově nejrozšířenější metoda, která efektivně využívá hlasování ve výuce. Seznámíme se se způsobem zařazení metody do výuky i s konkrétními otázkami použitelnými pro tuto metodu.

Konečný Pavel, Brno: A zase ta neinerciální vztažná soustava

Se Zemí spojená vztažná soustava je soustavou neinerciální. Příslušné efekty se však projevují jen ve velkých měřítcích. Pro jejich školní demonstraci je zapotřebí laboratorní rotující soustavy. V literatuře (např. ve sbornících Veletrhu nápadů) lze najít řadu více či méně náročných provedení. V příspěvku je popsán další z možných přístupů ke konstrukci takové aparatury spolu s experimenty, které je možné s aparaturou uskutečnit.

Koudelková Věra, Dvořák Leoš, Praha: Dva experimenty s magnetickým polem

Příspěvek představí dva experimenty z magnetismu vhodné pro studenty středních škol. První se týká jednoduché a přitom jednoznačné demonstrace vlastností diamagnetických a paramagnetických látek, druhý demonstruje ne zcela tradiční transformátor. Jakou bonus bude přidán i třetí, zatím utajený experiment.

Koudelková Věra a kol., Praha: Pár věcí z tábora, tentokrát na téma "Není malých úkolů, jsou jen různá měřítka"

Příspěvek představí nejzajímavější projekty ze Soustředění mladých fyziků a matematiků konaného v Nekoři v Orlických horách v první polovině srpna 2011. Odborné téma soustředění má podtitul "Mikro a makro", projekty se tedy budou týkat věcí velkých i malých.

Koupil Jan, Vícha Vladimír, Pardubice: Jako zpomalený film ...

Příspěvek naváže na loňských „12FPS“ a ukáže několik dalších videoklipů - záznamů fyzikálních experimentů natočených rychloběžnou kamerou (včetně živé demonstrace některých pokusů).

Kusák Radim, Praha: Co může nabídnout wolframalpha?

Stránka www.wolframalpha.com nabídla díky svým možnostem úplně nový pohled na výuku a práci s daty dostupnými na internetu. V tomto příspěvku se podíváme například na kreslení grafů, práci s astronomickými daty a řešení rovnic.

Kvapil Jiří, Olomouc: Představení materiálů pro fyziku z projektů Studujeme moderně a dvojjazyčně a Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na SŠ

Prezentace představí projekty Studujeme moderně a dvojjazyčně a Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na SŠ a jejich přínos pro výuku fyziky. Jádrem prvního projektu je příprava studijních materiálů zrcadlově v české a anglické jazykové verzi, druhý projekt připravuje učitele na vedení výuky odborného předmětu v anglickém jazyce a poskytuje jim metodickou a jazykovou podporu. Oba projekty probíhají na Gymnáziu Olomouc-Hejčín.

Látal František, Olomouc: Vernier a LabVIEW ve vzdálených laboratořích

Příspěvek bude pojednávat o propojení (kompatibilitě) sond od firmy Vernier se softwarem LabVIEW od firmy National Instruments prostřednictvím senzoru DAQ. Součástí příspěvku bude i nově chystaný vzdáleně ovládaný experiment, který právě těchto dvou komponent využívá a je dostupný z adresy http://ictphysics.upol.cz/remotelab/.

Lustig František, Praha 2: Školní laboratoře badatelského typu - integrace tradičních, vzdálených a virtuálních fyzikálních experimentů

Experiment, který by měl být součástí každé výuky přírodních věd, se z výuky rychle vytrácí. Ve výuce se stále navyšuje množství základních poznatků, studenti jsou encyklopedickým výkladem zahlceni. Příspěvek chce ukázat cestu zkvalitnění výuky přírodních věd integrací tradičních, vzdálených a virtuálních laboratoří. Příspěvek přinese ukázky ze vzdálených laboratoří typu Remote sensing laboratory, Remote control laboratory (např. naše http://www.ises.info), resp. novinku - laboratoř typu Remote network laboratory (síťové sledování radioaktivního pozadí, pracovně na http://kdt-26.karlov.mff.cuni.cz) a ukáže cestu, jak pomocí virtuálních simulací s datovým exportem a importem vytvořit na školách laboratoře badatelského typu. Příspěvek chce v závěru naznačit též trendy vývoje nejenom v laboratořích, ale i v celém prostředí školy.

Mandíková Dana, Koupilová Zdeňka, Snětinová Marie, Praha: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky

V příspěvku je prezentována elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Tato sbírka je určena vysokoškolským studentům k opakování a prohloubení učiva v základních kurzech fyziky, ale také studentům středních škol se zájmem o fyziku k rozšiřování a procvičování dovedností v řešení fyzikálních úloh či k přípravě na přijímací zkoušky na VŠ. Sbírka obsahuje podrobná komentovaná řešení všech úloh, komentáře a strukturované nápovědy, které mají čtenářům pomoci při samostudiu a vést je k aktivnímu přístupu a plnému pochopení dané úlohy. V současné době sbírka obsahuje přes 500 úloh z mechaniky, z elektřiny a magnetismu, molekulové fyziky a termodynamiky a z kvantové mechaniky. Sbírka je dostupná na adrese http://fyzikalniulohy.cz a má i svou anglickou verzi http://physicstasks.eu.

Miléř Tomáš, : Využití měřící stanice Vernier pro školní experimenty

Pomocí stanice Vernier jsme se žáky 8. ročníku ve třídě zkoumali dva globální problémy: okyselování oceánů a reakci rostlin na extrémní klimatické podmínky. Výsledky měření žáci prezentovali na studentské konferenci GLOBE Games ve Svitavách.

Novák Petr, Vaculová Ivana, Brno: Didaktická příprava studentů katedry fyziky a spolupráce se základními

Příspěvek popisuje spolupráci katedry fyziky se základními školami v Brně a okolí. Tato spolupráce má sloužit zejména k rozvíjení didaktických dovedností budoucích učitelů fyziky, a to na základě praktických zkušeností z projektových dnů a experimentálních workshopů, ale také ke zpestření výuky na základních školách.

Onderová Ľudmila, Košice: Zaujímavé nápady pre vyučovanie fyziky

V príspevku bude prezentovaných niekoľko jednoduchých nápadov a experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré môžu pomôcť učiteľom spestriť vyučovanie fyziky ako na základnej, tak na strednej škole. Jednoduchosť použitých pomôcok umožní aj študentom zrealizovať si uvedené pokusy samostatne a rozmýšľať nad fyzikálnym zdôvodnením predvádzaných experimentov.

Pawera Lukáš, Hrnčiřík Zdeněk, Brno: Vzdálené laboratoře PdF MU, nový přístup pri vytváření vzdálených experimentů

Vzdálené laboratoře, laboratoře přístupné prostřednictvím PC a internet, jsou jednou z neobvyklých možností dnešních aplikací internetu a počítačových technologií. Cílem vzdálených laboratoří není nahradit klasický experiment, ale zpřístupnit stávající fyzicky existující experiment komukoliv, kdo nemá z jakéhokoliv důvodu přístup ke klasickému experimentu v laboratoři. Důležité je, že vzdálené laboratoře umožňují přístup k reálným experimentům. Nejedná se tedy o simulace nebo modelované fyzikální jevy. V příspěvku budeme prezentovat novou možnost rozhraní, kdy na jednom serveru postaveném na platformě ISES Web Control běží současně více experimentů. Dále budou představeny experimenty postavené tímto novým přístupem, které rozšiřují stávající nabídku vzdálených experimentů na Katedře fyziky PdF MU.

Pazdera Václav, Olomouc: Pár zajímavých nápadů II

V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů na kterých jsem v poslední době pracoval. Většina těchto nápadů vznikla na setkáních Heuréky kolegů učitelů fyziky.

Piskač Václav, Brno: Z fyzikálního šuplíku 001

Soubor fyzikálních experimentů podložených podrobnými návody ke stavbě a provedení.

Polák Zdeněk, Náchod: Elektromagnetické vlny v pokusech

Jednoduché experimenty s elektromagnetickými vlnami bez potřeby speciálních zařízení. Vhodné do výuky na základní a střední škole.

Přibyla Ondřej, Pavelka Jan, Jedlička Petr, Brno: LED, laserová ukazovátka a jiné světelné zdroje

Výstupy z vývoje představení, ktereé ÚDiF připravuje ve spolupráci s Ústavem přístrojové optiky AV ČR.

Reichl Jaroslav, Černý Přemysl, Praha: Využití systému Vernier při řešení úloh

Řadu úloh z fyziky, ve kterých je nutné zjistit kvantitativní hodnoty fyzikálních veličin, je možné řešit s využitím čidel sytému Vernier. Je-li možné, aby tyto úlohy řešili samostatně žáci ve skupinkách, je to pro ně ještě více užitečné. V příspěvku budou takové úlohy ukázány i s konkrétní ukázkou práce žáka SPŠST Panská v Praze.

Staněk Miroslav, České Budějovice: Silozpyt "na šikmé ploše"

V příspěvku bude rozebírána síla, působící na vozíček umístěný na nakloněné rovině. Silozpyt bude realizován za pomoci měřicího systému PASCO. Experiment poslouží jako inspirace, kterak vytvářet "ucelené" experimenty v rámci tohoto měřicího systému a jeho SW.

Svobodová Jindřiška, Brno: Učitelé a integrovaná výuka

Představím pokusné texty, materiály pro učitele, které umožní podle potřeb integrovat poznatky z přírodovědných oborů. Zhodnotím zkušenosti z týmové práce pro uspořádání a obsahové zpracování vybraných témat přírodovědného učiva základní školy.

Šabatka Zdeněk, Praha: Demonstrační pokusy z elektřiny a magnetismu

Součástí přípravy učitelů fyziky na MFF UK je i předmět Praktikum školních pokusů 2, ve kterém se studenti seznamují s nejrůznějšími demonstračními pokusy z oblasti elektřiny a magnetismu a učí se je prezentovat. Tento příspěvek popisuje kroky, které byly provedeny pro inovaci tohoto předmětu. Částečně to budou výsledky drobného dotazníkového šetření mezi vyučujícími fyziky, kde byly ústředním tématem jejich zkušenosti právě s demonstračními pokusy ve výše zmíněné oblasti. Především však budou prezentovány některé inovované experimenty a rovněž materiály, které v rámci projektu vznikají – jedná se zejména o návody na pokusy, které jsou z velké části doplněny krátkými videi, jež prezentují jak přípravu, tak provedení daného pokusu. Není jistě bez zajímavosti, že návody jsou tvořeny v prověřeném prostředí sbírky fyzikálních úloh (www.fyzikalniulohy.cz). Všechny tyto materiály jsou a budou volně dostupné nejen studentům MFF UK, ale široké učitelské veřejnosti.

Štěpánová Vlasta a kol., Praha: Na fyziku v týmu

Celoroční týmová badatelská aktivita, probíhající kombinovanou formou (online kurz a prezenční soustředění) je určena pro studenty středních škol z celé ČR. Hlavní náplní je řešení otevřených fyzikálních úloh, experimentování a odborné diskuze nad problémy za podpory instruktorů a poradců. Vyvrcholením kurzu je účast týmu na mezinárodní soutěži Turnaj mladých fyziků. Tento kurz je součástí nabídky aktivit pro žáky vzdělávacího projektu Talnet - online k přírodním vědám realizovaného Matematicko-fyzikální fakultou UK (www.talnet.cz).

Trna Josef, Brno: Využití IBSE ve výuce fyziky

Fyzikální experiment je třeba organicky zařadit do určité výukové metody. Jednou z těchto metod je Inquiry-Based Science Education (IBSE), která má silný motivační efekt. Na konkrétním příkladu z výuky fyziky s využitím experimentů je prezentována podstata metody IBSE.

Válek Jan, Sládek Petr, Brno: Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D

Příspěvek prezentuje možnosti dynamického modelování vyvinuté pomocí PHP pro skládání navzájem kolmých kmitů v rovině, které je doplněné o skutečný 3D model, jehož projekcí do 2D lze výsledky ověřit.

Volná Marie, Olomouc: Fyzikální jevy v oběhové soustavě člověka

V hodinách biologie je pro žáky lidské tělo poutavým tématem, i v lidském těle nalezneme mnoho jevů založených na fyzikálních zákonech a principech. Příspěvek představí několik fyzikálních jevů v oběhové soustavě člověka, které lze použít ve výuce fyziky na SŠ.

Vondřejcová Kateřina, Kabrhel Pavel, Hradec Králové: Rohová lišta ve výuce fyziky

Příspěvek se bude věnovat experimentům využívajících rohovou lištu. Inspirace k jednotlivým částem pochází z dějin fyziky, např. od Galileo Galilea a Jana Marka Marci.

Žák Vojtěch, Praha: 2 v 1 – úlohy experimentální i teoretické

Příspěvek seznamuje s několika fyzikálními problémy, které je možné řešit v rámci středoškolské fyziky jak teoreticky, tak experimentálně. V rámci teoretického řešení mohou žáci vytvářet hypotézy, v experimentálním přístupu využívají prvky IBSE. Při takovémto "dvojím" řešení úloh si žáci mohou uvědomit vztah mezi oběma přístupy.


Pokud chcete vložit abstrakt svého příspěvku, pokračujte prosím na tuto stránku.

If you would like to insert your own paper, please continue to this page.

Poslední změna:Last update: 31. 8. 2011
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave