Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Přihlášené příspěvky

Balek Bronislav, Ivančice: Fyzikální experimenty okořeněné biologií.

Na Veletrhu nápadů 16/2011 v Olomouci byl prezentován vznik a snímání elektrických biosignálů člověka.Na Veletrhu nápadů 17/2012 budou prezentovány neelektrické biosignály člověka. Patří sem např. tepenný krevní tlak, pulsní vlna, srdeční ozvy, dechová křivka, teplota, pulsoxymetrická křivka, infuse atd. Z okamžitých průběhů naměřených biosignálů lze získat odvozené veličiny např.: srdeční frekvenci (puls), dechovou frekvenci, systolický/diastolický tepenný krevní tlak, centrální žilní tlak, nasycení krve kyslíkem atd. Některé experimenty budou prakticky předvedeny.

Bělochová Miroslava, Čáslavová Martina a kol., Mělník: Medializace přírodních věd na ZŠ Jungmannovy sady

Představení projektu "Medializace přír. věd...". Cílem je podpora výuky přírodovědných a technických oborů, zvýšení zájmu žáků a jejich motivace pro další studium v této oblasti. Projekt propojil výuku fy, che a mediální výchovy. V rámci projektu vytvořen soubor učebních materiálů pro volitelný předmět - Laboratorní cvičení z fy a che (pro 8. a 9. r. ZŠ). Paralerně probíhá výuka vol. předmětu - Mediální výchova, který dokumentuje práci v laboratoři. Výstupem je sada labor. prací a výukové filmy na téma lab. prací. Projekt se zaměřuje i na podporu talentovaných dětí.

Böhm Pavel, Filipenská Lucie, Praha: Fyzika v letadle

Domluvili jsme se s akrobatickými piloty, osadili jejich letadla kamerami a měřicími přístroji – a máme z toho moc zajímavá pozorování! Video i data dáme volně k dispozici. V příspěvku nastíním možná využití napozorovaných skutečností ve výuce.

Böhm Pavel, Jermář Jakub, Praha: Fyzika s iVěcmi

V populaci žáků i učitelů jsou čím dál více rozšířené iPhone, iPad, iKdecodalšího. Představíme praktické způsoby využití iVěcí ve výuce.

Bochníček Zdeněk, Brno: Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií

Termocitlivé fólie na bázi tekutých krystalů nabízejí mnoho možností využití při demonstračních experimentech z různých oblastí fyziky. V příspěvku budou ukázány příklady použití fólií při detekci infračerveného záření. Budou diskutovány podmínky nutné pro úspěšnou realizaci experimentů a detailně komentován vliv emisivity zobrazovaného povrchu.

Brom Pavel, Lustig František, Dvořák Jiří, Praha: Nové fyzikální experimenty řízené přes Internet

Některá témata z moderní fyziky nemohou být doplněna experimenty, protože škola nemá potřebné (drahé) pomůcky nebo protože provedení experimentů je složité, časově náročné či nebezpečné. V prezentaci ukážeme, jak lze doplnit výuku kvantové fyziky či jaderné fyziky o experimenty řízené přes Internet, a to i formou domácího úkolu, když se osnovy nestíhají.

Bujak Beata, Ociepa Małgorzata, Gulczyński Krzysztof, Trzebuniak Anna, Godlewska Zofia a kol., Opole: Natural Science Center in Opole

We are going to show how we integrate the content of physics, mathematics, chemistry and biology with the humanity subjects during our classes in the Natural Science Center. This center was established this school year in the Public Gymnasium No. 6 in Opole. Teachers who are conducting classes have a common theme - the air. We will present a short video that describes this element and show selected experiences that we practise during our classes.

Bušáková Alena, Kolář Karel a kol., Praha: Korespondenční semináře MFF UK pro studenty se zájmem (nejen) o fyziku

Korespondenční semináře M&M a Fykos jsou určeny pro žáky, které baví uvažovat o světě skrze fyziku a nebojí se matematiky. V příspěvku chceme seznámit učitele s tím, jak semináře fungují, jaké typy úloh (teroretických i experimentálních - "Co se stane, když ...?") studenti řeší a co dalšího jim účast v semináři přináší (soustředění, pokusy a exkurse na vědecká pracoviště v rámci Dne s experimentální fyzikou, soutěž Fyziklání a další).

Česáková Jana, Křížová Michaela a kol., Hradec Králové: Střípky z Hrajme si i hlavou 5

Hrajme si i hlavou je název i motto akce, kterou pořádá Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové pro školy a širokou veřejnost letos již popáté. Příspěvek je zaměřen na představení několika experimentů, které byly mimo jiné k vidění na letošním rošníku 2012.

De Jong Gerben, Ede: Measuring Plank's constant with LED's

The constant of Planck can be determined by measuring the voltage that is needed to produce a foton in a LED of a specific monochromatic color and the wavelength of that foton. A micro grid can be used to measure the wavelength of the foton. The voltage is directly proportional to the energy of the foton: E = e.U So Plancks constant can be derived from E = h.c/lambda.

Desenský Petr, Erhart Jiří, Liberec: Navaříme si elektřinu aneb výlet do světa elektrických dipólů

V poslední době máme možnost se čím dál tím víc, častěji setkat s přístroji pracujícími na principech piezoelektrického a pyroelektrického jevu. V příspěvku seznámím posluchače se základy jmenovaných jevů a základními vlastnostmi piezoelektrických a pyroelektrických materiálů. Budu demonstrovat pyroelektrický jev a posluchačům daruji vzorky piezoelektrické keramiky PZT.

Dirlbeck Jan, Cheb: Elektronická stavebnice ve fyzice

Využití stavebnice Boffin ve výuce fyziky. Propojení stavebnice s počítačem a objasňování pojmů AM a FM při šíření signálu.

Dufková Marie, Praha: Energie - budoucnost lidstva

Vzdělávací program energetické společnosti ČEZ nabízí školám, učitelům a studentům podporu již 20 let! Materiály, besedy o energetice, semináře pro učitele, schemata, filmy, návody na pokusy a pozvání do energetických provozů - to vše je stále k dispozici. V příspěvku bude zmíněna aktuální nabídka i odkazy kde nalézt starší materiály. Klíčem k porozumění je vzbudit zájem - a klíčem k němu je popularizace.

Dundr Milan a kol., Slaný: Laborky se představují

Videoprezentace s přednáškou o zajímavých pokusech, které jsme již realizovali v talentcentru www.laborky.cz

Durr Tomek, velké losiny: stínění ionizůjícího záření

jak účinně stínit ionizující záření, důkaz pokusem, stínění paprsků alfa, beta, X, a gama

Dvořák Leoš, Praha: Další nápady z Malé Hraštice 2: „špagetová fyzika“

Tématem projektů na Jarním soustředění budoucích učitelů fyziky na Malé Hraštici v roce 2012 byla Fyzika materiálů. Při hledání objektů, které by šlo snadno lámat, přerážet apod. došlo i na špagety („syrové“, tedy neuvařené). Využívat v hodinách fyziky balíček špaget je sice možná až provokativní, ale třeba se jako ozvláštnění výuky uplatní i jinde než v netradičních projektech či speciálních seminářích. V příspěvku bude ukázáno, jak lze pomocí co nejjednodušších pokusů pro materiál špagety určit například Youngův modul pružnosti a modul pružnosti ve smyku, jak určit pevnost špagety v tahu i v tlaku či energii potřebnou k jejímu přeražení.

Dvořák Leoš, Drozd Zdeněk, Koudelková Věra, Šabatka Zdeněk, Žilavý Peter a kol., Praha: Fyzika aktivně, aktuálně a s aplikacemi

Projekt „Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi“ v rámci programu OPPA, řešený v letech 2010–2012 na PřF UK a MFF UK v Praze se ve fyzice orientoval na oblast elektřiny, magnetismu a elektromagnetického záření. V příspěvku představíme čtyři publikace, které vznikly v rámci projektu (příručky v rozsahu 44 až 60 stran s doprovodnými CD), protože máme za to, že mohou být zajímavé i pro mimopražské učitele fyziky. V souladu s důrazem na aktivní seznamování s fyzikou kladou příručky i doprovodné materiály velký důraz na fyzikální experimenty bezprostředně využitelné ve výuce. Několik vybraných pokusů bude v příspěvku alespoň zkráceně prezentováno.

Franc Tomáš, Praha: Gravitační prak na střední škole

Na střední škole je jednou z opomíjených disciplín astronomie (či kosmonautika), ačkoli se jedná o velmi poutavý obor. Do této oblasti patří i tzv. gravitační prak. Během příspěvku bude uvedeno, o co jde, jak to funguje a především jak to lze využít ve výuce fyziky. Představeny budou animace letů známých sond, které tuto techniku využily. Zároveň půjde o ukázku práce s reálnými daty získanými ze stránek NASA a praktické využití matematického programu Wolfram Mathematica k vytvoření animací z těchto dat.

Godlewska Zofia, Raczkowska-Tomczak Krystyna, Ociepa Małgorzata, Gulczyński Krzysztof, Bujak Beata a kol., Opole: Natural Science Center in Opole

We are going to show how we integrate the content of physics, mathematics, chemistry and biology with the humanity subjects during our classes in the Natural Science Center. This center was established this school year in the Public Gymnasium No. 6 in Opole. Teachers who are conducting classes have a common theme - the air. We will present a short video that describes this element and show selected experiences that we practise during our classes.

Gulczyński Krzysztof, Bujak Beata, Ociepa Małgorzata, Trzebuniak Anna, Opaska Aleksandra a kol., Opole: Natural Science Center in Opole

We are going to show how we integrate the content of physics, mathematics, chemistry and biology with the humanity subjects during our classes in the Natural Science Center. This center was established this school year in the Public Gymnasium No. 6 in Opole. Teachers who are conducting classes have a common theme - the air. We will present a short video that describes this element and show selected experiences that we practise during our classes.

Hajdusianek Anna, Wrocław: Simple Friction Experiments for Kids

I am going to show some experiments for children. These experiments will be easy to carry out and will be done with commonly available materials.

Horváth Peter, Bratislava: Mechanické kmitanie

Vo vystúpení predvedieme ukážky učiteľských demonštračných experimentov s jednoduchými pomôckami a budeme prezentovať námety na žiacke aktivity rozvíjajúce poznatky o mechanickom kmitaní.

Houfková Jitka, Mandíková Dana, Praha: Fyzika v krabičce

Poster ukazuje vybrané pokusy provedené s pomůckami, které lze poskládat do feromagnetické krabičky o rozměrech 10,2 cm * 6,2 cm * 2,2 cm. Krabičku jsme plnili s pomocí kolegů z MFF UK a na konferenci Show Physics v dubnu 2012 jsme s ní vyhrály cenu „Za krabičku nejvíce naplněnou fyzikálními pokusy“. S jejím obsahem lze předvést přes šedesát demonstrací.

Hrdý Jan, Šiková Marie, Uherský Brod: Čtyři školské pokusy

Tento příspěvek je volným pokračováním příspěvku "Tři školské pokusy" z 1. ročníku VNUF v roce 1996. Obsahuje čtyři krátké příspěvky na téma: (1) méně známé vlastnosti obyčejného skla, (2) improvizovaný zdroj konstantního proudu a jeho použití ve školské praxi, (3) porovnávání V-A charakteristik diodových svítivek a (4) náhrada školního akumulátoru NiCd.

Hubáček Zdeněk, Uherské Hradiště: Multimédia jako měřicí přístroje

Měření úsťové rychlosti vzduchovky či frekvence síťového napětí je běžně prováděno pomocí profesionálních kalibrovaných měřicích přístrojů. Je však vrušující provést tato měření s "multimédii", která máme běžně v pracovně. Překvapivá pak je přesnost výsledků, které s takovouto aparaturou dostáváme. Podrobný postup měření s ukázkou a návodem bude prezentován v rámci příspěvku.

Hubeňák Josef, Hradec Králové: Zvonkový transformátor - bezpečný zdroj pro několik experimentů

Zvonkový transformátor je bezpečným zdrojem malých střídavých napětí. Je konstruován pro trvalé připojení na síť a jeho úprava pro využití ve škole nezabere mnoho času. Navíc je levný a snadno pořídíme několik pracovišť pro experimenty ve skupinách. Pokusy mohou být překvapivě jednoduché - například změřit frekvenci sítě ručně, tahem jednoho prstu.

Janíček Jan, Rožnov pod Radhoštěm; PSČ 756 61: Sada laboratorních úloh z fyziky - měření teploty SENSIT DIDAKTIK 10. První zkušenosti, a jak dál.

První ohlasy a zkušenosti se sadou SENSIT DIDAKTIK 10, připomínky, další možný rozvoj této učební pomůcky, interaktivní spolupráce SENSITu s učiteli a studenty jednotlivých škol.

Jerje Tomáš, Hradec Králové: Audacity aneb jak zviditelnit zvuk při výuce

Představení experimentů z oblasti akustiky napříč základním až vysokoškolským vzděláním pomocí volně dostupného freewaru Audacity. Pozorujte rozdíl mezi tónem a hlukem. Poznejte vlastnosti svého hlasu, rezonance, rázů a spektra zvuků. Změřme rychlost zvukové vlny v daném prostředí a vyzkoušejte kvalitu svého sluchu. V rámci příspěvku dojde k seznámení se sborníkem, který obsahuje 20 zajímavých úloh z akustiky pro zš, sš a vš.

Jermář Jakub, Böhm Pavel, Praha: Vernier LabQuest 2 – nové experimentální možnosti

Na několika drobných experimentech bude představen vylepšený datalogger Vernier LabQuest 2 a jeho experimentální možnosti.

Jermář Jakub, Böhm Pavel, Praha: Přírodovědný inspiromat a další zdroje námětů pro experimentování

Představíme projekt Přírodovědný inspiromat a ukážeme další zdroje informací a možné inspirace pro experimentování, nejen se systémem Vernier.

Jílek Miroslav, Polička: Pokusy s magnetickými stavebnicemi

V příspěvku bude předvedeno několik jednoduchých fyzikálních experimentů, které využívají magnetické stavebnice typu Geomag. Pokusy jsou zaměřeny především na práci s žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a většinu z nich je možno snadno provádět demonstračně i frontálně.

Kabrhel Pavel, Hradec Králové: Pracovní listy pro laboratorní práce na ZŠ a domácí pokusy

V rámci příspěvku budou představeny pracovní listy pro klasické i méně tradiční laboratorní práce a domácí pokusy.

Kazachkov Alexander, Salinas Castellanos Abraham (IPN, Mexico City, Mexico), Kharkiv: Atmospheric pressure in low-cost demonstrations and measurements

Low cost experiments to demonstrate existance of atmospheric pressure are developed into low-cost measuring experiments for highschool labworks and creative students projects. In the exhibition live experiments are combined with the analysis of the experience of practicing them in different educational conditions.

Kazachkov Alexander, Salinas Castellanos (IPN, Mexico) Abraham, Kharkiv: In-service teachers' training creative Physics workshops at the National Pollytechnic Institute in Mexico

We report a series of strongly contents-oriented workshops for physics teachers at the National Polytechnic Institute (IPN) led by the authors in August-September 2011 in Mexico City. Many low cost hands on activities were suggested to teachers to be used in their classes, with due account of the students’ number, background and current interests. Every experiment, usually impressively counter-intuitive and challenging, was accompanied by theoretical reasoning and instructive calculations. The experience was fascinating. Participants were excited by this sort of training often giving excellent creative suggestions on how to improve the experiments and discussed how to adjust them to their specific classes.

Kazachkova Darya, Kires Marian (Kosice, Slovakia), Kazachkov Alexander (Kharkov, Ukraine), Kiev: Balancing with Archimedes, Roberval and Leonardo

Hands-on apparatus to enhance students' understanding of center of gravity, energy conservation,and other basic ideas of Mechanics is presented. Roberval scales that seemingly defy Archimedes' Lever Principle are built real-time, together with the 'ímpossible' balancing objects.

Kéhar Ota, Plzeň: Astronomické pokusy trochu jinak

V příspěvku se budeme zabývat několika netradičními pokusy věnovanými astronomickým tématům, jako jsou např. HR diagram, Keplerovy zákony nebo planetky sluneční soustavy. Půjde o představení možností, jak jednoduše využít reálná data z astronomických databází k edukačním účelům. Dojde k prohloubení klíčových kompetencí studentů jejich praktickými činnostmi.

Kielbusová Zdeňka, : Několik hraničních experimentů

Příspěvek seznamuje s několika experimenty na pomezí fyziky, chemie, ale i biologie, které jsou vhodné z rozvíjení mezipředmětových vazeb nejen na základní, ale i střední škole.

Končelová Jana, Litoměřice: První poznatky z „peer praxe“

V příspěvku budou prezentovány první poznatky z praxe s použitím metody Peer Instruction na základní škole při výuce fyziky. Seznámíme se s problémy, které čekají na žáky při tomto způsobu práce, s výhodami a nevýhodami metody a s pokusy, které odhalovaly žákovské chybné představy a snažily se o jejich nápravu. Metoda Peer Instruction je výkladová metoda založená na skupinové práci spolužáků a na získávání okamžité zpětné vazby pomocí hlasovacích zařízení.

Konečný Martin, Čtrnáctová Hana, Solárová Marie, Trnová Eva, Praha: Veletrh nápadů učitelů chemie

Příspěvek informuje účastníky o nově vznikající konferenci Veletrh nápadů učitelů chemie, která se koná 12. a 13.10. 2012 v Táboře pro učitele chemie ze středních a základních škol. Bližší informace: http://www.voleman.cz/vnu/

Konečný Pavel, Brno: Experimenty s tepelnými stroji

Tepelné stroje jsou klasickým, ale pro svoji poměrnou složitost mírně opomíjeným fyzikálně experimentálním tématem. Příspěvek se zaměří na pokusy ilustrující některé principy funkce tepelných strojů a na ukázky co všechno vlastně tepelným strojem je.

Kopecká Václava, Praha: Tepelná výměna mezi plamenem a jeho okolím

Na základě jednoduchých pokusů bude vysvětlena funkce Davyho bezpečnostního kahanu.

Koudelková Věra a kol., Praha: Pár věcí z tábora, tentokrát inspirováno starými Řeky

Příspěvek představí nejzajímavější projekty ze Soustředění mladých fyziků a matematiků konaného v Kořenově na přelomu července a srpna. Odborný program má podtitul "Co věděli už staří Řekové...aneb víme to taky?", projekty tak budou inspirovány některými historickými experimenty.

Koupilová Zdeňka, Mandíková Dana, Snětinová Marie, Praha: Sbírka řešených úloh nejenom z fyziky

V příspěvku je prezentována sbírka řešených úloh z fyziky, zejména její nové části. V současné době sbírka obsahuje více než 600 úloh z mechaniky, elektřiny a magnetismu, molekulové fyziky a termodynamiky, fyziky mikrosvěta. Nově jsou do ní zařazeny úlohy z teoretické mechaniky a úlohy z matematiky zaměřené zejména na integrální a diferenciální počet. Sbírka obsahuje podrobná komentovaná řešení všech úloh, komentáře a strukturované nápovědy, které mají čtenářům pomoci při samostudiu a vést je k aktivnímu přístupu a plnému pochopení dané úlohy. Sbírka je dostupná na adrese http://fyzikalniulohy.cz.

Koupilová Zdeňka, Dvořák Leoš, Koupil Jan, Praha: "Supersborník" Veletrhů nápadů - nová verze

V příspěvku bude prezentována nová verze souhrnného sborníku všech 16. dosavadních ročníků konference Veletrh nápadů, včetně možností listování a vyhledávání v příspěvcích.

Krásenský Tomáš, Jihlava: Křídlatka v akustice a hydromechanice

Křídlatka je všeobecně rozšířená mohutná invazní rostlina. Není jedovatá ani alergenní. Její duté lodyhy jsou za sucha velmi snadno opracovatelné nožem nebo žhavým drátem a současně dosti pevné a odolné, aby vydržely běžné zacházení. Vyrobit z ní jazýčkovou či retnou flétnu trvá jednotky až desítky sekund. Funkce jazýčkové flétny umožňuje probrat a vysvětlit několik hydromechanických jevů (rovnice kontinuity, Benoulliova rovnice, …). Retné flétny jsou ve spojení s jednoduchým osciloskopem na PC vhodným prostředkem ke zkoumání základních akustických jevů (frekvence, vlnová délka, barva zvuku, různé typy stojatého vlnění, …). Škála souvisejících jevů je mnohem širší. Vlastnoručně vyrobený funkční hudební nástroj je do hodiny fyziky příjemnou přidanou hodnotou.

Kubínová Štěpánka, Navrátilová Alena, Hradec Králové: Fyzika v příběhu

V příspěvku jsou zařazeny jednoduché fyzikální experimenty, které budou součástí tzv. Divadla fyzikálních experimentů, které připravujeme. Pokusy jsou sestaveny tak, aby přesně zapadaly do děje konkrétního, všem dobře známého příběhu, jejich příprava nebyla časově náročná a použité pomůcky nebyly příliš nákladné. Chceme tak ukázat, že fyzikální tématika může být zábavná pro všechny.

Kusák Radim, Praha, Kralupy nad Vltavou: Wolfram|Alpha a cdf formát a příkaz Manipulate

Před přibližně před dvěma lety byla spuštěna webová stránka www.wolframalpha.com využívající pro své výpočty jádro programu Mathematica. Před rokem poté byl zaveden formát cdf (Computable Document Format) umožňující využívat interaktivní prvky programu Mathematica širší veřejnosti. V tomto příspěvku se blíže podíváme jak Wolfram|Alpha a cdf formát využívat na střední škole.

Kusák Radim, Vomáčková Jana, Praha, Kralupy nad Vltavou: Příkon vybraných školních a domácích spotřebičů

V rámci projektu e-VIM (výuka interaktivní moderní), jsme na naší škole začali používat moderní sondy a měřící zařízení. Jedním z měřících přístrojů je také Wattmetr Watts Up Pro, umožňující nejen měřit aktuální výkon zařízení, ale také tento výkon zaznamenávat do počítače. V tomto příspěvku se podíváme na průběhy výkonu vybraných zařízení – rychlovarné konvice, pračky, počítače a několika dalších.

Látal František, Richterek Lukáš, Pucholt Zdeněk, Olomouc: Pokusy a videopokusy na UPOL

V rámci příspěvku budou představeny pokusy a videopokusy, které jsou vytvářeny na Katedře experimentální fyziky PřF UP v Olomouci. Videopokusy jsou analyzovány programem TRACKER. Tradiční i netradiční reálné fyzikální pokusy tvoří nedílnou část popularizačních akcí (Jarmark v Olomouci a v Uherském Hradišti), kterých se pravidelně účastníme.

Lustig František, Praha: Fyzikální experimenty s tradičním, virtuálním i vzdáleným kořením

Příspěvek chce vyzvednout propojení tradičních, vzdálených a virtuálních experimentů. Experimenty se stále provádějí buď jako „hand made“ nebo jako počítačem podporované nebo jako simulované nebo nově též jako vzdálené. Stále chybí platforma integrovaného pojetí výuky fyziky s integrovanou platformou experimentování. Budou předvedeny ukázky výuky s integrovaným experimentem. Dále bude představena nová kuchařka „ISES WEB Control“ na sestavení „Easy Plug and Play“ vzdálených experimentů pro začínajícího kuchaře experimentátora. Takovéto vzdálené experimenty lze realizovat jako minutku do 5 minut. Dobrý experiment přeje ISES.

Mann Heřman, Praha: Experimenty na podporu aktivního badatelského přístupu blízkého praxi

Studenti - A experimentálně vyšetří průběhy odezev zkoumané soustavy – B zformují a zadají do počítače konceptuální model znázorňující schématicky fyzikální jevy určující chování soustavy – C studenti vyhodnotí rozdíly mezi naměřenýmí a vypočítanými odezvami a příp. provedou opravy modelu. Ještě napínavější je postup B – A – C. Předpokládá se využití volně přístupného programu DYNAST, který rovnice modelu automaticky zformuluje i vyřeší a průběhy veličin znázorní. Proto studenti mohou uvedený přístup užívat pro zkoumání fyzikální podstaty soustav, které je opravdu zajímají, a to bez ohledu na jejich omezené matematické kompetence.

Miléř Tomáš, Miléř Tomáš, Brno: Modely atmosférických jevů

Příspěvek představuje několik vybraných experimentů, které zjednodušeně znázorňují konkrétní jevy v zemské atmosféře. Mimo jiné předvedeme model teplé a studené atmosférické fronty v akváriu, zakřivení slunečních paprsků v atmosféře, zeslabení intenzity slunečního záření v atmosféře, rozptyl světla v atmosféře a model polarizace oblohy.

Nečas Tomáš, Brno: Pokusy na zdi a na okně

V příspěvku bude představena sada interaktivních exponátů, které jsem vyrobil a umístil na chodbě naší školy. Všechny jsou dostatečně jednoduché a levné na výrobu, určené k tomu, aby si s nimi mohli kolemjdoucí hrát.

Ociepa Małgorzata, Bujak Beata, Opaska Aleksandra, Gulczynski Krzysztof, Raczkowska-Tomczak Krystyna a kol., Opole: Natural Science Center in Opole

We are going to show how we integrate the content of physics, mathematics, chemistry and biology with the humanity subjects during our classes in the Natural Science Center. This center was established this school year in the Public Gymnasium No. 6 in Opole. Teachers who are conducting classes have a common theme - the air. We will present a short video that describes this element and show selected experiences that we practise during our classes.

Onderová Ľudmila, Ondera Jozef, Košice: Niekoľko nápadov pre vyučovanie fyziky IV

V príspevku bude prezentovaných niekoľko nápadov a experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré môžu učitelia fyziky jednoducho realizovať na vlastnom vyučovaní a spestriť tak vyučovanie fyziky ako na základnej, tak na strednej škole.

Opaska Aleksandra, Bujak Beata, Gulczyński Krzysztof, Trzebuniak Anna, Godlewska Zofia a kol., Opole: Natural Science Center in Opole

We are going to show how we integrate the content of physics, mathematics, chemistry and biology with the humanity subjects during our classes in the Natural Science Center. This center was established this school year in the Public Gymnasium No. 6 in Opole. Teachers who are conducting classes have a common theme - the air. We will present a short video that describes this element and show selected experiences that we practise during our classes.

Pazdera Václav, Olomouc: Pár zajímavých nápadů III

V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů na kterých jsem v poslední době pracoval. Většina těchto nápadů vznikla na setkáních Heuréky kolegů učitelů fyziky.

Piskač Václav, Brno: Z Fyzikálního šuplíku 002

Soubor fyzikálních experimentů podložených podrobnými návody ke stavbě a provedení.

Polák Zdeněk, Náchod: LED ve výuce fyziky

Několk školních pokusů využívajících některých vlastností LED

Raczkowska-tomczak Krystyna, Godlewska Zofia, Opaska Aleksandra, Trzebuniak Anna, Bujak Beata a kol., Opole: Natural Science Center in Opole

We are going to show how we integrate the content of physics, mathematics, chemistry and biology with the humanity subjects during our classes in the Natural Science Center. This center was established this school year in the Public Gymnasium No. 6 in Opole. Teachers who are conducting classes have a common theme - the air. We will present a short video that describes this element and show selected experiences that we practise during our classes.

Reichl Jaroslav, Praha 1, 110 00: Drobnosti do hodin fyziky

V hodinách fyziky mají své místo i experimenty nebo aktivity, které jsou jsou velmi jednoduché či rychlé, ale které jsou přitom názorné, vysvětlí danou situaci, jsou vhodné k testování, ... V příspěvku bude představeno několik jednoduchých experimentů z různých oblastí fyziky, ale také ukázky netradičních testových otázek a aktivit vhodných k opakování již probrané látky.

Rotter Miloš, Praha: Pár pokusů s kapalným dusíkem

Demonstrace některých fyzikálních jevů pomocí kapalného dusíku.

Snětinová Marie, Dvořák Leoš, Koupilová Zdeňka, Praha: Zkušenosti studentů s řešením fyzikálních úloh

Studenti (nejen) na středních školách se často při řešení úloh z fyziky potýkají s mnoha obtížemi. Není to tím, že užívají nevhodné strategie? Co si o tom myslí sami studenti a co učitelé? Výsledky šetření na osmi středních školách mohou být podle našeho názoru inspirací k zamyšlení a diskusi o tom, jak studentům v této oblasti pomoci. V příspěvku budou prezentovány vybrané výsledky tohoto šetření, které mohou inspirovat učitele, jak studenty na řešení úloh lépe připravovat.

Sokoloff David, Eugene, Oregon: RealTime Physics: Creating an Active Learning Environment in the Introductory Physics Laboratory

The first RealTime Physics (RTP), active learning labs in mechanics and heat and thermodynamics were published 15 years ago, as a series of lab modules for the introductory college or high school level course using computer-based tools to help students develop important physics concepts while acquiring vital laboratory skills. (1) The just released, expanded Third Edition of RTP has four modules (Mechanics, Heat and Thermodynamics, Electricity and Magnetism and Light and Optics). Module 3 contains five new labs on basic electricity and magnetism and Module 1 incorporates a new approach to projectile motion, including the use of video analysis. The active learning strategies incorporated in RTP are based on physics education research (PER). This talk will give details of the RTP approach, present examples, and discuss research on the effectiveness of this approach. (1) David R. Sokoloff, Ronald K. Thornton and Priscilla W. Laws, “RealTime Physics: Active Learning Labs Transforming the Introductory Laboratory,” Eur. J. of Phys., 28 (2007), S83-S94.

Sokoloff David, Eugene, Oregon: Enhancing Learning in Lecture with Interactive Lecture Demonstrations (ILDs) Using Computer-Based Data Acquisition Tools, Personal Response Systems (Clickers) and Interactive Video Analysis

Like students in many introductory science and engineering courses, most physics students still spend the majority of their time in passive lectures, many in large lecture classes. Studies have shown that students learn little in these lectures. The results of physics education research and the availability of computer-based tools have led to active learning environments in both lecture and laboratory. This talk will demonstrate -- through active audience participation -- the use of Interactive Lecture Demonstrations (ILDs) (1) to promote active learning in lecture. One reason for the success of this approach is that it encourages students to take an active role in their learning. More recently, ILDs have been shown to be a an effective pedagogical strategy when coupled with personal response systems (clickers), and with interactive video analysis. Examples of these will be presented, and research results demonstrating and comparing the effectiveness of different forms of ILDs will also be presented. (1) David R. Sokoloff and Ronald K. Thornton, “Using Interactive Lecture Demonstrations to Create an Active Learning Environment, ”The Physics Teacher 35: 6, 340 (1997).

Staněk Miroslav, České Budějovice: Jednoduchá fyzikální měření s tabletem iPad

Tématem příspěvku bude využití měřicích senzorů PASCO ve spojení s tabletem iPad. Na příkladu jednoduchých měření elektrického napětí a teploty bude ukázána možnost využití nejmodernějších IT technologií v hodinách fyziky.

Svobodová Jindřiška a kol., Brno: Albedo ve školním experimentu

Představíme pracovní listy a studentské aktivity s luxmetrem, teploměrem a vlhkoměrem pro měření odrazivosti venkovních povrchů. Pojednáme o významu odrazivosti povrchů na mikroklima.

Šabatka Zdeněk, Drozd Zdeněk, Dvořák Leoš a kol., Praha: Interaktivní fyzikální laboratoř

Interaktivní fyzikální laboratoř (IFL) je jednou z aktivit pořádaných KDF MFF UK v Praze. Hlavní myšlenkou laboratoře je dát studentům především středních škol ještě více příležitostí k experimentování a to i mimo školní lavice. Příspěvek popíše současné aktivity IFL, ale především je pozvánkou na exkurzi do samotné laboratoře, která proběhne v rámci Veletrhu nápadů učitelů fyziky.

Šabatka Zdeněk, Praha: Létáš, létám, létáme

Demonstrace existence vzduchu patří k běžným fyzikálním experimentům. Tento příspěvek představí vědeckou hračku, která využívá proudění vzduchu a ve světě je známá jako walkalong glider. Jedná se o křídlo, které může díky jednoduchému „triku“ létat sice pomalu, ale teoreticky neomezenou dobu. Hračku si v jednodušší verzi může vyrobit každý žák základní školy. Budou demonstrována jednodušší papírová i složitější polystyrénová křídla. Součástí příspěvku budou i návody na výrobu těchto letounů, stejně jako metodické materiály. Hračku je možno využít jak při povídání o vzduchu a větru, tak při „prostém“ hraní na zájmovém kroužku.

Šlégr Jan, : Jednoduché zdroje vysokého napětí pro školní praxi

Klasické zdroje vysokého napětí jako je např. Ruhmkorffův induktor nebo Teslův transformátor lze v dnešní době nahradit jednoduchými a stejně bezpečnými zdroji, které lze zhotovit snadno a za zlomek ceny, za kterou je prodávají firmy dodávající fyzikální pomůcky.

Štěpánová Vlasta, Kolář Karel a kol., Praha: Badatelské aktivity nejen pro nadané žáky v hodinách fyziky

Příspěvek se bude zabývat badatelskými aktivitami do hodin fyziky. Představíme pracovní listy pro žáky, metodické listy pro učitele, metodu vědecké disputace a příklady zadání badatelských aktivit. Při zpracovávání materiálů využíváme zkušenosti z pořádání týmové badatelské aktivity Na Fyziku v Týmu, v rámci Talnetu.

Tesař Jiří, Bednář Vít, České Budějovice: Mikroskop včera a dnes a jeho využití ve fyzikálním praktiku

Úvodní část příspěvku je věnována historii, vývoji a základním principům mikroskopu. Následně jsou nastíněny konkrétní možnosti zařazení mikroskopu do fyzikálního praktika: kalibrace a určení zvětšení, měření různých preparátů a komparace ochranných proužků některých českých a evropských bankovek. Poslední část se zabývá možnostmi on-line mikroskopického měření pomocí okulárové kamery a příslušného software.

Trna Josef, Pavlíčková Lenka, Brno: Experimenty v modulech projektu PROFILES

Evropský projekt PROFILES podporuje přípravu učitelů v badatelsky orientované výuce (IBSE). Hlavní inovační metodou jsou výukové moduly, ve kterých hrají zásadní roli experimenty. Cílem těchto modulů je zvýšit zájem žáků, ale zároveň rozvinout jejich přírodovědnou gramotnost. Jako konkrétní příklad bude prezentován fyzikální modul „Jak vědci pozorují“ s uvedením řady experimentů.

Trzebuniak Anna, Opaska Aleksandra, Ociepa Małgorzata, Bujak Beata, Gulczyński Krzysztof a kol., Opole: Natural Science Center in Opole

We are going to show how we integrate the content of physics, mathematics, chemistry and biology with the humanity subjects during our classes in the Natural Science Center. This center was established this school year in the Public Gymnasium No. 6 in Opole. Teachers who are conducting classes have a common theme - the air. We will present a short video that describes this element and show selected experiences that we practise during our classes.

Vochozka Vladimír, Plzeň: Fyzikální pokus v rámci projektového dne na ZŠ Vodňanská

V rámci projektového dne na ZŠ Vodňanské v Prachaticích byla před žáky postavena problémová úloha, kterou měli možnost řešit ve skupině až čtyř žáků. Hlavním cílem bylo „zachránit syrové vejce před rozbitím při volném pádu z postupně vzrůstající výšky“. V rámci výstavky budou předvedeny vlastní výtvory žáků s výsledky úspěšnosti celého projektu. Řešení proběhlo ve všech třech ročnících 7. až 9. třídy, kde probíhá výuka fyziky.

Volná Marie, Olomouc: Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům nahlížet na jevy prostřednictvím různých předmětů. V našem případě jsou klíčovými předměty fyzika a biologie člověka. V příspěvku budou představeny navržené laboratorní úlohy pro studenty učitelství fyziky, které poukazují na provázanost přírodovědných předmětů. Pomocí systému Vernier se seznámí s elektrickou aktivitou srdce. Pomocí fonendoskopu a tonometru se seznámí s mechanickými projevy oběhové soustavy.

Žák Vojtěch, Praha: Zdánlivě triviální experimentování - co může u žáků rozvíjet?

Příspěvek se snaží ukázat, že tak jako "není malých rolí", není také triviálních experimentů, které by nemohly napomoci k rozvoji žáka. Na příkladě experimentů s vodou se snažíme upozornit na důležitost přemýšlení o tom, které znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty může daný fyzikální experiment u žáků rozvinout. Nestojí za to si nejprve dopředu důkladně rozmyslet, jaký cíl máme, a pak se teprve vydat na cestu, než se nejprve "někde ocitnout" a pak teprve přemýšlet, jak a proč jsme se tam dostali?

Žilavý Peter, Praha: Experimenty s demonstračním zdrojem záření DZZ GAMA

V příspěvku budou předvedeny experimenty s novým demonstračním zdrojem záření DZZ GAMA 300kBq.


Pokud chcete vložit abstrakt svého příspěvku, pokračujte prosím na tuto stránku.

If you would like to insert your own paper, please continue to this page.

Poslední změna:Last update: 22. 8. 2012
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave